Wpływ prokościelnych grup interesu na ustawodawstwo. Casus regulacji antyaborcyjnych w Sejmie VIII kadencji

Krzysztof Andrzej Kowalczyk

Streszczenie w języku polskim


Zasadniczym celem artykułu jest omówienie wpływu prokościelnych grup interesu na proces stanowienia ustawodawstwa antyaborcyjnego w Polsce. Tekst odnosi się do inicjatyw podjętych w Sejmie VIII kadencji. Zanalizowano: rolę Kościoła katolickiego w systemie politycznym Polski; metody jego oddziaływania na ów system; pojęcie prokościelnych grup interesu; ich typologię; projekty ustaw dotyczących aborcji w Sejmie VIII kadencji; metody, jakimi grupy pro-life wyrażały swoje postulaty w trakcie prób stanowienia ustawodawstwa antyaborcyjnego. Grupy te są instrumentem wpływu Kościoła na system polityczny. W celu wprowadzenia ustawodawstwa antyaborcyjnego grupy obrońców życia odwołują się do różnych metod: lobbingu, zabiegów perswazyjnych i sankcji moralnych.


Słowa kluczowe


Kościół katolicki, Polska, grupy pro-life

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Braun-Poppelaars, C., Hannegraaff, M. 2011. Conceptualizing religious advocacy: religious interest groups and the process of public policy making, [w:] Religious Actors in the Public Sphere, J. Haynes, A. Hennig (red.), Routledge, London–New York.

CBOS. 2016. Polacy o prawach kobiet, „czarnym proteście” i prawie aborcyjnym. Komunikat z badań nr 165/2016, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_165_16.PDF (dostęp: 16.04.2018).

Delong, M. 2016. Konferencja Episkopatu Polski wobec wybranych kwestii politycznych i społecznych w Polsce w latach 1989–2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Druk nr 784. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny, 19.08.2016, http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=784 (dostęp: 6.04.2018).

Druk nr 2060, Warszawa 24 listopada 2017 r., http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/AECC1FCF910247EAC12581E20042A0B4/%24File/2060.pdf (dostęp: 14.04.2018).

Druk nr 2146. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z 7 stycznia1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, 4.01.2018, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F18A213C98C5BDC0C125820B005793D9/%24File/2146.pdf (dostęp: 8.04.2018).

Fundacja Pro – prawo do życia, https://stopaborcji.pl/ (dostęp: 4.04.2017).

Głosowanie nr 10 na 55. posiedzeniu Sejmu dnia 10-01-2017 r. o godz. 22:56:49, http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=55&NrGlosowania=10 (dostęp: 8.04.2018).

Głosowanie nr 12 na 27. posiedzeniu Sejmu dnia 06-10-2017 r. o godz. 11:09:49, http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=27&nrglosowania=12 (dostęp: 6.04.2018).

Głosowanie nr 9 na 55. posiedzeniu Sejmu z dnia 10-01-2018 o godz. 22:42:49, http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=55&NrGlosowania=9 (dostęp: 15.04.2018).

Hierlemann, D. 2006. Lobbying der katholischen Kirchen: Das Einflussentz des Klerus in Polen, Springer VS,Wiesbaden.

Hennig, A. 2012. Morapolitik und Religion. Bedingungenpolitisch-roligiöser Kooperation in Polen, Italien und Spanien, Ergon-Verlag, Würzburg.

Jasiecki, K., Molęda-Zdziech, M., Kurczewska, U. 2006. Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Kim jesteśmy, http://federacjazycia.pl/pg/pl/kim_jestesmy.html&sitePage=1 (dostęp: 4.04.2018).

Knutson, K. 2015. Interfaith Advocacy Groups in American Politics, [w:] The Changing Word Religion Map.

Sacred Places, Identities, Practices and Politics, S.D. Brunn (red.), Springer Netherlands, Dordecht.

Kompendium nauki społecznej Kościoła, 2005, Wydawnictwo Jedność, Kielce.

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski ws. procedowania europejskiej inicjatywy ustawodawczej zwiększającej ochronę prawa do życia, Warszawa, dnia 11 stycznia 2018 r., http://episkopat.pl/prezydium-episkopatu-dziekuje-organizatorom-wolontariuszom-sygnatariuszom-oraz-poslom-glosujacym-za-zyciem/ (dostęp: 9.04.2018).

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie obywatelskiego projektu „Zatrzymaj aborcję”, Warszawa, 19 marca 2018 r., http://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-dziekuje-sejmowej-komisji-za-respektowanie-praw-czlowieka-i-poparcie-projektu-zatrzymaj-aborcje-2/ (dostęp: 10.04.2018).

Komunikat ws. ochrony prawa do życia bez względu na stan zdrowia, Warszawa 12.04.2018 r., http://episkopat.pl/komunikat-ws-ochrony-prawa-do-zycia-bez-wzgledu-na-stan-zdrowia/ (dostęp: 13.04.2018).

Komunikat z 374. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, dnia 5 października 2016 r., http://episkopat.pl/komunikat-z-374-zebrania-plenarnego-konferencji-episkopatu-polski/ (dostęp: 7.04.2018).

Kowalczyk, K. 2012. Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w latach 1989-2011, ZAPOL, Szczecin.

Kowalczyk, K. 2014. Kościół jako podmiot oddziałujący na system polityczny, „Wrocławskie Studia Politologiczne” nr 17.

Kowalczyk, K. 2014a. Między antyklerykalizmem a konfesjonalizacją. Partie polityczne wobec Kościoła katolickiego w Polsce po 1989 roku, MADO, Toruń.

Kowalczyk, K. 2016. Typologia grup interesu artykułujących postulaty Kościoła katolickiego w Polsce, „Przegląd Politologiczny”, nr 2.

Kowalewski, M. 2017. Czarny protest w Szczecinie, [w:] Kronika Szczecina 2016, U. Chęcińska, T. Czapiewski (red.), Wydawnictwo Zapol, Szczecin.

lk/mip. 2018. Projekt „Zatrzymaj aborcję” poszedł w odstawkę, 12.04.2018, https://ekai.pl/projekt-zatrzymaj-aborcje-poszedl-w-odstawke/ (dostęp: 11.04.2018).

Musiał, A. 2015. Wyłoniliśmy kandydatów do tytułu Heroda Roku 2015!, https://stopaborcji.pl/wylonilismy-kandydatow-do-tytulu-heroda-roku-2015/ (dostęp: 5.04.2017).

Ordo Iuris zawiadamia prokuraturę o podawaniu przez proaborcyjny motet „Ratujmy kobiety” fałszywych informacji na temat liczby zebranych podpisów, 6.12.2017, http://www.ordoiuris.pl/ochrona-zycia/

ordo-iuris-zawiadamia-prokurature-o-podawaniu-przez-proaborcyjny-komitet-ratujmy (dostęp: 21.04.2018).

Oświadczenie PFROŻ w sprawie tytułu heroda roku, 30.12.2016, http://federacjazycia.pl/pg/pl/wiadomosci/oswiadczenie_pfroz_w_sprawie1.html (dostęp: 5.04.2018).

Oświecimski, K. 2012. Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, Wydawnictwo WAM, Kraków.

pgo, bd, Już ponad 200 tys. podpisów pod inicjatywą „Zatrzymaj aborcję”,14.10.2017, https://ekai.pl/zatrzymaj-aborcje-trwa-zbieranie-podpisow/ (dostęp: 20.04.2018).

Posłowie zostawili dzieci bez pomocy, 13.04.2018, https://zycierodzina.pl/2018/04/13/poslowie-zostawilidzieci-bez-pomocy/ (dostęp: 21.04.2018).

Potz, M. 2016. Empowerment trough religion: religion’s survival strategies in democratic politics, „Przegląd Politologiczny”, nr 4. DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.7.

Prezes Forum Kobiet Polskich dla KAI: jako obrońcy życia jesteśmy przeciwni karaniu kobiet, 02.10.2016,

https://ekai.pl/prezes-forum-kobiet-polskich-dla-kai-jako-obroncy-zycia-jestesmy-przeciwni-karaniu-kobiet/ (dostęp: 7.04.2018).

Prezydium KEP zachęca do poparcia akcji „Zatrzymaj aborcję”, Warszawa 8.11.2017, https://ekai.pl/prezydium-kep-zacheca-do-poparcia-akcji-zatrzymaj-aborcje/ (dostęp: 8.04.2018).

Projekt „Ratujmy kobiety” łamie konstytucję, 8.01.2018, http://www.ordoiuris.pl/ochrona-zycia/projekt-ratujmy-kobiety-lamie-konstytucje (dostęp: 22.04.2018).

rkz/mz, Wśród kibiców zbierano podpisy pod projektem „Zatrzymaj aborcję”, 20.11.2017, https://ekai.pl/wisla-wsrod-kibicow-zbierano-podpisy-pod-projektem-zatrzymaj-aborcje/ (dostęp: 18.04.2018).

Skrócona informacja o pracach komisji, 2018-03-19, http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/prace_komisji_info.xsp?data=2018-03-19 (dostęp: 9.04.2018).

Sowiński, P. 2012. Boskie – cesarskie – publiczne. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce w sferze publicznej, Wydawnictwo Aspra, Warszawa.

Stanowisko Centrum Bioetyki Rady Naukowej Instytutu na Recz Kultury Prawnej Ordo Iuris ws. projektu ustawy zgłoszonego w ramach inicjatywy obywatelskiej „Zatrzymaj aborcję”, 4.12.2017, http://www.ordoiuris.pl/ochrona-zycia/stanowisko-centrum-bioetyki-rady-naukowej-instytutu-na-rzecz-kultury-prawnej-ordo (dostęp 16.04.2018).

Tokarczyk, R. 2010. Prawa narodzin, życia i śmierci, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz.U. 1993, nr 17, poz. 78.

Ustawa z dnia… o świadomej prokreacji. Projekt z 17.11.2017, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-821-2018/$file/8-020-821-2018.pdf (dostęp: 15.04.2018).

Wejbert-Wąsiewicz, E. 2011. Aborcja między ideologią a doświadczeniem indywidualnym. Monografia zjawiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2019.26.1.93-106
Data publikacji: 2019-06-30 21:44:07
Data złożenia artykułu: 2018-04-29 20:50:04


Statystyki

Widoczność abstraktów - 577
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 170

WskaźnikiOdwołania zewnętrznePrawa autorskie (c) 2019 Krzysztof Andrzej Kowalczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.