Belarussian and Jewish Issues in the Political and Legal Thought of Polish Groups in Vilnius in the First Years of Independence – Selected Issues

Przemysław Dąbrowski

Abstract


The position of Polish groups of interwar Vilnius (in the first years of independence) on the issues presented in this article was varied. National Democracy did not regard Belarusians as an independent nation and denied them the right to an independent state. Democrats, on the other hand, were in favor of equal rights for all nations and granted Belarusians the right to their own culture and education. In a similar vein, the Democrats, along with Vilnius conservatives, also expressed their opinions on the Jewish question. Representatives of National Democracy found a lot of space for this issue in their statements. In the context of the dispute about Vilnius, it was emphasized that the Jews would opt for Lithuania and Vilnius’s membership of the Lithuanian state.


Keywords


Belarussian issue; Jewish issue; Vilnius; political and legal thought

Full Text:

PDF

References


SOURCES

Bogorja S. [Maciejewicz S.], Białoruś polska, „Dziennik Wileński” 11.05.1919, no. 19.

Bohusz P., Żydzi wileńscy, Wilczy apetyt, „Dziennik Wileński” 14.05.1919, no. 21.

Cat [Mackiewicz S.], Wywczasy poselskie, „Słowo” 19.08.1923 (Wilno), no. 182.

Dembowski T., Trudności kwestii żydowskiej, „Słowo” 9.08.1922, no. 8.

Jankowski C., Z dnia na dzień. Warszawa 1914–1915 Wilno, Wilno 1923.

Kozicki S., Historia Ligi Narodowej 1907–1927, typescript, vol. II, [in:] Papiery dr Stanisława Kozickiego posła i senatora, vol. I, Jagiellonian Library, ref. fond 25/62.

Kronika wileńska. O język żargonowy w szkołach powszechnych, „Słowo” 1.08.1922, no. 1.

Nieproszona opieka, „Rzeczpospolita” 30.09.1920, no. 47.

O.[bst] J., Konsolidacja, „Dziennik Wileński” 1.03.1924, no. 51.

Położenie ludności litewskiej w Polsce w okresie 1935–1938, typescript, Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka, Rankraščių Skyrius, Zespół Tymczasowego Komitetu Wileńskiego Litewskiego, ref. fond 254, folder 558.

Posiedzenie Rady Miejskiej, „Słowo” 5.08.1922, no. 5.

Referat prasy białoruskiej. Tygodnik „Krynica”, typescript, Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka, Rankraščių Skyrius, Kolekcja Ludwika Abramowicza, ref. fond 79, folder 852.

Sprawozdanie z zebrania dyskusyjnego w sprawie Litwy, typescript, Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka, Rankraščių Skyrius, Kolekcja Ludwika Abramowicza, ref. fond 79, folder 866.

Tołłoczko W., Powierzchowny przełom, typescript, Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka, Rankraščių Skyrius, Zespół Wspólny, ref. fond 9, folder 2450.

Węsławska E., Niepoprawni, „Dziennik Wileński” 11.06.1919, no. 43.

Wytyczne programu Zjednoczenia Demokratycznego Ziem Wschodnich, Materiały Mariana Świechowskiego, typescript, Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka, Rankraščių Skyrius, sygn. fond 168, folder 14.

Z obrad sejmowych. Mowa posła ks. Maciejewicza, „Gazeta Poznańska” 17.05.1922, no. 112.

Zarys ruchu białoruskiego. Od czasów jego powstania aż po dzień deklaracji mińskiej z dnia 1 III 1924 roku, TS, [in:] Sprawy białoruskie. Województwo wileńskie, Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka, Rankraščių Skyrius, Zespół Tymczasowego Komitetu Wileńskiego Litewskiego, sygn. fond 254, folder 821.

Żydzi a Litwa i Polska, „Rzeczpospolita” 24.11.1920, no. 42.

Żydzi a sprawa wileńska, „Rzeczpospolita” 9.09.1920, no. 29.

LITERATURE

Dąbrowski P., Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897–1918, Kraków 2010.

Dąbrowski P., Rozpolitykowane miasto. Ustrój polityczny państwa w koncepcjach polskich ugrupowań działających w Wilnie w latach 1918–1939, Gdańsk 2012.

Dąbrowski P., Siła w kulturze, jedność w narodzie. Wileńska działalność społeczno-polityczna Michała, Witolda i Emilii Węsławskich w końcu XIX wieku i pierwszej połowie XX stulecia (do 1930 roku), Gdańsk 2011.

Dąbrowski P., Tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego a rzeczywistość. Myśl polityczno-prawna i działalność Tadeusza Wróblewskiego (1858–1925), Sopot 2018.

Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Książka i prasa na Ziemi Wileńskiej. Drukarnie, wydawnictwa, księgarnie, biblioteki, czasopisma XVI w. – 1945 r., oprac. M. Jackiewicz, Bydgoszcz 2008.

Gierowska-Kałłaur J., Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919 – 9 września 1920), Warszawa 2003.

Pukszto A., Między stołecznością a partykularyzmem. Wielonarodowościowe społeczeństwo Wilna w latach 1915–1920, Toruń 2006.

Romanowski A., Młoda Polska wileńska, Kraków 1999.

Szpoper D., Gente Lithuana, natione Lithuana. Myśl polityczna i działalność Konstancji Skirmuntt (1851–1934), Gdańsk 2009.

Szpoper D., Sukcesorzy Wielkiego Księstwa. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1904–1939, Gdańsk 1999.

Tarkowski M., Adwokatura wileńska 1918–1939. Studium historyczno-prawne, Gdańsk 2014.

LEGAL ACTS

Decree on compulsory education (Journal of Laws 1919, no. 14, item 147).

Regulation of the Council of Ministers of 16 March 1923 on the extension of the binding force of the decree on compulsory education to the Vilnius Land (Journal of Laws 1923, no. 31, item 192).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.4.59-70
Data publikacji: 2020-09-30 22:31:31
Data złożenia artykułu: 2020-04-08 12:46:10


Statistics


Total abstract view - 792
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Przemysław Dąbrowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.