SORPTION OF NICKEL IN SOIL S OF AN AREA AFFECTED BY THE METAL INDUSTRY

Róża Wasylewicz, Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Barbara Walczak, Michał Drab

Abstract


The analysed area was used for industrial activity for over 130 years. During that time many pollutants (including heavy metals) have been emitted by industrial plants and infiltrated into the soil. This article presents the properties of the soil from industrial sites located in Zielona Góra and analysis of its physical and chemical characteristics.

Full Text:

PDF

References


A b i d e m i O.O.: Nigerian J. Ap.p Sci. Environ. Man., 15, 2, 2011.

A l - K h a s h m a n O.A.: Atm. Environ., 38, 39, 2004.

A m z a G., C i c i c D.T., R o n t e s c u C., A p o s t o l e s c u Z., P i c a D.: Proc. 4th IASME/ WSEAS Int. Conf. Energy & Environment, 65, 2011.

B o r k o w s k i W., F e d o r o w i c z C., K a p a ł a J., K o z i o r o w s k i A., Ł u c z k i e w i c z Z., R u t k o w s k i H.: Zastal 1945–1985. Wyd. Zaodrzańskie Zakłady przemysłu Metalowego im. M. Nowotki ZASTAL, Zielona Góra, 1985.

C h ł o p e c k a A.: IUNG, Seria R., 1994.

E c k e r t M.: Zastal 1876–1976. Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra, 1980.

FAO Guidelines for Soil Description. Rome, 2006.

F l e m i n g M., T a i Y., Z h u a n g P., M c B r i d e M.B.: Environ. Poll., 177, 90, 2013.

G r e i n e r t A., F r u z i ń s k a R., K o s t e c k i J.: Urban soils in Zielona Góra. [In:] Technogenic Soils of Poland (Eds.) P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek, Toruń, Polish Society of Soil Science, 2013.

G r e i n e r t A.: Studia nad glebami obszaru zurbanizowanego Zielonej Góry. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003.

Gustafsson J.P., Tiberg C., Edkymish A., Berggren Kleja D.: Environ. Chem., 8, 485, 2011.

J ä r u p L.: Oxford J. Medicine, British Medical Bulletin 68, 1, 2013.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. 2002.165.1359.

K a b a t a - P e n d i a s A., P e n d i a s H.: Trace Elements in Soils and Plants. CRC Press LL C Boca Raton, 2001.

L i X., L i u L., W a n g Y., L u o G., C h e n X., Ya n g X., H a l l M.H.P, G u o R., W a n g H., C u i J., H e X.: Geoderma, 192, 2013.

M a t u s i a k, J.: Biul. Inst. Spawalnictwa, 48, 5, 2009.

N e g i m O., E l o i f i B., M e n c h M., B e s C., G a s t e H., M o t e l i c a - H e i n o M., L e C o u s t u m e r P.: Soil Sediment Cont. Int. J., 19, 2, 2010.

N w a c h u k w u M.A., F e n g H., A l i n n o r J.: Int. J. Environ. Sci. Tech., 7, 2, 2010.

PN-ISO 11466:2002: Jakość gleby – Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej. Warszawa, 2002.Turski R., Baran S.: Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR w L ublinie, Lublin, 1995.

W i l k e n s B.J., L o c h J.P.G.: Water Air Soil Poll., 96, 1, 1997.

Z h o n g X-l., Z h o u S-l., Z h u c Q., Z h a o d Qi-G.: J. Haz. Mat., 198, 1, 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pjss.2014.47.2.101
Data publikacji: 2016-01-29 09:01:00
Data złożenia artykułu: 2015-05-20 10:59:00


Statistics


Total abstract view - 895
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 153

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Róża Wasylewicz, Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Barbara Walczak, Michał Drab

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.