Gloss to the Resolution of the Supreme Court of 19 October 2018 (III CZP 45/18). Substitution of Assets in Personal (Separate) Properties of Spouses under the Joint Marital Property

Mirosław Nazar

Abstract


The gloss contains remarks on the resolution of the Supreme Court of 19 October 2018 (III CZP 45/18), according to which an item acquired under the joint marital property regime and financed partly from the funds derived from the personal property of one of the spouses and from their joint property becomes the personal property of the spouse concerned and the joint property of the spouses in the proportion corresponding to the proportion of the funds allocated from those assets for its acquisition, unless the funds from the personal property or the joint property transferred for the acquisition of the property was an expense towards the joint or personal property, respectively. The gloss states that the rules of civil law concerning the formation of fractional joint ownership and the regulation of the joint marital property do not justify the thesis supported in the commented resolution. The conclusion of the gloss contains a proposal for interpretation that is different from that put forward in the resolution of the Supreme Court. It must be assumed that an asset acquired by both spouses or by one of them during the period of their joint marital property in exchange for funds derived from the joint property and personal property of one of the spouses becomes ex lege a component of the joint property of the spouses, unless, under the agreement of the spouses, it is acquired as a fractional joint property, one share of which goes to the joint property and the other to the personal property.


Keywords


statutory joint marital property; co-ownership and fractional joint property; personal property; joint property; substitution of assets; specific-item substitution; value substitution, expenses, expenditure

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Biernat J., Dopuszczalność wyłączenia zastosowania zasady surogacji w majątku osobistym małżonka przy dokonywaniu czynności prawnej, [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa 2013.

Dybowski T., Świadczenie, [w:] System Prawa Cywilnego, t. 3, cz. 1: Prawo zobowiązań – część ogólna, red. Z. Radwański, Wrocław 1981.

Dyoniak A., Ustawowy ustrój majątkowy małżeński, Wrocław 1985.

Gniewek E., Współwłasność, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 3: Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2013.

Nazar M., Ustawowy ustrój majątkowy – wspólność ustawowa, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2014.

Nowakowski Z.K., Współwłasność, [w:] System Prawa Cywilnego, t. 2: Własność i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Wrocław 1977.

Piątowski J.S., Stosunki majątkowe między małżonkami, Katowice 1965–1966.

Pietrzykowski J., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. J. Pietrzykowski, Warszawa 1993.

Skowrońska-Bocian E., Rozliczenia majątkowe małżonków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich, Warszawa 2006.

Sokołowski T., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013.

Stępień-Sporek A., Nabywanie przedmiotów przez małżonków za środki z różnych mas majątkowych, „Państwo i Prawo” 2010, z. 11.

Sychowicz M., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2011.

ORZECZNICTWO

Postanowienie SA w Białymstoku z dnia 4 lutego 2011 r., II Ca 23/11, LEX nr 1294068.

Postanowienie SN z dnia 5 grudnia 2014 r., III CSK 87/14, LEX nr 1651015.

Postanowienie SO w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2018 r., II Ca 71/18, www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/EditForm/III-CZP-0045_18_p.pdf [dostęp: 7.02.2020]; „Biuletyn Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” 2018, nr 6, s. 11–12.

Uchwała SN z dnia 13 listopada 1962 r., III CO 2/62, OSNIC 1963, nr 10, poz. 217.

Uchwała SN z dnia 19 października 2018 r., III CZP 45/18, OSNIC 2019, nr 7–8, poz. 76.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.267-276
Data publikacji: 2020-06-30 09:44:51
Data złożenia artykułu: 2020-02-10 13:20:35


Statistics


Total abstract view - 671
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Mirosław Maciej Nazar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.