The Mining Support May Be Classified as a Separate to Post-Mining Pit Retaining Structure and is Subjected to the Property Tax: The Approving Gloss to the Judgement of the Supreme Administrative Court of 10 January 2020 (II FSK 532/18 LEX no. 2777589)

Marzena Świstak

Abstract


The author agrees with the Supreme Administrative Court’s judgement that has been glossed. The mining support may be classified as a separate to post-mining pit retaining structure and is subjected to the property tax. In 2011, the Constitutional Tribunal issued an interpretative judgement which is of crucial importance for the practice of the taxation of post-mining pits. First and foremost, it resolved the fundamental dilemma concerning the post-mining pit, deciding that as such a post-mining pit does not constitute the subject of taxation. The situation is different in the case of infrastructure located in underground post-mining pits, e.g. mining support. The analysis of the most recent judicial decisions shows that the issue mentioned still provokes numerous difficulties. The gloss thoroughly analyses the latest judicial decisions of administrative courts through the prism of the negative consequences for the legal situation of taxpayers. Undoubtedly the necessity to carry out a proper amendment seems justified. Such an amendment would in a clear, unambiguous manner determine the legislator’s will in the area of the taxation of post-mining pits.


Keywords


post-mining pit; mining support; retaining structure; property tax

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Brzeziński B., Morawski W., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r. (P 33/09) – opodatkowanie podatkiem od nieruchomości podziemnych wyrobisk górniczych, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2012, nr 1.

Brzeziński B., Nita A., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., P 33/09 – pojęcie budowli w podatku od nieruchomości, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2013, nr 1.

Dowgier R., Projektowane zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2014, nr 2.

Radzikowski K., Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości podziemnych wyrobisk górniczych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2011 r., P 33/09, „Finanse Komunalne” 2013, nr 3.

Rogowski Ł., Opodatkowanie urządzeń budowlanych podatkiem od nieruchomości, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2019, nr 2.

Smoleń P., Świstak M., Praktyka opodatkowania wyrobisk górniczych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2011 r. (P 33/09), „Roczniki Nauk Prawnych” 2019, vol. 29(3), DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2019.29.3-7.

NETOGRAFIA

Hasło: Konstrukcja, [w:] Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/konstrukcja;5441862.html [dostęp: 4.08.2020].

Hasło: Oporowy, [w:] Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/oporowy;5466930.html [dostęp: 4.08.2020].

Hasło: Oporowy, [w:] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/oporowy.html [dostęp: 04.08.2020].

Skarga konstytucyjna do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2019 r., SK 80/19, https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&sprawa=21483 [dostęp: 6.08.2020].

AKTY PRAWNE

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020, poz. 470 ze zm.).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1170 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1333).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1064 ze zm.).

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 19 października 2010 r., II FSK 907/09, LEX nr 786261.

Wyrok NSA z dnia 14 lutego 2012 r., II FSK 1589/10, LEX nr 1107836.

Wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2015 r., II FSK 2841/12, LEX nr 1769549.

Wyrok NSA z dnia 5 maja 2015 r., II FSK 1096/13, LEX nr 1774050.

Wyrok NSA z dnia 9 marca 2017 r., II FSK 2209/16, LEX nr 2269855.

Wyrok NSA z dnia 14 lutego 2018 r., II FSK 3794/17, LEX nr 2461002.

Wyrok NSA z dnia 26 lipca 2018 r., II FSK 2616/16, LEX nr 2537175.

Wyrok NSA z dnia 9 sierpnia 2018 r., II FSK 2039/16, LEX nr 2533989.

Wyrok NSA z dnia 9 sierpnia 2018 r., II FSK 2040/16, LEX nr 2534623.

Wyrok NSA z dnia 14 sierpnia 2018 r., II FSK 2206/16, LEX nr 2558732.

Wyrok NSA z dnia 12 października 2018 r., II FSK 2376/16, LEX nr 2737565.

Wyrok NSA z dnia 12 października 2018 r., II FSK 2377/16, LEX nr 2737631.

Wyrok NSA z dnia 18 października 2018 r., II FSK 2427/16, LEX nr 2593835.

Wyrok NSA z dnia 18 października 2018 r., II FSK 2444/16, LEX nr 2593928.

Wyrok NSA z dnia 18 października 2018 r., II FSK 2598/16, LEX nr 2587657.

Wyrok NSA z dnia 18 października 2018 r., II FSK 2853/16, LEX nr 2988023.

Wyrok NSA z dnia 18 października 2018 r., II FSK 2854/16, LEX nr 2589856.

Wyrok NSA z dnia 30 października 2018 r., II FSK 2633/16, LEX nr 2998448.

Wyrok NSA z dnia 30 października 2018 r., II FSK 2911/16, LEX nr 2990709.

Wyrok NSA z dnia 30 października 2018 r., II FSK 2912/16, LEX nr 2996161.

Wyrok NSA z dnia 22 listopada 2018 r., II FSK 131/17, LEX nr 2612259.

Wyrok NSA z dnia 22 listopada 2018 r., II FSK 2512/16, LEX nr 2612233.

Wyrok NSA z dnia 22 listopada 2018 r., II FSK 3160/16, LEX nr 2992475.

Wyrok NSA z dnia 23 listopada 2018 r., II FSK 2910/16, LEX nr 2632372.

Wyrok NSA z dnia 23 listopada 2018 r., II FSK 3026/16, LEX nr 2657012.

Wyrok NSA z dnia 30 listopada 2018 r., II FSK 3571/16, LEX nr 2779607.

Wyrok NSA z dnia 30 listopada 2018 r., II FSK 3631/16, LEX nr 2779609.

Wyrok NSA z dnia 30 listopada 2018 r., II FSK 3632/16, LEX nr 2622722.

Wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2018 r., II FSK 26/17, LEX nr 2610989.

Wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2018 r., II FSK 86/17, LEX nr 2608601.

Wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2019 r., II FSK 3270/18, LEX nr 2635794.

Wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2020 r., II FSK 532/18, LEX nr 2777589.

Wyrok TK z dnia 13 września 2011 r., P 33/09, LEX nr 929854.

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 6 maja 2016 r., I SA/Lu 1344/15, LEX nr 2075060.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14 listopada 2017 r., I SA/Gl 1552/16, LEX nr 2398842.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.1.429-440
Data publikacji: 2021-03-31 14:40:52
Data złożenia artykułu: 2020-08-11 10:49:58


Statistics


Total abstract view - 543
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Marzena Świstak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.