Nowe ruchy społeczne w przestrzeni miejskiej (na przykładzie Krakowa)

Krzysztof Łabędź

Streszczenie w języku polskim


W tekście podjęto próbę określenia, jakie warunki muszą zostać spełnione (uwzględniając kilka ujęć teoretycznych), żeby występujące w przestrzeni miejskiej formy aktywności mieszkańców można określić terminem „ruch społeczny” oraz „nowy ruch społeczny”. Na podstawie poczynionych ustaleń wyodrębniono, kierując się obecnością w przekazach medialnych (co można uznać współcześnie za warunek konieczny dla zaistnienia ruchu), kilka nowych ruchów społecznych istniejących aktualnie w Krakowie oraz poddano je analizie porównawczej, z wykorzystaniem m.in. typologii Manuela Castellsa. W efekcie porównania opisano podobieństwa i różnice pomiędzy tymi ruchami, ale najistotniejszym wnioskiem jest stwierdzenie, że mimo istnienia różnych ruchów społecznych poziom aktywności mieszkańców podejmowanej z innych powodów niż obrona swoich partykularnych interesów pozostaje niski.


Słowa kluczowe


ruchy społeczne, ruchy miejskie, aktywność mieszkańców, społeczeństwo obywatelskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


tez o mieście Kongresu Ruchów Miejskich, www.kongresruchowmiejskich.pl (dostęp: 20.05.2016).

Castells, M. 2012. Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ciszewski, P. 2014. Ruchy miejskie – po której stronie, http://lewica.pl/?id=30036&tytul=Piotr-Ciszewski:-Ruchy-miejskie---po-kt%F3rej-stronie? (dostęp: 20.05.2016).

Czapiński, J. 2015. Stan społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Diagnoza społeczna 2015, J. Czapiński, T. Panek (red.), http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf (dostęp: 10.03.2017).

Della Porta, D., Diani, M. 2009. Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Joanna Erbel: Ruchy miejskie potrzebują nowej formuły, 2015, „Polityka Warszawska” 01.01.2015, politykawarszawska.pl (dostęp: 10.03.2017).

Kokoszkiewicz, M. 2013. Ruchów miejskich życie wewnętrzne. „Animacja Życia Publicznego” 2013, nr 3, www.civitas.edu.pl (dostęp: 10.03.2016).

Krakowski Alarm Smogowy. O nas, http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/onas (dostęp: 10.03.2016).

Kraków Miastem Rowerów, http://ibikekrakow.com/kmr (dostęp: 10.03.2016).

Kraków. Porozumienie Ruchów Miejskich, ruchymiejskie.pl.krakow (dostęp: 10.03.2016).

Kubicki, P. 2013. Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy, www.slideshare.net (dostęp: 10.03.2016).

Łabędź, K. 2014. Świadomościowe uwarunkowania współpracy interpersonalnej, [w:] Partnerstwa w sferze publicznej, A. Kołomycew, B. Kotarba (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Maślanka, Ł. 2014. Aktywiści wyjdźcie z okopów, www.instytutobywatelski.pl (dostęp: 10.03.2016).

Megler, L. 2013. Z liderami czy bez liderów? Partycypacja na przykładzie nowych ruchów miejskich. „Animacja Życia Publicznego” 2013, nr 3.

Mieszkańcy Krakowa. Opinie o życiu w mieście 2013 (Wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego wśród mieszkańców Krakowa), http://docplayer.pl/5579847-Wyniki-badania-opinii-publicznej-przeprowadzonego-wsrod-mieszkancow-krakowa.html (dostęp: 10.03.2016).

Offe, C. 1995. Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii polityki, J. Szczupaczyński (wybór i oprac.), t. 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Paleczny, T. 2010. Nowe ruchy społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Pluciński, P. 2015. Im lepiej, tym gorzej albo widmo kryzysu miejskich ruchów społecznych?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i S ocjologiczny” 2015, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.23.

Pogromcy Bazgrołów: O nas, https://pogromcybazgrolow.com/ (dostęp: 10.03.2016).

Prawo do miasta. Każdy może do nas przyjść, 2013, http//krakow.gazeta.pl (dostęp: 04.10.2016).

Psychologiczne charakterystyki elektoratów partyjnych, 2015, Komunikat CBOS nr 38/2015, www.cbos.pl (dostęp: 04.10.2016).

Putnam, R. 1997. Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków–Warszawa.

Rozumienie, akceptacja i ocena funkcjonowania polskiej demokracji, 2001, Komunikat CBOS , BS / 114/01, www.cbos.com.

Sowa, J. 2015. Wyschnięte źródło? O ewentualnych pożytkach i aktywności społeczeństwa obywatelskiego. „Animacja Życia Publicznego” 2015, nr 1.

Szczepański J, 1972, Elementarne pojęcia socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sztompka, P. 2016. Kapitał społeczny: teoria przestrzeni międzyludzkiej, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.

Sztompka, P. 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.

Sztompka P., 2005, Socjologia zmian społecznych, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.

Tabin, M., Kapciak, A. (red.). 2005. Słownik socjologii i nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zaufanie społeczne, 2016, Komunikat CBOS nr 18/2016, www.cbos.pl (dostęp: 15.10.2016).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2017.24.2.187
Data publikacji: 2018-06-15 10:33:46
Data złożenia artykułu: 2016-06-06 20:44:26


Statystyki


Widoczność abstraktów - 933
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 328

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Krzysztof Łabędź

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.