Charakter narodowy Polaków w wybranych syntezach historii i w myśli politycznej Romana Dmowskiego

Mateusz Antosz

Streszczenie w języku polskim


Zrozumienie istoty charakteru narodowego jest konieczne dla człowieka do prawidłowego pojmowania rzeczywistości społecznej. Ze względu na różne czynniki (zewnętrzne, wewnętrzne) ludzie rozwijają się w niejednorodnym tempie, z indywidualną częstotliwością i w odmiennych kierunkach. To właśnie charakter – zespół cech psychicznych, duchowych, mentalnych, które ujawniają się w sposobie zachowania, bycia, życia i funkcjonowania – odzwierciedlają prawdziwe ludzkie oblicze i jego naturę. Charakter to również zbiór wrodzonych norm i postaw, które stanowią fundament osobowości człowieka. Autor artykułu doszedł do wniosku, że charakter pojedynczych jednostek odzwierciedla charakter całych narodów. To właśnie determinuje narody do obrania kursu w rozwoju cywilizacyjnym. W artykule zaprezentowano wybrane syntezy historyczne charakterystyczne dla danych epok, następnie skonfrontowano je z myślą narodową Romana Dmowskiego, która zdaniem autora, przejawia się ponadczasowością i aktualnością w swoich założeniach.


Słowa kluczowe


charakter narodowy, tożsamość, świadomość narodowa, synteza historii, periodyzacja dziejów, myśl polityczna, Roman Dmowski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystoteles. 2005. Polityka, [w:] E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Blazer, O. 1916. Polonia, Poloni, gens Polonica w świetle źródeł z drugiej połowy wieku XIII, [w:] Księga pamiątkowa ku czci B. Orzechowicza, t. 1, Towarzystwo Naukowe we Lwowie, Lwów.

Bobrzyński, M. 1986. Dzieje Polski w zarysie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Bocheński, A. 1986. Rzecz o psychice narodu polskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Dąbrowski, J. 1922. Polska a przyszła wojna, „Przegląd Współczesny”, nr 5.

Dmowski, R. 1981. Kościół, naród i państwo, Wydawnictwo Narodowe Chrobry, Warszawa.

Dmowski, R. 2014. Myśl nowoczesnego Polaka, [w:] R. Dmowski, Wybór pism, t. 1, Zysk i S-ka, Poznań.

Dmowski, R. 2014. Polityka polska i odbudowanie państwa, [w:] R. Dmowski, Wybór pism, t. 1, Zysk i S-ka, Poznań.

Gawlas, S. 1990. Stan badań nad polską świadomością narodową w średniowieczu, [w:] Państwo, naród, stany w świadomości wieków średnich, A. Gieysztor, S. Gawlas (red.), Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Gromnicki, T. 1908. Świętopietrze w Polsce, druk A. Koziański, Kraków.

Kaute, W. 1993. Synteza dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Kieniewicz, S. 1982. Historyk a świadomość narodowa, Czytelnik, Warszawa.

Koneczny, F. 1921. Polskie logos a ethos, t. 1, Księgarnia Świętego Wojciecha, Warszawa–Poznań.

Lelewel, J. 1855. Polska: dzieje i rzeczy jej rozpatrywane, t. 3, J.K. Żupański, Poznań.

Lelewel, J. 1957. Przygody w poszukiwaniach i badaniu rzeczy narodowych polskich, [w:] Materiały autobiograficzne, Dzieła, t. 1, H. Więckowska (oprac.), Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Pajewski, J. 1995. Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1926, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.

Ptaśnik, J. 1908. Denar świętego Piotra obrońcą jedności politycznej i kościelnej w Polsce, Rozprawy Akademii Umiejętności, Kraków.

Puszkow-Bańka, A. 2013. Polska i Polacy w narodowej demokracji XIX i XX Wieku (Jan Ludwig Popławski, Zygmunt Balicki, Roman Dmowski), Wydawnictwo WAM, Kraków.

Sielezin, J.R. 2008. Obraz Romana Dmowskiego w wybranych syntezach historii i podręcznikach szkolnych, [w:] Roman Dmowski i jego współpracownicy, M. Białokur, M. Patelski, A. Szczepaniak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Sobieski, W. 1963. Optymizm i pesymizm w historiografii polskiej, [w:] Historycy o historii. Od A. Naruszewicza do S. Kętrzyńskiego 1775–1918, M.H. Serejski (oprac.), Wydawnictwo PWN, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2017.24.2.279
Data publikacji: 2018-06-15 10:33:51
Data złożenia artykułu: 2016-05-17 00:41:25


Statystyki


Widoczność abstraktów - 769
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 6312

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Mateusz Antosz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.