Recenzja: Marcin Jakub Wichmanowski, Myśl polityczna Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast 1913/14–1931, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, ss. 442

Jan Ryszard Sielezin

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albert, A. 1995. Najnowsza historia Polski 1914–1993, t. 1, 1914–1945, Świat Książki, Warszawa.

Chwistek, L. (b.r.w.). Granice nauki. Zarys logiki i metodologii nauk ścisłych, Książnica Atlas.

Dobrzański, D. 1999. Interpretacja jako proces nadawania znaczeń, Instytut Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.

Gajda, S. 1992. Komunikacja językowa w nauce, a kultura językowa uczonych, [w:] Modele komunikacji międzyludzkiej, W. Woźniakowski (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Holzer, J. 1974. Mozaika polityczna II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.

Jevons, S. 1936. Logika, Cz. Znamierowski (tłum.), „Nasza Księgarnia”, Warszawa.

Juchnowski, J., Sielezin, J.R. 2013. The Concept of State and Nation in Polish Political Thought in the Period of War and Occupation (1918–1939), vol. II, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Kisielewicz, A. 2017. Logika i argumentacja. Praktyczny kurs krytycznego myślenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Klarner, Cz. 1937. Dochód społeczny wsi i miast w Polsce w okresie przesilenia gospodarczego 1929–1936, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we Lwowie, Lwów.

Kwiatkowski, E. 1928. Postęp gospodarczy Polski, wyd. II, nakładem tygodnika „Przemysł i Handel”, Warszawa.

Landau, Z., Tomaszewski, J. 1995. Zarys historii gospodarczej Polski 1918–1939, Książka i Wiedza, Warszawa.

Paruch, W. 1999. Myśl polityczna – refleksje metodologiczne o pojęciu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K: Politologia”, vol. VI, s. 27–39.

Pawłowski, T. 1978. Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Poliszczuk, W. 1997. Legal and Political Assessment of the OUN and UPA – Ocena polityczna i prawna OUN I UPA, Poliszczuk, Toronto 1997.

Sielezin, J.R. 2012. Koncepcje i spory programowe opozycji politycznej w Polsce w latach 1976–1982, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Sielezin, J.R. 2018. Wieloznaczność pojęcia „fakt” jako wyznacznik przedmiotu badań w naukach społecznych i humanistycznych, [w:] Studia metodologiczne z nauk społecznych, J.R. Sielezin (red.), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław, s. 97–129.

Sokal, A.D., Briemont, J. 2004. Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, Pruszyński i S-ka, Warszawa.

Stankiewicz, W. 1963. Konflikty społeczne na wsi polskiej 1918–1920, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Such, J. 1975. Problemy wersyfikacji wiedzy. Studium metodologiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szaflik, J.R. 1970. Polskie Stronnictwo Ludowe Piast 1926–1931, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Topolski, J. 1984. Metodologia historii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wierciński, A. 2004. O nijaczeniu języka, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole.

Zieliński, H. 1982. Historia Polski 1914–1939, Ossolineum, Wrocław.

Zięba, R. 1997. Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Żabko-Potopowicz, A. 1935. Przyczynek do sprecyzowania pojęcia agraryzm, „Agronomia Społeczna i Szkolnictwo Rolnicze”, nr 4, s. 56–62.

Żabko-Potopowicz, A. 1937. Agraryzm, [w:] Encyklopedia nauk politycznych (zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze), t. 1, E.J. Reyman (red.), Wydawnictwo Instytutu Społecznego i Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” w Warszawie, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2019.26.1.179-185
Data publikacji: 2019-06-30 21:44:13
Data złożenia artykułu: 2019-06-08 10:35:59

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Jan Ryszard Sielezin

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.