Rola samorządu lokalnego w realizacji zadań oświatowych na przykładzie samorządu gminy Szelków

Mieczysław Adamowicz, Paulina Skarżyńska

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem pracy jest analiza i ocena roli samorządów terytorialnych w wypełnianiu funkcji edukacyjnych. Przedstawiając istotę i zadania samorządów terytorialnych wszystkich szczebli w Polsce, skoncentrowano się na zadaniach edukacyjnych gminy. Scharakteryzowano kolejno reformy edukacyjne w Polsce od czasów transformacji ustrojowej, zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego oraz informację o stanie realizacji tych zadań w latach 2010–2015. Zaprezentowano zarówno formy działalności edukacyjnej, rolę różnych podmiotów oraz działania skierowane na podnoszenie jakości kadry nauczycielskiej i podstawy programowej. Rolę samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych przedstawiono na przykładzie wiejskiej gminy Szelków. Przedmiotem badań była organizacja i funkcjonowanie systemu edukacyjnego w gminie oraz ocena oświaty i działalności samorządu gminnego przez lokalną społeczność. Uzyskane, na ogół pozytywne wyniki badań mają znaczenie poznawcze i mogą stanowić wskazania dla dokonywania dalszych usprawnień systemu funkcjonowania i zarządzania oświatą i sposobu finansowania działalności oświatowej.


Słowa kluczowe


samorząd terytorialny, zadania oświatowe gmin, reforma oświaty w Polsce, finansowanie oświaty

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banach, Cz. 1997. Polska szkoła i system edukacji – przemiany, perspektywy, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.

Borodo, A. 2011. System finansowania samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Difin, Toruń.

Borodo, A. 2012. Samorząd terytorialny, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa.

Chmiel, K. 2013. Oświata jako zadanie publiczne, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.

Ćwikliński, A. 2005. Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Dębska-Jaworska, B. 2010. Encyklopedia samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Dolata, R. 2009. Reforma wewnętrznego oceniania uczniów w szkole podstawowej, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław.

Górski, A. 2002. Istota samorządu terytorialnego, „Zarządzanie i Edukacja”, nr 5.

Hall, K. 2008. Szkołę oddam w dobre ręce, „Gazeta Wyborcza” 22.09.

Hojnicka-Bezwińska, T. 2000. O zmianach w edukacji, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.

Imielczyk, B., Regulski, J. 2007. Samorządność i demokracja lokalna, „Raport” 2007, nr 2.

Jaworski, H., 2004. Ustrój i organizacja samorządu w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Jeżowski, A. 2011. Niektóre wyniki finansowania placówek oświatowych, Wydawnictwo H.B.O., Wrocław.

Kojkoł, J., Przybysz, P.J. 2014. Edukacja wobec integracji europejskiej, Wydawnictwo Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia.

Komunikat z badań CBOS, Warszawa 1999, Reforma szkolnictwa w opinii społecznej.

Konarzewski, K. 2004. Reforma oświaty RP, Wydawnictwo ISP, Warszawa.

Kowalska, I. 2003. Finansowanie oświaty w gminach wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Książek, W. 2001. Rzecz o reformie edukacji, Wydawnictwo „Adam”, Warszawa.

Kupisiewicz, Cz. 1995. Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata, Wydawnictwo Żak, Warszawa.

Kupisiewicz, Cz. 2007. Próby oceny koncepcji i przygotowanie reformy szkolnej MEN z 1998, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.

Kurzyna-Chmiel, D. 2013. Oświata jako zadanie publiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Kuzińska, H. 2005. Finansowanie oświaty w Polsce, Wydawnictwo WSiP, Warszawa.

Kwieciński, Z. 1999. Agonia oświaty na wsi, „Forum Oświatowe”, nr 1–2.

Lachiewicz, W., Ciszewski, P. 2013. Dotacja oświatowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Lackowski, J. 2008. Decentralizacja zarządzania polskim systemem oświatowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Lewowicki, T. 2001. Przemiany oświaty, Wydawnictwo Żak, Warszawa.

Majchrowicz-Jopek, E. 2012. Wybrane problemy wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, „Oświata i Wychowanie”, nr 3.

Osiecki, G. 2000. Czy reformy rządu Buzka wyhamowały rozwój Polski?, Wydawnictwo Atla, Rzeszów.

Otto, P. 2012. Placówki chcą coraz więcej pieniędzy od rodziców, „Dziennik – Gazeta Prawna” 25.09.

Putkiewicz, E. 2005. Zmiany w systemie oświaty. Wyniki badań empirycznych, Wydawnictwo MEN , Warszawa.

Raszewska-Skałecka, R. 2002. Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego, „Studia nad Samorządem Terytorialnym”, nr 11.

Reforma systemu edukacji – Projekt, 1998, Wydawnictwo WSiP, Warszawa.

Rozporządzenie MEN z dn. 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz.U. z 2004 r., poz. 2593.

Rozporządzenie MEN z dn. 16 grudnia 1999 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 1999 r., Nr 111, poz. 128.

Rozporządzenie ministra edukacji i sportu w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, Dz.U. z 2012 r., poz. 977.

Sielawa-Kolbowska, K.E. 2009. Zmiany w systemie oświaty, Wydawnictwo WSiP, Warszawa.

Smułkowska, U. 2012. Wydatki na oświatę i wychowanie w budżetach jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Stachowiak, K. 2014. Subwencja oświatowa, „Głos Nauczycielski”, 12.01.

Starościak, J. 1979. Prawo administracyjne, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Suchecka, J. 2014. Zapłacimy za podręczniki uczniów, „Gazeta Wyborcza” 06.02.

Szymańczak, J. 2011. Edukacja w polityce oświatowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Śliwerski, B. 1999, Remanent oświaty w III RP, „Edukacja i D ialog”, nr 3.

Śliwerski, B. 2009. Problemy współczesnej edukacji, Wydawnictwo Impuls, Warszawa.

Ustawa z dnia 10 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2003 r., Nr 203, poz. 196.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 1998 r., Nr 91, poz. 576.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 1998 r., Nr 91, poz. 578.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 594.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 1991 r., Nr 95, poz. 425.

Wlazło, S. 2005. Nieunikniona konieczność zmian, „Gazeta Wyborcza”, nr 3.

Wojna o szkoły. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Szelków w latach 2009–2013.

Wójcik, S. 2013. Samorząd i państwo, Wydawnictwo KUL , Lublin.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 9 czerwca 2010 r., K. 29/07 (Zadania oświatowe gminy).

Zahorska, M. 2002. Szkoła. Między państwem, społeczeństwem a rynkiem, Wydawnictwo Żak, Warszawa.

Zahorska, M. 2002a. Zmiany w systemie oświaty, Wydawnictwo WSiP, Warszawa.

Żygulski, K. 1999. Edukacja kulturalna w życiu człowieka, Wydawnictwo UAM, Poznań.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2017.24.2.319
Data publikacji: 2018-06-15 10:33:53
Data złożenia artykułu: 2015-07-20 19:20:21


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2565
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 858

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Mieczysław Adamowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.