Conflict between the Rights of Victim of a Crime and the Rights of the Accused under the German and Polish Justice System in the Context of the Case-law of European Courts

Cezary Kulesza

Abstract


The purpose of this article is to examine conflict between the rights of victims of crimes and the rights of defendants under the German and Polish justice system in the context of the case-law of European courts. The analysis covers two possible occurrences of this conflict: 1) in the cognitive sphere, including proving the defendant’s guilt or innocence, and 2) in the decision-making sphere, including initiation of a criminal applying preventive measures, and sentencing. The main thesis of the article is that in the Polish and German criminal process granting the injured parties not only protective rights, but also the status of an active trial party, the risk of this conflict in both of the above-mentioned spheres of the criminal trial is greater than, e.g., in the Anglo-Saxon process where the victim of the crime acts only as a witness. However, the research cited in the article indicates that the extensive codex procedural rights of injured parties as procedural parties (law in books) are not accompanied by their effective use in procedural practice (law in action). Therefore, the protective rights of alleged vulnerable victims, particularly victims of sexual offences, pose a greater threat to the rights of a defendant which constitute the principle of fair trial in Article 6 of the European Convention on Human Rights. Considerations of this article confirm also the thesis that procedural rights of defendants still have priority over victims’ rights, which of course results from the inclusion of the former in the human rights catalog contained in the European Convention on Human Rights.


Keywords


conflict of rights; victim of crime; accused; ECtHR; CJEU

Full Text:

PDF

References


LITERATURE

Bala A., Victims and Retributive Responses at the European Court of Human Rights: Scrutinizing the Coercive Dimension of Reparations, “iCourts Working Paper Series” 2019, no. 155, DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3337689.

Berg J., [in:] Strafprozessordnung. Mit GVG und Nebengesetzen. Kommentar, ed. J.P. Graf, München 2010.

Beukelmann S., [in:] Strafprozessordnung. Mit GVG und Nebengesetzen. Kommentar, ed. J.P. Graf, München 2010.

Cooper A., Quas J.A., Cleveland K.C., The Emotional Child Witness: Effects on Juror Decision-making, “Behavioral Sciences & the Law” 2014, vol. 32(6), DOI: https://doi.org/10.1002/bsl.2153.

Bieńkowska E., Wiktymologia, Warszawa 2018.

Budyn-Kulik M., Komentarz do art. 148, [in:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, ed. M. Mozgawa, LEX/el. 2020.

Carre Z., The Failure of R v. Killick to Give Victims of Crime a Voice, “North East Law Review” 2016, vol. 4.

Dearing A., Justice for Victims of Crime. Human Dignity as the Foundation of Criminal Justice in Europe, Vienna 2017.

Dudka K., Praktyka stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w polskim procesie karnym, Warszawa 2015.

Dudka K., Artymiak G., Sytuacja pokrzywdzonego w procesie karnym ze szczególnym uwzględnieniem oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego, Warszawa 2012.

El-Ghazi M, Das Schicksal der „sexuellen Handlung“ nach der Reform des Sexualstrafrechts, „Strafverteidiger“ 2018, vol. 4, DOI: https://doi.org/10.1515/stv-2018-380405.

Ellison L., Munro V.E., Better the Devil You Know? ‘Real Rape’ Stereotypes and the Relevance of a Previous Relationship in (Mock) Juror Deliberations, “International Journal of Evidence & Proof” 2013, vol. 17(4), DOI: https://doi.org/10.1350/ijep.2013.17.4.433.

Emmerson B., Ashworth A., Macdonald A., Choo L.-T., Summers M., Human Rights and Criminal Justice, London 2012.

Fansher A., Carmen R.V. del, Child as Witness: Evaluating State Statutes on the Court’s Most Vulnerable Population, “The Children Legal Rights Journal” 2016, vol. 36.

Gobert J.J., Victim precipitation, “Columbia Law Review” 1977, vol. 77(4), DOI: https://doi.org/10.2307/1121822.

Gorf C., [in:] Strafprozessordnung. Mit GVG und Nebengesetzen. Kommentar, ed. J.P. Graf, München 2010.

Hoyano L.C., Striking a Balance between the Rights of Defendants and Vulnerable Witnesses: Will Social Measures Directions Contravene Guarantees of a Fair Trial?, “Criminal Law Review” 2001, no. 12.

Hörnle T., The New German Law on Sexual Assault and Sexual Harassment, “German Law Review” 2017, vol. 18(6), DOI: https://doi.org/10.1017/S2071832200022355.

Huber M., [in:] Strafprozessordnung. Mit GVG und Nebengesetzen. Kommentar, ed. J.P. Graf, München 2010.

Juy-Birman R., The German system, [in:] European Criminal Procedures, eds. M. Delmas-Marty, J.R. Spencer, Cambridge 2008.

Kebbell M., O’Kelly C.M.E., Gilchrist E., Rape Victims’ Experiences of Giving Evidence in English Courts: A Survey, “Psychiatry, Psychology and Law” 2007, vol. 14(1), DOI: https://doi.org/10.1375/pplt.14.1.111.

Klip A., On Victim’s Rights and Its Impact on the Rights of the Accused, “European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice” 2015, vol. 23(3), DOI: https://doi.org/10.1163/15718174-23032067.

Kruse A, Schmitt E., Hinner J., [in:] Forschungsprojekt Belastungen von Opfern in Ermittlungsverfahren Forschungsbericht, 2017, https://weisser-ringstiftung.de/sites/default/files/domains/weisser_ring_stiftung/downloads/wrsforschungsberichthp_1.pdf [access: 10.02.2020].

Kulesza C., [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. K. Dudka, Warszawa 2018.

Kulesza C., Directive 2012/29/EU of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, [in:] Improving Protection of Victims’ Rights: Acces to Legal Aid, eds. P. Wiliński, P. Karlik, Poznań 2014.

Kulesza C., Fair trial for a victim of crime? – European standards and Polish experience, Paper presented at the 16th International Symposium of the World Society of Victimology “Victims and Victimization: Moving Towards an International Victimology”, Hong Kong, 10–14 June 2018, www.cityu.edu.hk/ss_wsv2018/about/files/Conc/Cezary%20Kulesza%20-%20Fair%20trial%20for%20victims.pdf [access: 20.02.2020].

Kulesza C., Konflikt między prawami pokrzywdzonego i oskarżonego w perspektywie 10 lat ewolucji polskiego procesu karnego – zarys problemu, [in:] Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, eds. J. Kasiński, A. Małolepszy, P. Misztal, R. Olszewski., K. Rydz-Sybilak, D. Świecki, Warszawa 2019.

Kulesza C., Wiktymologia procesowa. Zagadnienia wybrane, Białystok 2020.

Kulesza C., Kużelewski D., Victim-offender mediation as an alternative to the criminal justice system in Poland, “Temida” 2018, vol. 21(1), DOI: https://doi.org/10.2298/TEM1801003K.

Kulesza C., Kużelewski D., Znaczenie reformy kodeksu postępowania karnego dla efektywności mediacji, [in:] Mediacja w prawie, eds. J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski, Kraków 2014.

Kulesza C., Starzyński P., [in:] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Komentarz, eds. E. Bieńkowska, L. Mazowiecka, Warszawa 2014.

Kużelewski D., Protection of the aggrieved party’s rights in the appeal proceedings, [in:] Fairness of the New Model of Polish Criminal Appeal Proceedings in the Context of Delivered Research, ed. C. Kulesza, Bialystok 2019.

Kühl K., Heger M., Strafgesetzbuch. Kommentar, München 2016.

Lach A., Postępowanie dowodowe w sprawach karnych w świetle orzecznictwa strasburskiego, Warszawa 2018.

Maisch H., Schueler-Springorum H., Procedural Victimology and Its Contribution to Victimological Knowledge, [in:] Victimology: A New Focus, vol. 3: Crimes and Justice, eds. I. Drapkin, E. Viano, Toronto–London 1975.

Meyer-Gossner L., Schmitt B., Strafprozessordnung. Mit GVG und Nebengesetzen, München 2017.

Norman H.R., Adult rape victims need protection too: The application of closed circuit television and the exception from maryland v. craig to adult rape victim testimony, “Washburn Law Journal” 2016, vol. 55(3).

Peter M., Measures to protect victims in German criminal proceedings. A summary with special focus on the key points of the Second Victims’ Rights Reform Act, https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No81/No81_13VE_Peter.pdf [access: 20.05.2020]

Prusek M., Utajnienie zeznań świadka w procesie karnym a realizacja konstytucyjnej zasady proporcjonalności, „Palestra” 2017, no. 7–8.

Rerick P.O., Livingston T.N., Davis D., Rape and the Jury, [in:] Handbook of Sexual Assault and Sexual Assault Prevention, eds. W. O’Donohue, P.A. Schewe, Cham 2019.

Roxin C., Schünemann B., Strafverfahrensrecht, München 2009.

Schroeder F.Ch., Strafprozessrecht, München 1997.

Schünemann B., Protection of children and other vulnerable victims against secondary victimisation: Making it easier to testify in Court, “Era Forum” 2009, vol. 9, DOI: https://doi.org/10.1007/s12027-009-0130-7.

Skazania prawomocne – z oskarżenia prywatnego – dorośli – w latach 2013–2017, Warszawa 2018, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie [access: 20.02.2020].

Skorupka J., [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. J. Skorupka, Warszawa 2020.

Spencer J.R., “Rape shields” and the right to fair trial, “Cambridge Law Journal” 2001, vol. 60(3), DOI: https://doi.org/10.1017/S0008197301241191.

Sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych za rok 2018, https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2019/04/PG_P1K.pdf [access: 25.01.2020].

Statistisches Bundesamt, Berlin 2019, www.destatis.de [access: 20.01.2020].

Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins durch die Task Force „Anwalt für Opferrechte“ unter Beteiligung des DAV-Ausschusses Strafrecht zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Opferrechte im Strafverfahren, Berlin 2014.

The Victims’ Rights Directive 2012/29/EU. European Implementation Assessment. Study, European Parliamentary Research Service, Brussels, December 2017, www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611022/EPRS_STU(2017)611022_EN.pdf [access: 20.01.2020].

Trocha O., Udział dzieci w postępowaniu karnym – wyniki badań, obserwacje, rekomendacje, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2013, vol. 12(4).

Van Dijk J.J.M., Victim’s Rights: A Right to Better Services or a Right to Active Participation, [in:] Criminal Law in Action. An Overwiev of Current Issues in Western Societies, eds. J.J.M. Van Dijk, J. Hoffmans, J. Schuttle, S. Stoliwijk, Arnhem 1986.

Wąsek-Wiaderek M., Międzynarodowe akty prawne jako źródło praw pokrzywdzonego i świadka w procesie karnym, [in:] System Prawa Karnego Procesowego, vol. 1: Zagadnienia ogólne, ed. P. Hofmański, Warszawa 2013.

Weiner B., [in:] Strafprozessordnung. Mit GVG und Nebengesetzen. Kommentar, ed. J.P. Graf, München 2010.

Wróbel W., [in:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, ed. A. Zoll, vol. 1, Kraków 2007.

Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, eds. J. Giezek, J. Brzezińska, Warszawa 2017.

LEGAL ACTS

Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA (OJ EU L 315/57).

CASE LAW

CJEU

Case C-507/10, X (21 December 2011), ZOTSiS, 2011/12C/I-14241-14284.

Case C-205/09, E. Eredics, M.V. Sápi (21 October 2010), ECR I-10231.

Case C-404/07, G. Katz v. I.R. Sós (10 July 2008), ZOTSiS 2008/10/I-7607.

Case C-467/05, Giovanni Dell’Orto (28 June 2007), ECR I-05557.

Case C-483/09, Gueye and Salmerón Sánchez (15 September 2011), ECR-I-10231.

Case C-38/18, Massim Gambin and Shpetim Hyka (19 July 2019), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0038&from=EN [access: 20.04.2020].

ECtHR

N.K. v. Germany (complaint no. 59549/12), 26 July 2018.

Przydział v. Poland (complaint no. 15487/08), 24 May 2016.

Wilczyński v. Poland (complaint no. 35110/10), 12 September 2017.

Polish Supreme Court

Judgement of the Supreme Court of 12 February 2019, II KK 291/18, Legalis.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.4.135-164
Data publikacji: 2020-09-30 22:31:41
Data złożenia artykułu: 2020-03-12 21:15:07


Statistics


Total abstract view - 1103
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Cezary Kulesza

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.