Konsultacje społeczne jako przejaw obywatelskiej partycypacji w lokalnym życiu publicznym na przykładzie miasta Katowice

Sebastian Kubas

Streszczenie w języku polskim


Artykuł poświęcony jest konsultacjom społecznym, które są formą demokracji bezpośredniej. Zagadnienie to zostało omówione w odniesieniu do podstawy teoretycznej, prawnej i praktycznej. W ujęciu teoretycznym podjęto próbę określenia cech demokracji bezpośredniej i jej związku z istotą samorządu terytorialnego, a także zrozumienia znaczenia konsultacji społecznych. Pod względem prawnym autor dokonał analizy przepisów polskiego prawa samorządowego oraz aktów prawa miejscowego Katowic, które opisują instytucję konsultacji społecznych. Ostatnią część artykułu stanowi analiza praktycznego wymiaru wykorzystywania konsultacji społecznych przez władze miasta Katowice w celu pozyskiwania informacji o potrzebach społecznych. Artykuł ukazuje również poziom i zakres partycypacji obywatelskiej w konsultacjach społecznych na wybranych przykładach w Katowicach.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dz. U. z 1994 r., nr 124, poz. 607, Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 roku z dnia 25 listopada 1994 roku.

Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071, Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku.

Dz. U. z 1987 r., nr 14, poz. 83, Ustawa o konsultacjach społecznych i referendum z dnia 6 maja 1987 roku.

Dz. U. z 1990 r., nr 51, poz. 297, ustawa – Prawo o zgromadzeniach z dnia 5 lipca 1990 roku.

Dz. U. z 1991 r., nr 110, poz. 473, Ustawa o referendum gminnym z dnia 11 października 1991 roku.

Dz. U. z 1998 r., nr 91, poz. 576, Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku.

Dz. U. z 1998 r., nr 91, poz. 578, Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku.

Dz. U. z 2000 r., nr 88, poz. 985, Ustawa o referendum lokalnym z dnia 20 października 2000 roku.

Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku.

Dz. U. z 2003 r., nr 166, poz. 1612, Ustawa o urzędowych nazwach miejscowości i obiektach fizjograficznych z dnia 23 sierpnia 2003 roku.

Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 roku.

Dz. U. z 2001 r., nr 86, poz. 943, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach z dnia 9 sierpnia 2001 roku.

Benhabib, S. 1996, Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy, [w:] Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political, S. Benhabib (red.), Princeton University Press, New York, s. 68.

Dolnicki, B. 2006. Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Zakamycze, Kraków, s. 66.

Glajcar, R. 2010. Lokalne referendum odwoławcze jako reprobatywna odpowiedź społeczności lokalnych na niewłaściwą działalność organów samorządowych, [w:] Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski, M. Barański, A. Czyż, S. Kubas (red.), Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice, s. 64.

Grabowska, S. 2004. Równość szans w dostępie do form demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, [w:] Zasada równości w prawie, H. Zięba-Załucka, M. Kijowski (red.), Uniwersytet Rzeszowski – Pobitno, Rzeszów, s. 116.

Grabowska, S. 2005. Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich. Studium prawno-porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 18.

Kubas, S. 2007. Lokalne społeczeństwo obywatelskie w warunkach globalizacji, [w:] Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, M. Barański, S. Kantyka, S. Kubas, M. Kuś (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa, s. 211–213.

Leoński, Z. 2006. Samorząd terytorialny w RP, C. H. Beck, Warszawa, s. 104.

Marczewska-Rytko, M. 2001. Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 40.

Piasecki, A. K. 2008. Lokalna demokracja bezpośrednia, [w:] Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, E. Ganowicz, L. Rubisz (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 253–55.

Sartori, G. 1998. Teoria demokracji, PWN, Warszawa, s. 135 i n. Świderski, B. 1996. Gdańsk i Ateny. O demokracji bezpośredniej w Polsce, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 9.

Kijowski, D. R. 2010. Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – zagadnienia ogólne, „Samorząd Terytorialny”, nr 1–2, s. 9–21.

Miruć, A. 2010. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, „Samorząd Terytorialny”, nr 1–2, s. 33–37.

Olejniczak-Szałowska, E. 2006. Prawo do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi we wspólnotach samorządowych w świetle dyrektywy Rady 94/80/WE, „Samorząd Terytorialny”, nr 1–2, s. 11–12.

Zadrożniak, H. E. 2009. Zgromadzenia publiczne jako forma udziału obywateli w życiu społecznym, „Samorząd Terytorialny”, nr 5, s. 63–70.

Wójkowski, G. 2007. Współpraca Urzędu Miasta Katowice z mieszkańcami, http://bonafides.pl/home/ content/view/56/89/, (dostęp 15.04.20011).

Wójkowski, G. 2010. Prowadzenie konsultacji społecznych przez Urząd Miasta Katowice, http://www. bonafides.pl/home/images/raport_konsultacje_spol_katowice.pdf (dostęp 25.04.2011).

Konsultacje Społeczne UM Katowice 2013, https://www.katowice.eu/forum_spoleczne/index.php/ forum/29-konsultacje-spoeczne (dostęp 10.12.2013).

Włoch, R., Urbanik, A. 2010. Co to są konsultacje społeczne?, [w:] Prowadzenie konsultacji społecznych przez Urząd Miasta Katowice, G. Wójkowski (opr.), s. 10–15, http://www. bonafides.pl/home/ images/raport_konsultacje_spol_katowice.pdf (dostęp 25.04.2011).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2014.21.2.169
Data publikacji: 2015-05-21 17:26:32
Data złożenia artykułu: 2015-05-21 15:43:12


Statystyki


Widoczność abstraktów - 474
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1319

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Sebastian Kubas

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.