Regulation of Protection of Agricultural Land and Limitation of Ownership Rights to Real Estate

Rafał Michałowski

Abstract


Regulations of the Act on Protection of Agricultural and Forest Land are treated as a limitation of the right of ownership of the real estate. Unlike civil law regulations, in this Act the legislator defines agricultural land as the subject of obligations specified in the Act, treating them in separation from the issue of ownership relationships. Unlike in civil law regulations, apart from the owner, a number of obligations associated with the protection of agricultural land is also imposed on other entities, which make economic use of the real estate property. According to the Act, the owner of real estate property has a number of obligations, such as prohibition to use land for non-agricultural purposes without having obtained a decision to designate the land for non-agricultural purposes and consent for exclusion of land from production. The owner also has other positive duties, such as the duty to prevent land degradation and devastation. These obligations, however, do not shape the subjective right of ownership, but are external to it, although they should be treated as a limitation to this right.


Keywords


ownership; agricultural land; limitation of ownership; subjective right; public law; private law

References


LITERATURE

Bieluk J., Łobos-Kotowska D., Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, Warszawa 2015.

Czechowski P., Marciniuk K., Ochrona gruntów rolnych, [in:] Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2019.

Gniewek E., [in:] System Prawa Prywatnego, t. 3: Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2013.

Habdas M., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2: Własność i inne prawa rzeczowe, red. M. Habdas, D. Fras, Warszawa 2017.

Korzeniowski P., Cele i funkcje ochrony gruntów rolnych i leśnych, „Prawo i Środowisko” 2012, nr 3.

Król M., Reglamentacja korzystania z powierzchni ziemi, [in:] Reglamentacja korzystania ze środowiska jako funkcja administracji samorządowej, red. P. Korzeniowski, I. Wieczorek, Łódź 2018.

Machnikowski P., [in:] System Prawa Prywatnego, t. 3: Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2013.

Matusik G., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2: Własność i inne prawa rzeczowe, red. K. Osajda, Warszawa 2017.

Orlicki M., [in:] Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz do art. 1–352, red. M. Gutowski, Warszawa 2018.

Radecki W., Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, Warszawa 2012.

Skowrońska-Bocian E., Warciński M., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1: Art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018.

Stańko M., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. D. Fras, M. Habdas, t. 1, Warszawa 2017.

Stelmachowski A., Zaradkiewicz K., [in:] System Prawa Prywatnego, t. 3: Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2013.

Szydło W., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2019.

Truszkiewicz Z., Przeniesienie własności nieruchomości rolnej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (część I), „Rejent” 2003, nr 9.

Wierzbowski B., Planowanie przestrzenne i ewidencja gruntów i budynków a prawo własności nieruchomości, „Przegląd Prawa Rolnego” 2012, nr 1.

Wierzbowski B., Pojęcie nieruchomości rolnej w prawie polskim, „Studia Iuridica Agraria” 2004, t. 4.

Wojciechowski P., [in:] Instytucje prawa rolnego, red. M. Korzycka-Iwanow, Warszawa 2019.

Woźniak M., Ochrona interesu publicznego wobec interesu indywidualnego na gruntach rolnych i leśnych – zagadnienia wybrane, „Człowiek i Środowisko” 2018, nr 1.

Wronkowska S., [in:] S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Teoria prawa, Poznań 2001.

LEGAL ACTS

Act of 24 April 1964 – Civil Code (Journal of Laws 2019, item 1145).

Act of 3 February 1995 on Protection of Agricultural and Forest Land (Journal of Laws 2017, item 1161).

Act of 27 April 2001 – Environmental Law (Journal of Laws 2019, item 1396 as amended).

CASE LAW

Judgement of the Supreme Administrative Court of 2 April 2007, II OSK 1018/06.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 5 July 2016, I OSK 513/15.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Rzeszów of 4 October 2017, II SA/Rz 729/17.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.2.127-139
Data publikacji: 2020-06-21 16:40:34
Data złożenia artykułu: 2019-12-10 14:56:37


Statistics


Total abstract view - 958
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Rafał Michałowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.