Gloss to the Judgement of the Constitutional Tribunal of 11 June 2019 (P 20/17, OTK-A 2019, Item 29)

Aleksandra Nowosad

Abstract


The author agrees with the Constitutional Tribunal’s opinion that Article 87 § 1 of the Penal Code to the extent that it imposes an obligation on the court to combine imprisonment and restriction of liberty and to impose a total penalty of deprivation of liberty after converting the penalty of restriction of liberty into imprisonment is inconsistent with the Constitution of the Republic of Poland. In addition, the author raised the problem of ratio legis of Article 87 of the Penal Code and indicated why the deficiencies in regulation were noticed so late in the case law.


Keywords


restriction of liberty; imprisonment; sequence of the penalties; aggregate penalty; concurrent sentence; concurrent offences

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Daniluk P., Konstytucyjne prawa do sądu oraz do obrony a obligatoryjne zarządzenie wykonania kary, „Ius Novum” 2011, nr 2.

Dziergawka A., Kontrowersje dotyczące łączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności (art. 87 § 1 i 2 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2019, nr 10.

Giezek J., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, LEX/el. 2012.

Jackowski M., Następstwa wyroków Trybunału Konstytucyjnego w procesie sądowego stosowania prawa, Warszawa 2016.

Kala D., Klubińska M., Kara łączna w projektach nowelizacji Kodeksu karnego – wybrane zagadnienia, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2014, nr 13.

Kardas P., [w:] Kodeks karny – część ogólna. Komentarz, red. A. Zoll, Kraków 2004.

Kardas P., [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 1: Komentarz do art. 53–116, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.

Kozłowska-Kalisz P., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2013.

Kulik M., Wyrok łączny w praktyce sądowej w latach 2012–2013, „Prawo w Działaniu” 2015, nr 23.

Majewski J., Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 2015.

Nowosad A., Drobna zmiana o dużym znaczeniu – art. 12b Kodeksu karnego wykonawczego, „Państwo i Prawo” 2018, z. 7.

Nowosad A., O potrzebie uchylenia art. 87 Kodeksu karnego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, nr 2, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.2.77.

Siewierski M., [w:] J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1977.

Sroka T., Konstytucyjne aspekty kary łącznej. Zagadnienia wybrane, [w:] Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.

Świda W., [w:] I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.

Tyszkiewicz L., [w:] M. Kalitowski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2005.

Uzasadnienie projektu kodeksu karnego oraz przepisów wprowadzających kodeks karny, Warszawa 1969.

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych z 15 maja 2014 r., Druk nr 2393, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/39FD209B7AC6C45AC1257CDE0042D631/%24File/2393-uzas.docx [dostęp: 10.05.2020].

Żółtek S., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, t. 2, Warszawa 2011.

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015, poz. 2316).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019, poz. 1141).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 396).

ORZECZNICTWO

Wyrok SN z dnia 2 września 1975 r., IV KRN 52/75, OSNKW 1976, nr 3, poz. 44.

Wyrok SN z dnia 9 lipca 2003 r., III KK 276/03, Prok. i Pr. (wkł.) 2004, nr 2, poz. 1.

Wyrok TK z dnia 10 maja 2000 r., K 21/99, OTK ZU 2000, nr 4, poz. 109.

Wyrok TK z dnia 11 czerwca 2002 r., SK 5/02, OTK ZU-A 2002, nr 4, poz. 41.

Wyrok TK z dnia 24 października 2007 r., SK 7/06, OTK ZU-A 2007, nr 9, poz. 108.

Wyrok TK z dnia 10 czerwca 2008 r., SK 17/07, OTK ZU-A 2008, nr 5, poz. 78.

Wyrok TK z dnia 1 marca 2011 r., P 21/09, OTK ZU-A 2011, nr 2, poz. 7.

Wyrok TK z dnia 13 marca 2012 r., P 39/10, OTK ZU-A 2012, nr 3, poz. 26.

Wyrok TK z dnia 17 lipca 2013 r., SK 9/10, OTK ZU-A 2013, nr 6, poz. 79.

Wyrok pełnego składu TK z dnia 4 lipca 2018 r., K 16/16, OTK ZU-A 2018, poz. 52.

Wyrok TK z dnia 11 czerwca 2019 r., P 20/17, OTK-A 2019, poz. 29.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.277-287
Date of publication: 2020-06-30 09:44:52
Date of submission: 2020-02-25 23:25:38


Statistics


Total abstract view - 768
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Aleksandra Beata Nowosad

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.