Słowaccy imigranci w Polsce po 2004 roku w świetle badań ankietowych na portalu społecznościowym Facebook

Michał Lubicz Miszewski

Streszczenie w języku polskim


Akcesja Polski do UE oraz otwarcie unijnego rynku pracy skutkuje nie tylko masową emigracją zarobkową obywateli polskich, lecz także przyjazdami obywateli państw członkowskich Wspólnoty do naszego kraju. Wśród nich są m.in. Słowacy. Nie stanowią oni liczebnie znacznego strumienia migracyjnego i są rozproszeni na terenie całego kraju. Co czwarty z nich wybiera woj. małopolskie, obszar zamieszkiwany przez słowacką mniejszość narodową (występującą głównie na Orawie, Spiszu i w K rakowie).

Celem artykułu jest analiza słowackiej imigracji do Polski po 1 maja 2004 roku. Jego realizacji posłużyła przestawiona w pierwszej części tekstu analiza danych statystycznych, udostępnionych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, a dotyczących słowackich imigrantów w Polsce. Dalszą część opracowania poświęcono analizie treści postów zamieszczanych na portalu społecznościowym Facebook, w grupach zainicjowanych przez Słowaków przebywających w Polsce. Na potrzeby tego artykułu zrealizowano wśród nich badania ankietowe, których analizę zawiera trzecia część opracowania. Pozwoli ona na przybliżenie podstawowych motywów migracji obywateli słowackich do Polski, ich sytuacji rodzinnej i zawodowej, integracji z polskim społeczeństwem, a także sposobów podtrzymywania więzi z ojczyzną oraz planów na przyszłość.


Słowa kluczowe


imigranci, Polska, Słowacja, media społecznościowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk, A., Sakson, A., Trosiak, C. 2017. Między tolerancją a niechęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Andrejuk, K. 2017. Znaczenie polskiej sfery welfare dla imigrantów. Opinie i praktyki ludności napływowej z wybranych krajów europejskich, „Studia BAS”, nr 2 (50), s. 107–128.

Balicki, J., Necel, W. (red.). 2017. Kryzys migracyjny w Europie: wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne, Wydawnictwo Naukowe UKS W, Warszawa.

Bińkowski, J. 2017. Ukraińska imigracja do Polski. Analiza zjawiska w kontekście sytuacji na rynku pracy, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, Warszawa–Wojnowice.

Grzeszczyk, E. 2009. Jak pochwycić rozmówcę w sieci, czyli wywiady przeprowadzane przez Internet jako technika socjologii jakościowej użyteczna w badaniu życia codziennego, [w:] Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, M. Bogunia-Borowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 322–340.

Jaroszewicz, M. 2018. Migracje z Ukrainy do Polski. Stabilizacja trendu. Raport Ośrodka Studiów Wschodnich, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa.

Jurek, K. 2016. Tożsamość imigrantów z Białorusi i Ukrainy. Wchodzenie w polskie społeczeństwo, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.

Jurek, K. 2013. Czynniki ułatwiające i utrudniające zachowanie tożsamości imigrantów w Polsce, [w:] Rzeczywistość wielokulturowa, L. Dyczewski, K. Jurek (red.), Wydawnictwo KU L, Centrum Europejskie Natolin, Lublin–Warszawa, s. 83–95.

Lubicz Miszewski, M. 2012. Polonia na Słowacji. Położenie – Kultura – Tożsamość. Studium socjologiczne, Deltapress, Wrocław.

Łada, A. (red.) 2018. Na chwilę i na zawsze. Migranci unijni w Polsce na przykładzie Francuzów, Niemców i Włochów, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Łada, A. 2017. Fascynacja. Miłość. Przypadek. Niemieccy migranci w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Piekut, A. 2013. Wysoko wykwalifikowani wewnątrzunijni migranci w Warszawie – w przestrzeni społecznej czy w transnarodowej przestrzeni przepływów?, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa.

Polsko – Češi a Slováci v Polsku, https://www.facebook.com/Polsko.Polska. Poznaň – Češi a Slováci v Poznani, https://www.facebook.com/Poznan.Polsko.

Raport „Studenci zagraniczni w Polsce 2017”, http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=14515:raport-studenci-zagraniczi-w-polsce-2017&catid=258:145-newsletter-2017&Itemid=100284 (dostęp: 21.12.2018).

Sasnal, P. 2015. Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.

Slováci a Češi – Trójmiasto, https://www.facebook.com/groups/1935848450062713.

Slováci a Česi v Krakove, https://www.facebook.com/groups/398493526943869.

Slováci v Poľsku, https://www.facebook.com/groups/246244169894.

Omyła Rudzka, M. (oprac.) 2019. Stosunek do innych narodów, Komunikat CBOS, Warszawa, nr 17.

Warszawa – Češi a Slováci ve Varšavě, https://www.facebook.com/Varsava.Warszawa.

Wrocław – Češi a Slováci ve Vratislavi, https://www.facebook.com/Vratislav.Wroclaw.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2019.26.1.107-126
Data publikacji: 2019-06-30 21:44:08
Data złożenia artykułu: 2019-03-27 13:08:23


Statystyki

Widoczność abstraktów - 574
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 88

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Michał Lubicz Miszewski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.