Referendum ogólnokrajowe w Chorwacji

Maria Marczewska-Rytko

Streszczenie w języku polskim


Kwestie dotyczące referendum znalazły odzwierciedlenie w konstytucji Chorwacji oraz ustawie o referendum i innych formach osobistego udziału w wykonywaniu władzy państwowej i lokalnych oraz regionalnych samorządów (Zakon o referendum i drugim oblicma osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave). W obecnie obowiązującej konstytucji uprawnienia Saboru odnośnie do zarządzenia referendum zawarto w artykule 87 (The Constitution of the Republic of Croatia). W Chorwacji odbyły się trzy referenda ogólnokrajowe: referendum niepodległościowe z roku 1991 roku, referendum w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej z roku 2012 oraz referendum dotyczące instytucji małżeństwa z roku 2013. Przed rokiem 2000 ani prezydent, ani rząd nie zarządzili referendum na mocy artykułu 86 wówczas obowiązującej konstytucji. W latach 2000–2012 nie odbyło się żadne referendum zarządzone w wyniku inicjatywy obywatelskiej.


Słowa kluczowe


referendum ogólnokrajowe, Chorwacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babić, M. 2012. Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej. Problemy konstytucyjne, [w:] Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, A. Nowak-Far (red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 89–113.

Centre for Research on Direct Democracy, http://www.c2d.ch/index.php.

Croatia EU membership referendum 2012, https://welections.wordpress.com/2012/01/23/croatia-eu-membership-referendum-2012/ (dostęp: 22.04.2019).

Croatia: Outsourcing of non-core services to the private sector, European Observatory of Working Life, http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/labour-market-business/croatia-outsourcing-of-non-core-services-to-the-private-sector (dostęp: 22.04.2019).

Czerwiński, M. 2013. Przyczyny rozpadu Jugosławii w chorwackich i serbskich syntezach dziejów narodu. Od historii do retoryki, [w:] Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością, P. Chmielewski, S.L. Szczesio (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 57–72.

Državno Izborno Povjerenstvo Republike Hrvatske, http://www.izbori.hr (dostęp: 22.04.2019).

Izjava Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske o zajedničkom djelovanju u procesu pregovora za članstvo u E uropskoj uniji (19. siječnja 2005), http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=1253 (dostęp: 22.04.2019).

Jagiełło-Szostak, A. 2014. Polityka Chorwacji wobec mniejszości narodowych – aspekty prawno-instytucjonalne i społeczno-polityczne, [w:] Republika Chorwacji. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, A. Jagiełło-Szostak (red.), Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław, s. 43–63.

Karp, J., Grzybowski, M. 2007. System konstytucyjny Chorwacji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Karp, J., Grzybowski, M. 2003. Sabor parlament Chorwacji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Konstytucja Republiki Chorwacji z 22 grudnia 1990 r., tłum. T.M. Wójcik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.

Konstytucja Republiki Chorwacji z 22 grudnia 1990 r., wyd. 2 zm. i uaktual., tłum. T.M. Wójcik, M. Petryńska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.

Krysieniel, K. 2009. System partyjny Chorwacji, [w:] Partie i systemy partyjne państw byłej Jugosławii (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Słowenia), K. Krysieniel, J. Wojnicki (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA -JR, Pułtusk–Warszawa, s. 85–111.

Krysieniel, K. 2007. System polityczny Republiki Chorwacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań–Chorzów.

Łakota-Micker, M. 2011. Republika Chorwacji na drodze do NATO, Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i T echniki, Polkowice.

Marczewska-Rytko, M. 2018. Direct Democracy in Croatia, [w:] Handbook of Direct Democracy in Central and Eastern Europe after 1989, Barbara Burdich Publishers, Opladen–Berlin–Toronto, s. 69–84.

Muś, J., Szpala, M. 2011. Chorwacja w Unii Europejskiej. Croatia in the European Union, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Odluku o raspisivanju državnog referendum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji, http://www.izbori.hr/izbori/dip_ws.nsf/0/32BC687F9895CF9BC1257975003BDC9C/$File/Odluka_Hrvatskoga_sabora.pdf (dostęp: 22.04.2019).

Odluku o raspisivanju državnog referenduma, „Narodne Novine”, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_134_2896.html (dostęp: 22.04.2019).

Odluku o raspisu referenduma, “Narodne Novine”, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1991_05_21_646.html (dostęp: 22.04.2019).

Podolnjak, R. 2015. Constitutional Reform of Citizen-Initiated Referendum. Causes of Different Outcomes in Slovenia and Croatia, “Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law”, no. 25, s. 129–149.

Puszczewicz, A. 2013. Proces integracji Chorwacji z Unią Europejską, Wydawnictwo Grado, Toruń.

Składowski, K. 2013. System rządów w Republice Chorwacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Smerdel, B. 2011. Neposredno odlučivanje i njegove ustavne granice, [w:] Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u rozvojnoj perspektivi, B. Smerdel, D. Gardašević (red.), Hrvatska druga za ustavno pravo, Zagreb.

The Constitution of the Republic of Croatia, “Narodne Novine”, 76/2010, www.sabor.hr/fgs.axd?id=17074 (dostęp: 22.04.2019).

The Constitution of the Republic of Croatia, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=246241 (dostęp: 22.04.2019).

Ustav Republike Hrvatske, „Narodne Novine” 05/14, http://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republike-Hrvatske (dostęp: 22.04.2019).

Ustavni Sud Republike Hrvatske, http://www.usud.hr/hr (dostęp: 22.04.2019).

Wojnicki, J. 2014. Dylematy przeobrażeń ustrojowych w Republice Chorwacji, [w:] Republika Chorwacji. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, red. A. Jagiełło-Szostak, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław, s. 13–26.

Zakon o radu, „Narodne Novine” 149/2009; 61/2011; 82/2012; 73/2013 (dostęp: 22.04.2019).

Zakon o referendum i drugim oblicma osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave, „Narodne Novine”, 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16, http://www.zakon.hr/z/359/Zakon-o-referendumu-i-drugim-oblicima-osobnog-sudjelovanja-u-obavljanju-dr%C5%BEavne-vlasti-i-lokalne-i-podru%C4%8Dne-(regionalne)-samouprave (dostęp: 22.04.2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2019.26.1.69-81
Data publikacji: 2019-06-30 21:44:04
Data złożenia artykułu: 2019-04-25 21:19:00


Statystyki

Widoczność abstraktów - 299
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 55

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Maria Marczewska-Rytko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.