Pending the Implementation of Article 23 TFEU and Article 35 TEU – Still Incomplete Right of EU Citizens to Diplomatic and Consular Protection

Krzysztof Kozłowski

Abstract


In 1992, with the adoption of the Maastricht Treaty, a new institution, namely EU citizenship, was created. The treaty introduced a qualitative change in the sphere of political and legal position of citizens of the Member States, who gained in these spheres a number of new powers. One of them is the right to diplomatic and consular protection. The analysis of these two rights leads to a conclusion about the great discrepancy that exists between treaty guarantees and the effective exercise of this right. The Member States did not agree with third countries on this subject, which is a requirement of international law. Secondary law also allows only a partial exercise of the treaty’s right to care in the territory of third countries. It has been reduced only to consular assistance and is still narrowly understood. The treaty law of EU citizens remains therefore at a very early stage of development.


Keywords


EU citizenship; diplomatic and consular protection; consular assistance

References


LITERATURE

Bach-Golecka D., Civis europeus sum: uwagi na temat europejskiej opieki konsularnej, [in:] Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), eds. P. Czubik, W. Burek, Kraków 2014.

Bazelaire de Ruppierre M. de, Frączak K., Ochrona konsularna niereprezentowanych obywateli Unii Europejskiej w państwach trzecich (art. 23 TFUE), „Przegląd Legislacyjny” 2016, no. 2.

Czubik P., Granice opieki konsularnej w prawie wspólnotowym (wybrane problemy dotyczące interpretacji i możliwości zastosowania decyzji 95/553), „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2003, no. 3–4.

Czubik P., Propozycja zmian w zakresie europejskiej opieki konsularnej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, no. 1.

Gawłowicz I., Międzynarodowe prawo dyplomatyczne – wybrane zagadnienia, Warszawa 2011.

Harasimiuk D., Obywatelstwo UE – element tożsamości narodowej, europejskiej, czy jedynie dodatkowy status obywateli państw członkowskich, „Ius Novum” 2017, no. 3.

Kozłowski K., European citizenship. Does it grant a new quality in the European Union law system? Background, functions and thoughts, [in:] International Scientific Conference on Law and Law Studies – Pravni Rozpravy Law Changeovers 2013 Reviewed Proceedings, Magnanimitas under auspicious Ministry of Justice of the Czech Republic, Hradec Karlove 2013.

Kozłowski K., Gwarancja prawa do opieki dyplomatycznej i konsularnej jako element instytucji obywatelstwa Unii Europejskiej, [in:] Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Preisnerowi, eds. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław 2018.

Kozłowski K., Prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej – przyczynek do rozważań w świetle standardu międzynarodowego, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” 2018, vol. 9, DOI: https://doi.org/10.31648/prpc.3763.

Lechowicz K., Opieka dyplomatyczna i konsularna jako europejskie prawo obywatelskie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza” 2013, no. 13.

Muszyński M., Opieka dyplomatyczna i konsularna w prawie wspólnotowym, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2002, no. 2–3.

Skomerska-Muchowska I., Wyrozumska A., Obywatel Unii, Warszawa 2010.

Wyrozumska A., Jednostka w Unii Europejskiej, [in:] Prawo Unii Europejskiej, ed. J. Barcz, Warszawa 2002.

LEGAL ACTS

Charter of Fundamental Rights of the European Union, original version (OJ EU C 191, 29.07.1992).

Council Decision (2010/427/EU) of 26 July 2010 determining the organization and functioning of the European External Action Service (OJ EU L 201, 3.08.2010).

Council Directive (EU) 2015/637 of 20 April 2015 on coordination and cooperation measures to facilitate consular protection for unrepresented Union citizens in third countries and repealing Decision 95/553/EC (OJ L 106, 24.04.2015).

Maastricht Treaty on European Union, original version (OJ EU C 191, 29.07.1992, pp. 1–112).

Treaty on European Union, consolidated version (OJ EU C 326, 26.10.2012).

Treaty on the Functioning of the European Union, consolidated version (OJ EU C 326, 26.10.2012).

Vienna Convention on consular relations done in Vienna on April 24, 1963 (Journal of Laws 1982, no. 13, item 98).

Vienna Convention on the Law of Treaties, drawn up in Vienna on May 23, 1969 (Journal of Laws 1990, no. 74, item 439).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.5.149-164
Data publikacji: 2020-12-31 13:57:49
Data złożenia artykułu: 2020-05-27 02:14:19


Statistics


Total abstract view - 759
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Krzysztof Kozłowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.