Problem „tego co polityczne” a tożsamość badawcza politologii

Jakub Potulski

Streszczenie w języku polskim


Dyscypliny naukowe różnią się od siebie pod wieloma względami, przede wszystkim różnicują je zasadnicze problemy i odrębne metody badawcze. Nauka o polityce jako dyscyplina jest definiowana głównymi problemami badawczymi, przez utrwalanie „polityki” we wszystkich niezliczonych formach. Polityka przyjmuje wiele form i obejmuje wiele poziomów społecznych, począwszy od klanów i plemion tradycyjnych społeczeństw, przez nowoczesny samorząd, firmy i instytucje, aż do suwerennych państw i poziomu międzynarodowego. Autor niniejszego artykułu stwierdził, że zdefiniowanie polityki jest najważniejszym krokiem w procesie budowania teorii politycznej. Jego zdaniem powinniśmy definiować politykę jako instytucje społeczne; jako kompleks pozycji, ról, norm i wartości ulokowanych w poszczególnych rodzajach struktur społecznych i organizacji stosunkowo stabilnych wzorców aktywności ludzkiej w odniesieniu do podstawowych problemów w produkcji środków podtrzymujących życie, w reprodukcji osobników i utrzymywaniu struktur społecznych w danym środowisku. Polityka to instytucje społeczne, które rozdzielają władzę, wyznaczają cele społeczeństwa i podejmują decyzje. Autor stwierdził, że najbardziej skutecznym sposobem zrozumienia, czym jest polityka, jest definiowanie jej jako podstawowych instytucji społecznych.

Słowa kluczowe


teoria polityki, instytucje społeczne, funkcje, polityczność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albrow, M. 1999. Sociology. The basics, Routledge, Londyn.

Arystoteles, 2001. Polityka, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Balandier, G. 1967. Antropologie politique, Presses Universitaires de France, Paryż.

Ball, T. 2002. Władza, [w:] Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, R.E. Goodin, F. Pettit (red.), Książka i Wiedza, Warszawa.

Bolesta-Kukułka, K. 2003. Socjologia ogólna, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

Bourdieu, P. 2009. Rozum praktyczny. O teorii działania, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Bourdieu, P., Wacquant, L.J. 2001. Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Crick, B. 2004. W obronie polityki, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Durkheim, E. 1990. Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Durkheim, E. 2000. Zasady metody socjologicznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Eller, J.D. 2012. Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Fox, R.C., Lidz, V.M., Bershday, H.J. 2005. Introduction, [w:] After Parsons: a theory of social action for the twenty first century, R.C. Fox, V.M. Lindz, H.J. Bershday (eds), Russell Sage Foundation, Nowy Jork.

Fukuyama, F. 2000. Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Politeja, Warszawa.

Fukuyama, F. 2012. Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej, Wydawnictwo Rebis, Poznań.

Gallie, W.B. 1956. Essentially contested concepts, „Proceedings of the Aristotelian Society”, vol. 56, DOI: https://doi.org/10.1093/aristotelian/56.1.167, DOI: https://doi.org/10.2307/2217217.

Greanleaf, W.H. 1977. The world of politics, [w:] The study of politics. A collection of inaugural lectures, P. King (ed.), Frank Cass, Londyn.

Heywood, A. 2006. Politologia, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Heywood, A. 2009. Teoria polityki. Wprowadzenie, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Kumar, M., 2012. Kwantowy świat. Einstein, Bohr i wielki spór o naturę rzeczywistości, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Lasswell, H. 1958. Politics: who gets, what, when, how, The World Publishing Company, Clevland.

Marsh, D., Stoker, G. 2006. Wprowadzenie, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, D. Marsh, G. Stoker (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków.

Morgenthau, H. 2010. Polityka między narodami, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Mouffe, Ch. 2008. Polityczność, Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Pałecki, K. 2000. Wprowadzenie do normatywnej teorii władzy politycznej, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Parsons, T. 1969. Politics and social structure, Free Press, Nowy Jork.

Parsons, T. 2009. System społeczny, Wydawnictwo Naukowe Nomos, Warszawa.

Parsons, T., Smelser, N.J. 2006. Funkcjonalne zróżnicowanie społeczeństwa, [w:] Współczesne teoria socjologiczne, A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wyb. i oprac.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Platon, 1999. Dialogi, t. 2, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty.

Ryszka, F. 1992. O pojęciu polityki, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Schmitt, C. 2000. Teologia polityczna i inne pisma, Wydawnictwo Aletheia, Kraków.

Skąpska, G. Ziółkowski, M. 1998. Instytucja społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, Z. Bokszański [i in.] (kom. red.), Oficyna Naukowa, Warszawa.

Skarzyński, R. 2012. Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie, Temida 2, Białystok.

Smith, A. 1954. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Turner, J.H. 1998. Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Turner, J.H. 2004. Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Van den Berghe, P. 1990. Human Family systems. An evolutionary view, Waveland Pr Inc, Prospect Heights.

Van den Berghe, P. 2006. Łączenie paradygmatów: biologia i nauki społeczne, [w:] Współczesne teoria socjologiczne, A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wyb.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Weber, M. 1998. Polityka jako zawód i powołanie, SIW ZNAK, Kraków.

Wróbel, S. 2002. Polityka i proces polityczny, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Wróbel, S. 2008. Pojęcia polityki i systemu politycznego w myśli Talcotta Parsonsa, [w:] Studia z nauk społecznych i humanistycznych, J. Juchnoski, M.S. Wolański (red.), Wydawnictwo UWr, Wrocław.

Zieliński, E. 1999. Nauka o państwie i polityce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2016.23.2.61
Data publikacji: 2017-07-17 13:08:22
Data złożenia artykułu: 2016-01-11 20:44:07


Statystyki

Widoczność abstraktów - 86
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 9

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Jakub Potulski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.