Compensation Payable to the Co-owner for the Exclusive Use of the Co-owned Property by Another Co-owner and Member of His Household. Gloss to the Decision of the Supreme Court of 11 January 2018 (III CSK 349/16)

Magdalena Deneka

Abstract


The findings presented in the commentary aim at assessing the legitimacy of the Supreme Court’s view expressed in the decision of 11 January 2018 (III CSK 349/16), according to which the co-owner is obliged towards other co-owners excluded from holding and using the item being the object of fractional ownership to pay the compensation for the use of this item by his household member. The discussion covers the concept and civil-law status of the household member and the admissibility of accepting the household member by the co-owner of a property owned as a fractional ownership. The problems of the co-owner’s liability for the behaviour of the household member and the liability of the household member for his/her own behaviour towards the co-owners deprived of the use of the joint property were also discussed.


Keywords


fractional ownership; exclusion by the co-owner of other co-owners from holding and using the co-owned property; compensation for unauthorised use of the co-owned property; household member

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Bieranowski A., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. 2: Kodeks cywilny. Komentarz. Własność i inne prawa rzeczowe. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (art. 2–22, 65–1111). Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, red. K. Osajda, Warszawa 2017.

Bieranowski A., [w:] Małżeńskie prawo majątkowe, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2017.

Bieranowski A., Służebność mieszkania, Warszawa 2011.

Bończak-Kucharczyk E., Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. Komentarz, Warszawa 2017.

Borowicz A., Wzajemne roszczenia współwłaścicieli o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy wspólnej, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 6.

Borysiak W., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. 3A: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2017.

Brzozowski A., Kocot W.J., Skowrońska-Bocian E., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2015.

Chaciński J., Ochrona praw lokatorów. Komentarz, Warszawa 2013.

Deneka M., Uprawnienia ze współwłasności ułamkowej według Kodeksu cywilnego (maszynopis rozprawy doktorskiej dostępny w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Doliwa A., Prawo mieszkaniowe, Warszawa 2015.

Gniewek E., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 3: Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2013.

Gniewek E., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 4: Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2012.

Gniewek E., Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków 2001.

Gołębiowski K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2019.

Górecki J., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 września 1958 r., OSPiKA 1959, nr 7–8, poz. 205.

Górska K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2019.

Grzybowski S., [w:] System Prawa Cywilnego, t. 1: Część ogólna, red. S. Grzybowski, Wrocław 1985.

Ignatowicz J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, t. 1, Warszawa 1972.

Ignatowicz J., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 września 1958 r., OSPiKA 1960, nr 4, poz. 105.

Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2016.

Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.

Jadczak-Żebrowska M., Prawa i obowiązki małżonków, Warszawa 2017.

Janiszewska B., Powstanie obowiązku wynagrodzenia za wyłączne korzystanie z rzeczy wspólnej, [w:] Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25–27.9.2008 r.), red. E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski, Warszawa 2010.

Janiszewska B., Wynagrodzenie za wyłączne korzystanie z rzeczy wspólnej – uwagi na tle praktyki, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 7.

Jankowska M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2: Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126–352), red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018.

Jelonek-Jarco B., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2006 r. (III CZP 9/06), „Przegląd Sądowy” 2007, nr 7–8.

Karaszewski G., O wynagrodzeniu za korzystanie z rzeczy wspólnej przez jednego ze współwłaścicieli z wyłączeniem pozostałych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2011, t. 26.

Kocot W.J., [w:] A. Brzozowski, W.J. Kocot, W. Opalski, Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

Królikowska K., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. 6A: Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2018.

Krziskowska K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2: Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126–352), red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018.

Księżak P., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. 2: Kodeks cywilny. Komentarz. Własność i inne prawa rzeczowe. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (art. 2–22, 65–1111). Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, red. K. Osajda, Warszawa 2017.

Księżak P., Precarium w prawie polskim, „Rejent” 2007, nr 2.

Michalska-Marciniak M., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 1: Komentarz do art. 1–205, red. A. Marciniak, Warszawa 2019.

Naworski M.J., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2006 r. (III CZP 9/06), „Monitor Prawniczy” 2007, nr 16.

Niedośpiał M., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2010 r. (II CSK 32/10), „Przegląd Sądowy” 2013, nr 10.

Nowakowski Z.K., [w:] System Prawa Cywilnego, t. 2: Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Wrocław 1977.

Pałka K., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. 6B: Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2017.

Pawliczak J., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. 5: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzające KRO, red. K. Osajda, Warszawa 2017.

Piekarski M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ignatowicz, t. 2, Warszawa 1972.

Podrecka M., Roszczenia współwłaścicieli o dopuszczenie do współposiadania i wynagrodzenie za nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej, „Rejent” 2011, nr 12.

Pokrzywniak J., [w:] Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz do art. 1–352, red. M. Gutowski, Warszawa 2018.

Popiołek W., [w:] Kodeks cywilny, t. 2: Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018.

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2015.

Radwański Z., Zieliński M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.

Rudnicki S., Rudnicki G., Rudnicka J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2: Własność i inne prawa rzeczowe, red. J. Gudowski, Warszawa 2016.

Skowrońska-Bocian E., Warciński M., [w:] Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz do art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018.

Słownik języka polskiego, t. 1: A–K, red. H. Szkiłądź, S. Bik, C. Szkiłądź, Warszawa 1988.

Słownik języka polskiego PWN, oprac. L. Drabik, A. Kubiak-Sokół, E. Sobol, L. Wiśniakowska, Warszawa 2012.

Smyczyński T., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2014.

Stelmach B., Roszczenie współwłaściciela o wynagrodzenie za nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej przez innego współwłaściciela, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2016, nr 2.

Stojek G., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534), red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018.

Swaczyna B., Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości, Warszawa 2004.

Sychowicz M., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2011.

Sylwestrzak A., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2006 r. (II CK 341/05), „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2008, nr 1.

Sylwestrzak A., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2006 r. (V CSK 185/05), „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2007, nr 2.

Szadkowski K., [w:] Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz do art. 1–352, red. M. Gutowski, Warszawa 2018.

Warciński M., Używanie rzeczy ponad udział we współwłasności, „Przegląd Sądowy” 2014, nr 11–12.

Wąsiewicz A., [w:] System Prawa Cywilnego, t. 2: Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Wrocław 1977.

Wąsiewicz A., Powstanie, istota i zniesienie współwłasności ułamkowej, Poznań 1965.

Weitz K., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1: Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.

Wiśniewski T., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, cz. 1: Zobowiązania, red. J. Gudowski, Warszawa 2013.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2018.

Zaradkiewicz K., [w:] Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz do art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018.

Zawadzka J., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. 6B: Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2017.

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020, poz. 256 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2086 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1460 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1438 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. 2020, poz. 275 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. 2020, poz. 174 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. 2020, poz. 532 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. 2020, poz. 30 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. 2020, poz. 611 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2325 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz.U. 2020, poz. 121 z późn. zm.).

ORZECZNICTWO

Orzeczenie SN z dnia 1 września 1958 r., I CR 745/58, OSPiKA 1959, nr 7–8, poz. 205.

Postanowienie SN z dnia 8 lipca 2003 r., IV CK 422/02, Legalis nr 222996.

Postanowienie SN z dnia 29 czerwca 2010 r., III CSK 300/09, Legalis nr 392577.

Postanowienie SN z dnia 15 kwietnia 2011 r., III CSK 191/10, OSNC-ZD 2012, nr B, poz. 30.

Postanowienie SN z dnia 14 października 2011 r., III CSK 288/10, Legalis nr 454838.

Postanowienie SN z dnia 20 września 2012 r., IV CSK 117/12, Legalis nr 552683.

Postanowienie SN z dnia 3 października 2012 r., II CSK 113/12, Legalis nr 606405.

Postanowienie SN z dnia 26 kwietnia 2013 r., II CSK 459/12, Legalis nr 741801.

Postanowienie SN z dnia 2 kwietnia 2014 r., IV CSK 412/13, Legalis nr 998602.

Postanowienie SN z dnia 23 września 2016 r., II CSK 799/15, Legalis nr 1511778.

Postanowienie SN z dnia 24 listopada 2017 r., I CSK 109/17, Legalis nr 1747344.

Postanowienie SN z dnia 11 stycznia 2018 r., III CSK 349/16, OSNC-ZD 2019, nr A, poz. 2.

Postanowienie SN z dnia 5 października 2018 r., III CSK 110/18, Legalis nr 1827774.

Postanowienie SN z dnia 28 lutego 2019 r., V CSK 396/18, Legalis nr 1879968.

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 9 marca 1959 r., I CO 1/59, OSNCK 1959, nr 4, poz. 95.

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 6 kwietnia 1970 r., III CZP 61/69, OSNCP 1971, nr 7–8, poz. 118.

Uchwała SN z dnia 27 czerwca 2001 r., III CZP 28/01, OSNC 2002, nr 2, poz. 17.

Uchwała SN z dnia 27 czerwca 2001 r., III CZP 35/01, OSNC 2001, nr 12, poz. 173.

Uchwała SN z dnia 4 października 2002 r., III CZP 60/02, OSNC 2003, nr 9, poz. 118.

Uchwała SN z dnia 10 maja 2006 r., III CZP 9/06, OSNC 2007, nr 3, poz. 37.

Uchwała SN z dnia 13 marca 2008 r., III CZP 3/08, OSNC 2009, nr 4, poz. 53.

Uchwała SN z dnia 21 grudnia 2010 r., III CZP 109/10, OSNC 2011, nr 9, poz. 94.

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 19 marca 2013 r., III CZP 88/12, OSNC 2013, nr 9, poz. 103.

Uchwała SN z dnia 15 listopada 2018 r., III CZP 49/18, Legalis nr 1846499.

Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 1985 r., III CRN 71/85, Legalis nr 24700.

Wyrok SN z dnia 21 marca 2006 r., V CSK 185/05, OSNC 2006, nr 12, poz. 208.

Wyrok SN z dnia 23 czerwca 2010 r., II CSK 32/10, OSNC-ZD 2011, nr B, poz. 27.

Wyrok TK z dnia 14 lipca 2015 r., SK 26/14, OTK-A 2015, nr 7, poz. 101.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.217-237
Data publikacji: 2020-06-30 09:44:47
Data złożenia artykułu: 2020-02-02 22:02:17


Statistics


Total abstract view - 836
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Magdalena Deneka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.