Jan Ryszard Sielezin, Twórczość recenzyjna prof. dra hab. Edwarda Olszewskiego. Wybrane zagadnienia

Jan Ryszard Sielezin

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, 2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.

Leszczyńska, K. (opr.) 2012. Wykaz recenzji prof. dr. hab. Edwarda Olszewskiego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego, stanowisko prof. nadzwyczajnego, przyznania tytułu prof., nadania stopnia doktora habilitowanego, stopnia doktora i recenzje wydawnicze, [w:] Polska–Europa–Świat. Prace politologiczne i historyczne. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Edwardowi Olszewskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin, M. Marczewska-Rytko, S. Stępień (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Olszewski, E. 1999. Recenzja w sprawie przyznania tytułu profesora: Szkolnictwo polskie w Niemczech 1919–1939, kopia w posiadaniu autora.

Olszewski, E. 2010. Recenzja w przewodzie doktorskim: Główne siły parlamentarne III Rzeczypospolitej wobec przyszłości Unii Europejskiej (2001–2004), kopia w posiadaniu autora.

Olszewski, E. 2011. Recenzja w przewodzie doktorskim: Region Afryki w polityce zagranicznej Chin, kopia w posiadaniu autora.

Salmonowicz, S. 1999. O rzemiośle recenzenta. Studia z warsztatu historyka, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Sielezin, J.R. 2013. Krytyka naukowa, ale jaka? O rzemiośle recenzenta nauk humanistycznych, [w:] Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, t. 2, J. Juchnowski, R. Wiszniewski (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Surmaczyński, M. 2002. Warsztaty metodologiczne doktorantów socjologii, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2018.25.1.208
Data publikacji: 2018-08-29 07:49:57
Data złożenia artykułu: 2018-06-12 20:12:15

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Jan Ryszard Sielezin

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.