Analysis of Agronomic Categories in Different Soil Texture Classification Systems

Jan Jadczyszyn, Jacek Niedźwiecki, Guillaume Debaene

Abstract


Different soil texture classification systems are used in Poland. The system most widely used in agriculture is named after Polish Soil Science Society (PSSS) and is described in the soil classification norm BN-78/9180-11 (BN1978 standard). The last edition of soil classification system and soil texture classes published by PSSS in 2008 (PSSS 2008 classification) is different from BN1978 standard. The aim of this paper is a quantitative and qualitative comparison of the compatibility of agronomic categories created according to the old textural classes (BN1978 standard) and the new textural classes (PSSS 2008 classification). The representative set of soil samples (n=316) for arable mineral soils in Poland were divided into agronomic categories according to these two soil classification systems. The agronomic categories, which comply with soil classification systems PSSS 1978 are widely used in agricultural advisory. The results of the study showed differences in the amount of soil samples classified for the corresponding agronomic category. The study also showed discrepancies in the fine particle (<0.02 mm) and colloidal fraction (<0.002 mm) content in the corresponding categories. The differences may affect the assessment of soil fertility in nutrients(abundance) such as potassium, magnesium and of soil liming needs, as well as appropriate determination of fertiliser doses.


Keywords


soil texture classification; soil texture group; agronomic categories

Full Text:

PDF

References


Dobrzański B., 1966. Gleby i ich wartość użytkowa. PWRiL,.

Doroszewski A., Jadczyszyn J., Kozyra J., Pudełko R., Stuczyński T., Mizak K., Łopatka A., Koza P., Górski T., Wróblewska E., 2012. Podstawy Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. Woda Środ. Obsz. Wiej. (IV–VI), t. 12, z. 2(38), 77–91.

Drzymała S., 1989. Warunki przyrodnicze i problemy gleboznawcze w Iraku w rejonach planowanych nawodnień. Rocz. AR w Poznaniu, Rozprawy Naukowe, z.198.

Drzymała S., Mocek A., 2004. Uziarnienie rożnych gleb Polski w świetle klasyfikacji PTG, PN-R-04033 i USDA. Rocz. Glebozn. 55,1: 107–115.

Fotyma M., 2001. Testy glebowe potasu łatwo dostępnego dla roślin fosforu. Nawozy i Nawożenie – Fertilizers and Fertilization. 44: 5–16.

Głażewski M., Nowocień E., Piechowicz K., 2010. Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 383.

Jadczyszyn T., Kowalczyk J., Lipiński W., 2010. Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG-PIB Puławy, 23.

Kabała C., Marzec M., 2007. Niektóre konsekwencje zmiany klasyfikacji uziarnienia gleb. Rocz. Glebozn. 58,1/2: 33– 44.

Królikowski L., Adamczyk B., Borkowski J., Król H., Prusinkiewicz Z., Rząsa S., Ślusarczyk E., Święcicki C., Trzecki S., Wocławek T., 1968. The physical and chemical properties of separate grain sixe fraction of soil parent rocks. Rocz. Glebozn. 41, 3/4: 5–16.

Musierowicz A., 1956. Gleboznawstwo ogólne. PWRiL.

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 2009. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych – PTG 2008. Rocz. Glebozn. 60, 2: 5–16.

Prusinkiewicz Z., Konys L., Kwiatkowska A., 1994. Klasyfikacja uziarnienia gleb i problemy z nią związane. Rocz. Glebozn. 45, 3/4: 5–20.

Regulation, 2012. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. (Dz. U. z dn. 14 listopada 2012 r., poz. 1246) w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Różański S., 2010. Skład granulometryczny różnych typów gleb w aspekcie ich genezy oraz zmian w klasyfikacji uziarnienia. Rocz. Glebozn. T. 61, 3: 100–110.

Siebielec G., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A., Maliszewska-Kordybach B., Terelak H., Koza P., Łysiak M., Gałązka R., Pecio M., Suszek B., Miturski T., Hryńczuk B., 2013. Monitoring chemizmu gleb w Polsce w latach 2010–2012. Biblioteka Monitoringu Środowiska, 196.

Stuczyński T., Dobers S., Czyż E., Gawrysiak L., Jadczyszyn J., Kukla H., Korzeniowska-Pucułek R., Kozyra J., Łopatka A., Nowocień E., Pidvalna H., Pudełko R., Siebielec G., 2006. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej dla potrzeb ochrony gruntów w województwie podlaskim. IUNG Puławy – UMWP Białystok, 240.

Systematyka Gleb Polski, 2011. – wydanie 5. Rocz. Glebozn. T. 62, 3. Aneks 3. Uziarnienie gleb: 158–162.

Ślusarczyk E., 1979. Określenie retencji użytecznej gleb mineralnych dla prognozowania i projektowania nawodnień. Melioracje Rolne 3 (53).

Uziak S., Brogowski Z., Komornicki T., 2005. Właściwości frakcji granulometrycznych gleb wytworzonych z różnych utworów macierzystych. Acta Agroph. Rozprawy i Monografie 2005 (7), 62–154.

Walenczak K., Licznar S.E., Licznar M., 2009. Rola materii organicznej i iłu koloidalnego w kształtowaniu właściwości buforowych gleb Parku Szczytnickiego. Rocz. Glebozn. 60, 2: 102–107.

Wang D., B. FU , W. Zhao , H. H U , ANDY. Wang ., 2008. Multifractal characteristics of soil particle size distribution under different land-use types on the Loess Plateau, China. Catena 72:29–36. doi:10.1016/j.catena.2007.03.019.

Zalecenia nawozowe cz. I, wydanie II poprawione i uzupełnione., 1990. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy 1990, 28.

Zawadzki S., 1999. Gleboznawstwo – wydanie IV.

Żurawska A., 2010. Klasy odczynu i kategorie agronomiczne gleb a ich widma fotoakustyczne. Inż. Roln. 4 (122): 319–326.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pjss.2016.49.1.61
Data publikacji: 2017-01-03 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2017-01-11 11:50:14


Statistics


Total abstract view - 874
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 529

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jan Jadczyszyn, Jacek Niedźwiecki, Guillaume Debaene

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.