Budżet partycypacyjny jako mechanizm współrządzenia miastem

Agnieszka Michalska-Żyła, Kamil Brzeziński

Streszczenie w języku polskim


Jednym z możliwych sposobów poradzenia sobie ze współczesnym kryzysem demokracji mogą być rozwiązania zmierzające do zwiększania społeczno-politycznej partycypacji obywateli. Rozwiązania te powinny się opierać na założeniach koncepcji governance. Przykładem metody (mechanizmu) włączania obywateli w proces współdecydowania, a tym samym zwiększania ich zaangażowania w kształtowanie polityki miejskiej jest zyskujący coraz większą popularność w polskich samorządach budżet obywatelski. Na ile jednak jest to narzędzie partycypatywne, oparte na rzeczywistym i aktywnym uczestniczeniu mieszkańców w jego realizacji? Celem artykułu jest próba odpowiedzi na tak sformułowane pytanie.


Słowa kluczowe


budżet partycypacyjny, zarządzanie publiczne, governance, aktywność obywatelska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barber, B. 1997. Dżihad kontra McŚwiat, Muza SA, Warszawa.

Bluj, A., Stokłuska, E. 2015. Budżet partycypacyjny (obywatelski) krok po kroku. Poradnik dla praktyków, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa.

Brzeziński, K. 2016. Między biernością a aktywnością obywatelską w kontekście łódzkiego budżetu obywatelskiego, „Studia Miejskie”, nr 21.

CBOS 2011, Aktywność społeczna Polaków – poziom zaangażowania i motywacje, BS/62/2011.

CBOS 2012, Potencjał społecznikowski i zaangażowanie Polaków w wolontariat, BS/23/2012.

Dias, N. 2014. 25 years of Participatory Budgets in the world: a new social and political movement?, [w:] Hope for Democracy – 25 years of participatory budgeting worldwide, N. Dias (red.), In Loco Association, Sao Bras De Alportel.

Gałecki, A. 2013. Budżet obywatelski w Mieście Łodzi, [w:] Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, M. Ćwiklicki, M. Frączek (red.), Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.

Gerwin, M. 2012. Odkrywanie demokracji, [w:] Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, P. Filar, P. Kubicki (red.), Instytut Obywatelski, Warszawa.

Gliński, P., Palska, H. 1997. Cztery wymiary aktywności obywatelskiej, [w:] Elementy nowego ładu, H. Domański, A. Rychard (red.), IFiS PAN, Warszawa.

Gliński, P. 2006. Trzeci sektor w Polsce. Dylematy aktywności, [w:] Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce, M. Nowak, M. Nowosielski (red.), Instytut Zachodni, Poznań.

Haratyk, K. 2009. Pomiędzy globalizacją i demokracją. Przemiany koncepcji demokracji w epoce zaniku polityki, „Kultura–Historia–Globalizacja”, nr 5.

Kębłowski, W. 2013. Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa.

Kębłowski, W. 2014. Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Instytut Obywatelski, Warszawa.

Kraszewski, D., Mojkowski, K. 2014. Budżet obywatelski w Polsce, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.

Krzewińska, A. 2014. Dyskusje grupowe oparte na deliberacji jako forma partycypacyjnego sposobu podejmowania decyzji, [w:] Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju, M.W. Sienkiewicz, M. Sidor (red.), Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin.

Lewenstein, B. 2010. Między rządzeniem a współrządzeniem. Obywatelskie modele rozwoju społeczności lokalnej, [w:] Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Luterek, M. 2010. E-government. Systemy informacji publicznej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Łukomska-Szarek, J., Włóka, M. 2013. Od Local Government do Local Governance – wybrane problemy zarządzania publicznego jednostkami podsektora samorządowego, [w:] Wybrane procesy zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, D. Wielgórka (red.), Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Łukomska-Szarek, J. 2014. Budżetowanie partycypacyjne jako instrument współzarządzania sferą publiczną, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 4.

Marks-Krzyszkowska, M. 2013. Zarządzanie publiczne na poziomie lokalnym – geneza, główni aktorzy i ich zaangażowanie, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, nr LXXXVIII (88).

Marks-Krzyszkowska, M. 2016. Zarządzanie publiczne – istota i wybrane koncepcje, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 56.

Martela, B. 2013. Budżet partycypacyjny w Polsce – wdrożenie i perspektywy, „Władza Sądzenia”, nr 2.

Michalska-Żyła, A. 2015. Między aktywnością a biernością. Postawy obywatelskie mieszkańców średnich miast, [w:] Obywatele wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy?, W. Misztal, A. Kościański, G. Chimiak (red.), IFiS PAN, Warszawa.

Oramus, M. 2015. Model współzarządzania (governance) i problemy dotyczące jego wdrażania w administracji publicznej, „Rocznik Administracji Publicznej”, nr 1.

Miessen, M. 2013. Koszmar partycypacji, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa.

Pobłocki, K. 2013. Prawo do odpowiedzialności, [w:] M. Miessen, Koszmar partycypacji, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa.

Putnam, R. 2008. Samotna gra w kręgle, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Siciarek, M. 2014. Narzędzia partycypacyjne nie gwarantują partycypacji, [w:] Miasto na żądanie. Aktywizm, polityka miejska, doświadczenia, Ł. Bukowiecki, M. Obarska, X. Stańczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Sintomer, Y., Herzberg, C., Rocke, A. 2014. Transnational Models of Citizen Participation: The Case of Participatory Budgeting, [w:] Hope for Democracy – 25 years of participatory budgeting worldwide, N. Dias (red.), In Loco Association, Sao Bras De Alportel.

Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce, 2014, Fundacja Pracownia Badań i I nnowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa.

Stypułkowski, W. 2012. Aktywność obywatelska – pojęcie, pomiar i jej wpływ na rozwój regionalny, „Zeszyty Naukowe WSEI”, nr 5.

Sułek, A. 2011. Doświadczenie, działania dla społeczności i kompetencje obywatelskie, [w:] Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, J. Czapiński, T. Panek (red.), Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.

Suwaj, P.J. 2010. Udział społeczeństwa w decydowaniu publicznym – oblicza partycypacji społecznej w polityce publicznej w zakresie inwestycji drogowych, „Samorząd Terytorialny”, nr 1–2.

Zarządzenie 3971/VI/13 prezydent miasta Łodzi z dnia 2 kwietnia 2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2014, http://bip.uml.lodz.pl/_plik.

php?plik=uchwaly/pm/VI_3971.PDF (dostęp: 07.05.2016).

Zarządzenie 3837/VI/14 prezydent miasta Łodzi z dnia 5 marca 2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2015, http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=uchwaly/pm/VI_5837.PDF (dostęp: 07.05.2016).

Zarządzenie 644/VII /15 prezydent miasta Łodzi z dnia 17 marca 2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2016, http://uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/budzet_obywatelski_na_2016/aktualnosci/ (dostęp: 07.05.2016).

Zarządzenie 2914/VII /16 prezydent miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2017, http://uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/2017/ (dostęp: 07.05.2016).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2017.24.2.205
Data publikacji: 2018-06-15 10:33:47
Data złożenia artykułu: 2016-05-31 22:58:38


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1148
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 782

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Agnieszka Michalska-Żyła, Kamil Brzeziński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.