Irańska ropa naftowa. Znaczenie strategiczne i symboliczne

Małgorzata Abassy

Streszczenie w języku polskim


Analiza strategicznego znaczenia ropy naftowej jako jednego z podstawowych surowców irańskiej gospodarki i czynnika regulującego w dużym stopniu stosunki międzynarodowe musi zostać dopełniona o dogłębną analizę ropy naftowej jako symbolu niezależności Iranu i jego walki o niezawisłość i ochronę dobra narodowego. Jeśli ujmiemy Islamską Republikę Iranu jako zbiór trzech wzajemnie powiązanych ze sobą i współzależnych systemów: politycznego, społecznego i ekonomicznego, z których każdy pełni określone funkcje, to sfera symboliczna okaże się być najbardziej aktywna właśnie w obszarze kontaktów i więzi społecznych. System polityczny oddziałuje na społeczeństwo za pomocą symboli, które mogą zostać odkodowane nieświadomie, lecz zgodnie z założeniami decydentów politycznych. W tym wypadku ropa naftowa stanie się nie surowcem energetycznym, który można sprzedać lub kupić, lecz symbolem walki o niezawisłość Iranu.


Słowa kluczowe


Iran, ropa naftowa, sankcje, kultura, protest

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abassy, M. 2010. Irańska inteligencja w XIX wieku i Rewolucja Konstytucyjna (1905–1911), Wydawnictwo UJ, Kraków.

Ashby, W.R. 1963. An Introduction to Cybernetics, John Wiley & Sons Inc., New York.

Chabar gozari-je mehr-e rachbar-e iran (przemówienie noworoczne prezydenta Iranu), www.mehrnews.com.21.03.2011.abna.ir/data.asp (dostęp: 17.04.2015).

Делягин, M. 2010. Иран остантся стратегическим партнерем России, [w:] Информационно-аналитыческий журнал „Современный Иран”, № 1, http://siran.ru/data/si01.pdf (dostęp: 17.04.2015).

Elwell-Sutton, L.P. 1955. Persian Oil. A Study in Power Politics, University Michigan.

Hashemi, N. 2014. Renegotiating Iran’s Post-Revolutionary Social Contract: the Green Movement and the Struggle for Democracy in the Islamic Republic, [w:] Beyond the Arab Spring. The Evolving Ruling Bargain in the Middle East, M. Kamrava (red.), Oxford.

Kirschenmann, P.P. 1970. Information and Reflection, [w:] Sovietica. Monographs of the Institute of East European Studies, T.J. Blakeley (tłum.), New York.

Кожанов, Н.А. 2012. О влиянии экономических санкций на внутрипо литическу юситуацию в Иране, [w:] Санкции и их влияние на Иран, Н.М. Мамедова (red.), Москва.

Лаптев, В.А. 2012. Международно-nравовые основы санкционного режима и nроблема легитимно сти односторонних санкций в отношени и Ирана, [w:] Санкции и их влияние на Иран, Н.М. Мамедова (red.), Москва.

Luhmann, N. 2012. Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, M. Kaczmarczyk (tłum.), Nomos, Kraków.

Мамедова, Н.М. 2011. Санкции против Ирана – расчеты и просчеты, [w:] Р. Сафаров (red.), Информационно-аналитыческий журнал „Современный Иран”, № 2, http://siran.ru/data/si02.pdf (dostęp: 03.04.2016).

Мамедова, Н.М. 2012. Санкционный режим в отношении Исламской Республики Иран и его влияние на ситуацию в стране, [w:] Санкции и их влияние на Иран, Н.М. Мамедова (red.), Москва.

Мельникова, К. 2015. После санкций. Что сулит России снятие торговых ограничений с Ирана, [w:] Информационно-аналитыческий журнал „Современный Иран”, № 46, http://siran.ru/data/

si46.pdf (dostęp: 17.04.2016).

Mazur, M. 1966. Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Панкратенко, И. 2015. Иранская нефть и газ после Венского соглашения, [w:] Информационно-аналитыческий журнал „Современный Иран”, № 46, http://siran.ru/data/si46.pdf (dostęp: 17.04.2016).

Старченков, Г.И. 2012. Нефтяная политика ИРИ в годы санкций, [w:] Санкции и их влияние на Иран, Н.М. Мамедова (red.), Москва.

Sztumski, J. 1995. Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.

Parsons, T. 1972. Szkice z teorii myśli socjologicznej, A. Bentkowska (tłum.), Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Рюриков, Д. 2010. Оставьте Иран в покое, [w:] Информационно-аналитыческий журнал „Современный Иран” 2010, № 2, http://siran.ru/data/si01.pdf (dostęp: 17.04.2015).

Wiener, P.P. 1971. Cybernetyka czyli komunikacja i sterowanie w zwierzęciu i maszynie, J. Mieścicki (tłum.), Wydawnictwo PWN, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2017.24.2.107
Data publikacji: 2018-06-15 10:33:41
Data złożenia artykułu: 2016-06-09 14:43:13


Statystyki


Widoczność abstraktów - 597
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1267

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Małgorzata Abassy

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.