Uwarunkowania szans wyborczych ubiegających się o reelekcję wójtów i burmistrzów w wyborach w 2014 roku

Sławomir Bartnicki

Streszczenie w języku polskim


Celem analizy było określenie wpływu kwantyfikowalnych cech charakteryzujących kandydatów i gminy (zmienne niezależne) na szanse reelekcji wójtów i burmistrzów w wyborach konkurencyjnych rozgrywanych w regulaminowym terminie w 2014 roku (zmienna zależna). Przyjęto, że szanse reelekcji wójtów i burmistrzów w wyborach w 2014 roku warunkował zestaw wybranych 15 zmiennych objaśniających, takich jak m.in.: staż na stanowisku, posiadanie większości w radzie gminy z wyborów poprzednich, wydatki majątkowe inwestycyjne per capita w roku wyborczym. Zmienne niezależne pochodzą głównie ze źródeł statystyki publicznej (np.: GUS, PKW) i są dobierane na podstawie wskazań literatury przedmiotu i wniosków z badania terenowego. Do weryfikacji założeń wykorzystano regresję logistyczną zastosowaną na próbie dobieranej spośród wszystkich gmin poza miastami na prawach powiatu, równoważącej proporcję porażek i sukcesów wyborczych w 2014 roku. Wyniki analizy sugerują między innymi, że szanse ponownego wyboru w 2014 roku wzrastały w przypadku: rządzenia od 2010 roku, a nie dłużej, posiadania większości w radzie gminy według stanu formalnego z wyborów poprzednich czy wyższego wydatkowania inwestycyjnego w roku wyborczym. Szanse reelekcji zmniejszały się z kolei wraz ze wzrostem między innymi: konkurencji wyborczej czy udziału wydatków na pomoc społeczną w ogólnej puli wydatków gmin w roku wyborczym.


Słowa kluczowe


wójt, burmistrz, czynniki reelekcji, wybory w 2014 roku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartnicki, S., Kowalik, J. 2017. Wyborcza karuzela: staż parlamentarny jako czynnik sukcesu wyborczego kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta, “Studia Humanistyczne AGH” (w druku).

Bober, J. i in. 2013. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.

Chmielewski, T., Malinowski, K. 2004. Door-to-door jako instrument aktywizacji wyborców, w: Marketing polityczny, [w:] W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, M. Jeziński (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Drzonek, M. 2013. Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Wydawnictwo Dante, Kraków.

Freier, R. 2015. The mayor`s advantage: Casual evidence on incumbency effects in German mayoral elections, “European Journal of Political Economy”, vol. 40, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2015.07.005.

Gelman, A., King, G. 1990. Estimating incumbency advantage without bias, “American Journal of Political Science”, vol. 34/4, DOI: https://doi.org/10.2307/2111475.

Krebs, T.B. 1998. The Determinants of Candidates Vote Share and Advantages of Incumbency in City Council Elections, “American Journal of Political Science”, vol. 42 (3), DOI: https://doi.org/10.2307/2991735.

Kushner, J., Siegel, D., Stanwick, H. 1997. Ontario Municipal Elections: Voting Trends and Determinants of Electoral Success in a Canadian Province, “Canadian Journal of Political Science”, vol. 30/2, DOI: https://doi.org/10.1017/S0008423900016000.

Lee, D.S. 2001. The Electoral Advantage to Incumbency and Voters’ Valuation of Politicians’ Experience: A Regression Discontinuity Analysis of Elections to the U.S. House, National Bureau of Economic Research, Working Paper 8441.

Lee, D.S. 2008. Randomized Experiments from Non-random Selection in U.S. House Elections, “Journal of Econometrics”, vol. 142/2, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2007.05.004.

Macdonald, B. 2014. Estimating Incumbency Advantages in African Politics: Regression discontinuity evidence from Zambian parliamentary and local government elections, Working paper Series 2014, London School of Economics and Political Science, London.

Oliver, J.E., Ha, S.E. 2007. Vote Choice in Suburban Elections, “American Political Science Review”, vol. 101 (3), DOI: https://doi.org/10.1017/S0003055407070323.

Oliver, J.E., Ha, S.E., Callen, Z. 2012. Local Elections and the Politics of Small-Scale Democracy, Princeton University Press, Princeton.

Peltzman, S. 1992. Voters as fiscal conservatives, “Quarterly Journal of Economics” 107(2), DOI: https://doi.org/10.2307/2118475.

Peters, G. 1995. Polityka i biurokracja państwowa, [w:] Władza i społeczeństwo, t. 1, J. Szczupaczyński (red.), Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Rószkiewicz, M. 2011. Analiza klienta, SPSS Polska, Kraków.

Skarżyńska, K. 2005. Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Stonecash, J.M. 2008. Reassessing the Incumbency Effect, Cambridge University Press, New York.

Swianiewicz, P. 2010. Czy rozmiar ma znaczenie? Zróżnicowanie opinii mieszkańców o funkcjonowaniu samorządów lokalnych w zależności od wielkości gminy, “Samorząd Terytorialny”, nr 4.

Tarkowski, J. 1994. Patroni i klienci, Instytut Studiów Politycznych PAN , Warszawa.

Taylor, Z., McEleney, S. 2015. The advantages of incumbency and the determinants of municipal candidate vote share: The 2014 City of Toronto Election, https://www.assocsrv.ca/cpsa-acsp/2015event/Taylor-McEleney.pdf (dostęp: 1.06.2016).

Titiunik, R. 2011. Incumbency Advantage in Brazil: Evidence from Municipal Mayor Elections (under revision), University of Michigan.

Trounstine, J. 2011. Evidence of a Local Incumbency Advantage, “Legislative Studies Quarterly”, vol. 36/2, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1939-9162.2011.00013.x.

Uppal, Y. 2009. The disadvantaged incumbents: estimating incumbency effects in Indian state legislatures, “Public Choice”, vol. 138, DOI: https://doi.org/10.1007/s11127-008-9336-4.

Własiuk, T. 2011. Przejawy klientelizmu w życiu politycznym współczesnej Polski, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Jacka Raciborskiego na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii, maszynopis.

Veiga, L.G., Veiga, F.J. 2006. Does Opportunism Pay Off?, NIPE WP 5/2006, http://www.nipe.eeg.uminho.pt/Uploads/ WP_1999-2008/NIPE_WP_5_2006.pdf (dostęp: 1.07.2016).

Veiga, L.G., Veiga, F.J. 2007. Political business cycles at the municipal level, “Public Choice”, vol. 131, DOI: https://doi.org/10.1007/s11127-006-9104-2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2018.25.1.133
Data publikacji: 2018-08-29 07:49:51
Data złożenia artykułu: 2017-09-19 19:32:09


Statystyki


Widoczność abstraktów - 482
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 253

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Sławomir Bartnicki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.