Polityczne organizacje muzułmańskie w Federacji Rosyjskiej

Aleksandra Kozioł

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł podejmuje kwestie politycznego wymiaru islamu w Federacji Rosyjskiej. W poszczególnych jego częściach dokonano ogólnej charakterystyki i podziału muzułmanów w FR, przeanalizowano aspekty prawne mające odniesienie do tej grupy ludności, a następnie przedstawiono rosyjskie polityczne organizacje muzułmańskie, w tym nie tylko partie polityczne, ale również ugrupowania o charakterze fundamentalistycznym i terrorystyczne. Do badania zastosowano metodę analizy systemowej w jej rozumieniu mikro, podejmując próbę określenia pozycji oraz roli politycznych organizacji muzułmańskich w FR. W efekcie w artykule wykazano, iż w obecnym układzie społecznym i prawnym nie wydaje się możliwe tworzenie muzułmańskich organizacji politycznych na szczeblu federalnym, zaś część niezadowolonej z funkcjonowania systemu państwowego ludności może kierować swoje poparcie do ugrupowań fundamentalistycznych lub nawet terrorystycznych.


Słowa kluczowe


organizacje polityczne, muzułmanie, islam, Federacja Rosyjska, partie polityczne, fundamentalizm, terroryzm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chmaj, M., Żmigrodzki, M. 2001. Wprowadzenie do teorii polityki, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Danecki, J. 2002. Podstawowe wiadomości o islamie, Wydawnictwo Dialog, Warszawa, t. 1 i 2.

Encyklopedia PWN. Za: Skolimowska, A. 2014. Religia i partie polityczne, [w:] P. Burgoński, M. Gierycz (red. nauk.), Religia i polityka. Zarys problematyki, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Falkowski, M. 2014. Na peryferiach światowego dżihadu. Kaukaz Północny: iluzja stabilizacji, „Punkt Widzenia”, nr 45, Warszawa, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_46_pl_kaukaz-polnocny_net.pdf (dostęp: 08.05.2017).

Islam na obszarze postradzieckim, A. Łabuszewska (red.), „Prace OSW”, Warszawa 2003.

Izak, K. 2014. Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych, Wydawnictwo Dialog, Warszawa.

Kaukaz Północny: między Rosją, emiratem i kalifatem, „Analizy” 01.07.2015, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-07-01/kaukaz-polnocny-miedzy-rosja-emiratem-i-kalifatem (dostęp: 08.05.2017).

Konstytucja Rosji, A. Kubik (tłum.), Warszawa 2000, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/rosja.html (dostęp: 05.05.2017).

Marczewska-Rytko, M. 2010. Religia i polityka w globalizującym się świecie, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Rights in Retreat. Abuses in Crimea, Human Rights Watch, November 2014, https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/crimea1114web.pdf (dostęp: 08.05.2017).

The Future of the Global Muslim Population. Projections for 2010–2030, Pew Research Center, 2011, http://www.pewforum.org/uploadedFiles/Topics/Religious_Affiliation/Muslim/FutureGlobalMuslimPopulation-WebPDF-Feb10.pdf (dostęp: 23.04.2017).

Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, ФСБ, 05.04.2016, http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm!_print%3Dtrue%26fid%3Dnull.html (dostęp: 09.05.2017).

Ислам в Москве: энциклопедический словарь, Д.З. Хайретдинов (red.), Н. Новгород 2008.

Конституция Рoссийской Фeдерации, http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm (dostęp: 05.05.2017).

Ленур Ислямов. Справка, „РИА Новости Украина”, http://rian.com.ua/dossier/20151208/1001654691.html (dostęp: 08.05.2017).

Малашенко, А. 2007. Ислам для России, Москва, http://carnegieendowment.org/files/pub-35912.pdf (dostęp: 23.04.2017).

Мусульманские партии и движения, http://emuslim.net/islam-segodnya-zavtra/lidery-i-deyateli-islama/musul-manskie-partii-i-dvizheniya.html (dostęp: 07.07.2017).

Общественное объединение „Меджлис крымскотатарского народа” включено в перечень общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, Министерство юстиции Российской Федерации, http://minjust.ru/press/news/obshchestvennoe-obedinenie-medzhlis-krymskotatarskogonaroda-vklyucheno-v-perechen (dostęp: 08.05.2017).

Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ „О противодействии экстремистской деятельности”, Министерство юстиции Российской Федерации, http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret (dostęp: 09.05.2017).

Постанова Верховної Ради України Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримсь-котатарського народу у складі Української Держави, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 15, ст. 581, http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1140-vii (dostęp: 08.05.2017).

Севастьянов, Б. 2002. Какие партии нужны партии власти, „Независимая газета” 02.03.2002, http://www.ng.ru/ideas/2002-03-02/11_parties.html (dostęp: 08.05.2017).

Федеральный закон „О политических партиях”, № 95-ФЗ, 11.07.2001 г., http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102071991 (dostęp: 08.05.2017).

Федеральный закон „О свободе совести и о религиозных объединениях”, № 125-ФЗ, 26.09.1997 г., http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359 (dostęp: 05.05.2017).

Федеральный Конституционный Закон „О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя, № 10-ФКЗ, 20.03.2014 г., http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102171897 (dostęp: 08.05.2017).

Федеральный список экстремистских материалов, Министерство юстиции Российской Федерации, 27.04.2017, http://minjust.ru/ru/extremist-materials (dostęp: 09.05.2017).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2019.26.1.83-92
Data publikacji: 2019-06-30 21:44:05
Data złożenia artykułu: 2017-08-22 15:59:23


Statystyki

Widoczność abstraktów - 587
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 133

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Aleksandra Kozioł

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.