Na styku marketingu wyborczego i miejskiego? W poszukiwaniu predyktora pozycji systemowej prezydentów największych polskich miast

Kamil Glinka

Streszczenie w języku polskim


Głównym celem artykułu jest analiza zależności pomiędzy marketingiem, traktowanym jako istotny obszar współczesnej polityki miejskiej, a pozycją systemową prezydentów szesnastu największych polskich miast wyodrębnionych na podstawie kryterium potencjału demograficznego. Wykorzystanie kilku różnych, choć komplementarnych metod (m.in. analizy systemowej, analizy porównawczej oraz analizy zawartości zebranych dokumentów i materiałów) znajduje odzwierciedlenie nie tylko w przeprowadzonym postępowaniu badawczym, lecz także w przyjętej strukturze artykułu. W pierwszej kolejności omówiono usytuowanie prezydenta w systemie władzy samorządowej. Dalsze rozważania koncentrują się na roli i znaczeniu marketingu (zarówno electoral marketing, jak i city marketing) w polityce miejskiej. Zestawienie, z jednej strony – oficjalnych dokumentów strategicznych badanych miast, a z drugiej – rezultatów ostatniej samorządowej elekcji z 2014 r., implikuje pomiar pozycji systemowej prezydentów przeprowadzony na podstawie pięcioczynnikowego modelu analitycznego. Ostatnia część artykułu prezentuje uchwycone zależności, pozwalając na sformułowanie finalnych wniosków. W sytuacji gdy prezydent zwycięża we wszystkich kolejnych wyborach z lat 2002–2014 (co jest rezultatem jego silnej pozycji systemowej), miasto nie dysponuje oficjalną (przyjętą w formie uchwały rady) strategią marketingową. Koincydencja dwóch, pozornie rozbieżnych obszarów aktywności marketingowej (marketingu wyborczego i marketingu miejskiego) przynosi wymierne rezultaty. Wieczny prezydent staje się nie tylko głównym aktorem procesu lokalnej komunikacji marketingowej (obliczonej na rozwój miasta i kreowanie jego wizerunku), lecz także niejako naturalnym kandydatem w kolejnych wyborach samorządowych (uczestnikiem rywalizacji o władzę w mieście).


Słowa kluczowe


marketing, marketing wyborczy, marketing miejski, prezydent, polityka miejska, pozycja systemowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamowicz, P. 2016. Paweł Adamowicz, http://www.adamowicz.pl/moj-zyciorys (dostęp: 19.12.2016).

Antoszewski, A. 2012. Rywalizacja o władzę w miastach Dolnego Śląska w latach 2002–2010. Uwagi wprowadzające, [w:] Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska, D. Skrzypiński (red.), Wydawnictwo Difin, Wrocław.

Białecki, M. 2011. Kreatorzy wizerunku miasta, [w:] Kreowanie wizerunku miast, A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.

Białystok 2009. Strategia promocji i komunikacji marketingowej proinwestycyjnej, turystycznej i wewnętrznej Miasta Białegostoku na lata 2009–2014, www.bialystok.pl/resource/file/download-file/id.1350 (dostęp: 19.12.2016).

Blumenthal, S. 1982. The Permanent Campaign, Simon and Schuster, New York 1982.

Cichosz, M. 2011. Wrocławska scena polityczna przed wyborami 2010 r., „Studia Politologiczne”, nr 20, s. 178–193.

Dolnicki, B. 2007. Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wobec rady gminy, „Samorząd Terytorialny”, nr 1–2, s. 50–58.

Drzonek, M. 2013. Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Wydawnictwo Dante, Kraków.

Drzonek, M. 2016. Wielokadencyjność bez afiliacji partyjnej? Spostrzeżenia po reelekcjach „wiecznych prezydentów” w 2014 r., „Przegląd Politologiczny”, nr 1, s. 81–89, DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.1.6.

Dutkiewicz, R. 2016. Rafał Dutkiewicz, http://www.wroclaw.pl/rafal-dutkiewicz (dostęp: 19.12.2016).

Dzwończyk, J. 2014. Efekty psychologiczne w kampanii, [w:] Leksykon marketingu politycznego. Wybrane zagadnienia, A. Kasińska-Metryka, R. Wiszniowski (red.), Wydawnictwo UJK, Kielce.

Florek, M., Augustyn, A. 2011. Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury, Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa.

Gdańsk 2016. Strategia Marki Gdańsk na lata 2008–2013, http://stolicabursztynu.gdansk.gda.pl/pokaz,2,42.html (dostęp: 19.12.2016).

Gendźwiłł, A. 2010. Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla polityki lokalnej, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2, s. 99–120.

Glinka, K. 2014. Reklama (nie)polityczna w warunkach samorządowej kampanii wyborczej w Wałbrzychu, [w:] Marketing polityczny w gorsecie mediów, R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Glinka, K. 2015. Polityka miejska w strategii „wiecznego prezydenta” – przykład wyborów samorządowych w Wałbrzychu, [w:] Od marketingu samorządowego do prezydenckiego, A. Kasińska-Metryka, R. Wiszniowski, M. Molendowska (red.), Wydawnictwo UJK, Kielce.

Glinka, K. 2015a. Urban Policy in Election Campaign. The Case of the Presidents of the Biggest Cities of Lower Silesia, “Polish Political Science Review”, vol. 3 (1), s. 47–59, DOI: https://doi.org/10.1515/ppsr-2015-0028.

Glinka, K. 2016. W poszukiwaniu wyborczego sukcesu? (Nie)marketingowy potencjał budżetów partycypacyjnych

największych miast Dolnego Śląska, [w:] Ideowe i pragmatyczne uwarunkowania marketingu politycznego, A. Kasińska-Metryka, M. Molendowska, R. Wiszniowski (red.), Wydawnictwo UJK, Kielce.

GUS 2014. Miasta największe pod względem liczby ludności, http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-liczby-ludnosci/ (dostęp: 19.12.2016).

Jabłoński, A.W. 2010. Czy jest teoria w politologii? Teoria polityki: między nauką a interpretacją, https://wnpid.amu.edu.pl/attachments/787_Prof.%20Jablonski%20%20referat. pdf (dostęp: 19.12.2016).

Katowice 2011. Strategia promocji Katowic, https://www.katowice.eu/miasto/o-mie%C5%9Bcie/strategia-promocji-miasta (dostęp: 19.12.2016).

Kraków 2004. Strategia promocji Krakowa, https://www.bip.krakow.pl/?bip_id= 1&mmi=211 (dostęp: 19.12.2016).

Kubisz-Muła, Ł. 2016. Zjawisko reelekcji prezydenta miasta w świetle wyników exit poll z wyborów samorządowych w Bielsku Białej, „Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne”, nr 1, s. 117–134.

Lublin 2016. Strategia Marki Lublin, http://lublin.eu/lublin/marketing-miasta/marka-lublin/ (dostęp: 19.12.2016).

Łódź 2010. Strategia zarządzania marką Łódź na lata 2010–2016, http://www.kreatywna.lodz.pl/page/123,dokumenty-zwiazane-z-strategia.html?id=55 (dostęp: 19.12.2016).

Majchrowski, J. 2016. Jacek Majchrowski, https://www.bip.krakow.pl/?id=96 (dostęp: 19.12.2016).

Małecka-Łyszczek, M. 2013. Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Problemy społeczne, polityczne i prawne”, nr 921, s. 55–69.

NIK 2014. Wystąpienie pokontrolne. P/14/068 – Działania promocyjne wybranych miast na prawach powiatu.

Pelissero, J.P. 2003. The Political Environment of Cities in the Twenty-first Century, [in:] Cities, Politics and Policy. A Comparative Analysis, J.P. Pelissero (ed.), CQ Press, Washington 2003.

Piechota, G. 2016. Analiza roli gazet samorządowych w okresie sprawowania władzy i w czasie kampanii wyborczej, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2, s. 70–84, DOI: https://doi.org/doi: 10.15678/ZP.2016.36.2.05.

Piontek, D. 2012. Personalizacja rywalizacji wyborczej w kampanii parlamentarnej, „Rocznik Nauk Społecznych”, t. 4, nr 3, s. 109–126.

PKW 2002. Państwowa Komisja Wyborcza. Wybory samorządowe 2002, http://wybory2002.pkw.gov.pl/ (dostęp: 19.12.2016).

PKW 2006. Państwowa Komisja Wyborcza. Wybory samorządowe 2006, http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/wynikiWbp2Tura.html (dostęp: 19.12.2016).

PKW 2010. Państwowa Komisja Wyborcza. Wybory samorządowe 2010, http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/000000.html (dostęp: 19.12.2016).

PKW 2014. Państwowa Komisja Wyborcza. Wybory samorządowe 2014, http://samorzad2014.pkw.gov.pl/ (dostęp: 19.12.2016).

Poznań 2010. Strategia Rozwoju Marki Poznań, http://www.proto.pl/case-studies/strategia-promocji-marki-poznan (dostęp: 19.12.2016).

Radom 2010. Strategia marki Radom, http://www.radom.pl/page/417,strategia-marki-radom.html (dostęp: 19.12.2016).

Sosnowiec 2016. System Identyfikacji Wizualnej oraz Elementy Systemu Informacji Miejskiej, www.sosnowiec. pl/_upload/file/pdf/SOSNOWIEC%20Ksiega%20Identyfikacji01.pdf (dostęp: 19.12.2016).

Szczurek, W. 2016. Wojciech Szczurek, http://www.gdynia.pl/wladze/53_.html (dostęp: 19.12.2016).

Ustawa 1990. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 7.1.

Ustawa 2002. Dz.U. 2002, nr 113, poz. 984, Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, art. 43.

Wiszniowska, M. 2009. Promocja i reklama polityczna, [w:] Marketing polityczny w teorii i praktyce, A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Wydawnictwo UWr, Wrocław.

Wiśniewski, A. 2008. Instrumenty polityki lokalnej, [w:] Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, E. Ganowicz, L. Rubisz (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

Wojtasik, W. 2013. Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 5, nr 1, s. 55–72.

Zaleski, M. 2016. Michał Zaleski, http://www.bip.torun.pl/umt_osoba.php?Kod=685 &Mn=1 (dostęp:

12.2016).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2018.25.1.157
Data publikacji: 2018-08-29 07:49:52
Data złożenia artykułu: 2017-05-04 16:07:28

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Kamil Glinka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.