Relacja mistrz – uczeń: coaching czy mentoring?

Maciej Gallas

Streszczenie w języku polskim


W artykule poddaję analizie relację pomiędzy uczniem, kształconym w zakresie praktycznego przedmiotu artystycznego a jego nauczycielem. Poszukuję w tej relacji cech mentoringu i coachingu. Rozumienie obu pojęć wywodzę z psychologii biznesu i próbuję odnaleźć cechy wspólne, łączące tę, z pozoru, odległą dziedzinę z dydaktycznym procesem dochodzenia do mistrzostwa wykonawczego. Po kolei omawiam definicje i podobieństwa oraz różnice obu koncepcji. Opisuję proces dydaktyczny w zakresie praktycznego przedmiotu muzycznego analizując wszystkie jego etapy i przyrównując je do poszczególnych cech mentoringu i coachingu. Snuję również rozważania na temat psychologicznych konsekwencji nieadekwatnego stosowania mentoringu lub coachingu w przebiegu poszczególnych etapów kształcenia. Konkluzja mojego artykułu jest następująca: mentoring jest bardziej naturalny i przydatny w początkowym etapie nauki, coaching warto zastosować w jej końcowej fazie, gdy bardziej istotne jest poszukiwanie oryginalności i niepowtarzalności. Stawiam sobie za cel inspirować czytelników do zgłębienia i eksplorowania omawianych idei oraz stosowania ich w praktyce dydaktycznej.

Master-Student Relations, coaching or mentoring

SUMMARY

The article presents the problem of application of mentoring and coaching (concepts from the psychology of business) in the methodology of teaching music art subjects. The author discusses the following issues: relations between a master and a student; the defi nition of mentoring and coaching; similarities and differences between mentoring and coaching; the role of a mentor and a coach as teachers of music art subject; stages of work of a teacher as part of the concept of mentoring and coaching; psychological consequences of inadequate application of mentoring or coaching during particular stages of education. In conclusions, the author underlines that mentoring is a historical approach and is customarily strongly rooted in artistic pedagogy, and the “master-student” relation is its most accurate implementation. In contrast, coaching is a relatively young idea, and in the case of teaching music, it is also intuitively used. Mentoring leads to and gives information, whereas coaching asks questions and mobilizes to activity. The process of music teaching of the artistic subject may include both these methods. They merge and supplement each other. Mentoring is more natural and useful at the initial stage of teaching, coaching is worth applying in its fi nal stage, when seeking originality and uniqueness becomes more important.


Słowa kluczowe


mistrz- uczeń, relacja nauczyciela z uczniem, coaching, mentoring, pedagogika artystyczna, psychologia kształcenia artystycznego.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bennewicz M.- Coaching Tao. Wydawnictwo G+J Gruner + Jahr Polska, Warszawa 2010.

Hargrove R.- Mistrzowski coaching, Przekład: I. Podsiadło, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Jarmuż S., Witkowski T.- Podręcznik trenera, Wydawnictwo MODERATOR, Wrocław 2004

Law H., Ireland S., Hussain Z.- Psychologia coachingu, Przekład: G. Skoczylas, Wydawnic-two Naukowe PWM, Warszawa 2010

Luecke R.- Coaching i mentoring. Jak rozwijać największe talenty i osiągać lepsze wyniki. Przekład: K.Dryńska. Wydawnictwo MT Biznes Sp. Z o.o. Warszawa 2006

Megginson D., Clutterbuck D., Garvey B., Stokes P., Garrett-Harris R.- Mentoring w działa-niu, Przekład: A. Sawicka- Chrapkowicz, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2008

Panfil R.- Coaching uzdolnionego gracza. Akademia Umiejętności Management & Coaching. Wrocław 2007.

Parsloe E.- Coaching i mentoring. Przekład I. Morżoł. Wydawnictwo PETIT. Warszawa 2000

Parsloe E., Wray M.- Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu pro-cesu uczenia się. Przekład: W. Biliński. Wolters Kluwer polska Sp. z o.o. 2008

Sidor-Rządkowska M. (red. naukowa)- Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków. Wydawnictwo Wolters Kluwer SA. Warszawa 2014

Szymczak W.F., Wański T.- Profesjonalni trenerzy czyli jak planować i osiągać długofalowe rezultaty, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010

Thorpe S., Clifford J.- Podręcznik coachingu, Przekład: A. Sawicka- Chrapkowicz, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2011
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/l.2018.16.1/2.253-271
Data publikacji: 2019-06-14 12:18:46
Data złożenia artykułu: 2019-02-06 20:51:10


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1477
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Maciej Gallas

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.