Civil Law Status of Transmission Equipment (Article 49 of the Polish Civil Code)

Michał Zalewski

Abstract


The article provides an analysis of the civil law status of transmission equipment (devices) referred to in Article 49 of the Civil Code (transmission devices). Conducting business activity by a transmission entrepreneur in the field of utility services and waste disposal requires the use of transmission devices. These devices are located on real estate which are not owned by the entrepreneur and in a typical situation they remain permanently connected to such real estate. According to Article 49 of the Polish Civil Code, such devices do not constitute component parts of real estate if they are part of an enterprise. The assessment of the entry of transmission equipment into the composition of the enterprise and their ownership status, especially after entering the composition of the enterprise raises interpretation doubts. Determining who is the owner of transmission equipment is important because the owner of the equipment may be granted (Article 3051 of the Civil Code) a transmission easement, which is a right related to the ownership of these devices. In this article, an attempt was made to resolve the aforementioned interpretation doubts.


Keywords


transmission equipment; transmission easement; real estate; enterprise; ownership

Full Text:

PDF

References


LITERATURE

Balwicka-Szczyrba M., Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych – właścicieli urządzeń przesyłowych, Warszawa 2015.

Bieniek G., Jeszcze raz w sprawie statusu prawnego urządzeń przesyłowych, “Monitor Prawniczy” 2008, no. 20.

Bieniek G., Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna, Warszawa 2008.

Bieniek G., Z problematyki stosowania art. 49 kc, “Nowy Przegląd Notarialny” 2001, no. 3.

Dybowski T., Części składowe, “Nowe Prawo” 1969, no. 1.

Dziczek R., Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające. Wzory wniosków i pozwów sądowych. Przepisy, Warszawa 2013.

Frąckowiak J., O konieczności dalszych zmian prawa cywilnego szczególnie w odniesieniu do podmiotów i umów w obrocie gospodarczym, “Przegląd Prawa Handlowego” 1999, no. 3.

Gill A., Nowak-Far A., Korzystanie przez przedsiębiorstwa ciepłownicze z sieci i urządzeń przesyłu energii cieplnej usytuowanej na cudzym gruncie, “Przegląd Sądowy” 1999, no. 7–8.

Gniewek E., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, eds. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017.

Ignatowicz J., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, vol. 1, Warszawa 1972.

Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.

Katner W., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, eds. M.P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2014.

Kaźmierczyk A., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, vol. 1: Część ogólna (art. 1–125), eds. M. Hadbas, M. Fras, Warszawa 2018.

Kokoszka D., Prawna problematyka urządzeń przesyłowych (art. 49 k.c.) na tle propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (cz. I), “Rejent” 2007, no. 6.

Kokoszka D., Prawna problematyka urządzeń przesyłowych (art. 49 k.c.) na tle propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (cz. II), “Rejent” 2007, no. 7–8.

Krzyszczak M., Własność urządzeń, o których mowa w art. 49 k.c., “Monitor Prawniczy” 2000, no. 10.

Kuniewicz Z., Sytuacja prawna urządzeń przesyłowych wymienionych w art. 49 k.c., [in:] Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Toruń 2008.

Lewandowski P., Służebność przesyłu w prawie polskim, Warszawa 2014.

Matusik G., Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu, Warszawa 2011.

Morek R., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające. Prawo o notariacie (art. 79–95 i 96–99), ed. K. Osajda, Warszawa 2017.

Nowak M.J., Służebność przesyłu, Warszawa 2015.

Olejniczak A., Uwagi o pojęciu części składowej nieruchomości na tle art. 49 k.c., [in:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010.

Olejniczak A., Własność urządzeń przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa energetycznego (uwagi o wykładni art. 49 k.c.), “Ruch Prawniczy, Ekonomiczy i Socjologiczny” 2000, no. 4.

Pokrzywniak J., [in:] Kodeks cywilny, vol. 1: Komentarz. Art. 1–44911, ed. M. Gutowski, Warszawa 2016.

Pokrzywniak J., Artykuł 49 k.c. po nowelizacji – głos w dyskusji, “Rejent” 2009, no. 12.

Przeździecki P., Przesłanki wprowadzenia zmian w art. 49 k.c. oraz ustanowienia służebności przesyłu, “Jurysta” 2007, no. 6.

Rakoczy B., Służebność przesyłu w praktyce, Warszawa 2012.

Rykowski R., Status prawny urządzeń przesyłowych z art. 49 k.c. – uwagi na tle nowelizacji kodeksu cywilnego, “Przegląd Prawa Handlonwego” 2009, no. 7.

Skowrońska-Bocian E., Warciński M., [in:] Kodeks cywilny, vol. 1: Komentarz do art. 1–44911, ed. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018.

Stępień-Sporek A., Status prawny urządzeń wskazanych w art. 49 k.c., “Monitor Prawniczy” 2008, no. 14.

Trzaskowski R., Z problematyki stosunków własnościowych na tle art. 49 k.c., “Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001, no. 3.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2018.

Żelechowski Ł., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające. Prawo o notariacie (art. 79–95, 96–99), ed. K. Osajda, Warszawa 2017.

ONLINE SOURCES

Druk sejmowy nr 74, 7.12.2011, www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=74 [access: 16.08.2020].

Druk sejmowy nr 760, 25.07.2012, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/3492826155FE3B98C1257A8B00319EE1/%24File/760.pdf [access: 16.08.2020].

Druk sejmowy nr 3595, 10.11.2010, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/A0EB3767DD1EC986C12577E400477227?OpenDocument [access: 16.08.2020].

Sprawozdanie z działalności Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w kadencji 2006–2010, https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-cywilnego [access: 16.08.2020].

LEGAL ACTS

Act of 23 April 1964 – Civil Code (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1740).

Act of 30 May 2008 amending the Civil Code Act and some other acts (Journal of Laws 2008, no. 116, item 731).

CASE LAW

Decision of the Supreme Court of 6 November 2014, II CSK 101/14, LEX no. 1573970.

Judgement of the Court of Appeal in Szczecin of 17 June 2014, I ACa 147/14, LEX no. 1488686.

Judgement of the Court of Appeal in Szczecin of 20 January 2015, I ACa 635/14, Legalis no. 1285025.

Judgement of the Court of Appeal in Katowice of 20 May 2016, V ACa 535/14, LEX no. 2061834.

Judgement of the Court of Appeal in Katowice of 21 October 2016, V ACa 99/16, LEX no. 2151522.

Judgement of the Court of Appeal in Kraków of 18 May 2018, I AGa 129/18, LEX no. 2533678.

Judgement of the Supreme Court of 23 June 1993, I CRN 72/93, “Monitor Prawniczy” 1993, no. 4, p. 115.

Judgement of the Supreme Court of 7 November 1997, II CKN 424/97, OSNC 1998, no. 5, item 77.

Judgement of the Supreme Court of 20 September 2000, I CKN 608/99, LEX no. 51641.

Judgement of the Supreme Court of 26 February 2003, II CK 40/02, “Biuletyn SN” 2003, no. 8, item 7.

Judgement of the Supreme Court of 25 July 2003, V CK 192/02, LEX no. 795789.

Judgement of the Supreme Court of 13 May 2004, III SK 39/04, “Orzecznictwo Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych” 2005, no. 6, item 69.

Judgement of the Supreme Court of 3 December 2004, IV CK 347/04, LEX no. 578161.

Judgement of the Supreme Court of 2 March 2006, I CSK 83/05, LEX no. 369165.

Judgement of the Supreme Court of 22 January 2010, V CSK 195/09, OSNC 2010, no. 7–8, item 116.

Judgement of the Supreme Court of 22 January 2010, V CSK 206/09, LEX no. 578047.

Judgement of the Supreme Court of 7 March 2014, IV CSK 442/13, Legalis no. 99462.

Judgement of the Supreme Court of 19 November 2014, II CSK 169/14, LEX no. 1604626.

Judgement of the Supreme Court of 25 February 2015, III CSK 137/15, LEX no. 2023160.

Judgement of the Supreme Court of 4 March 2015, IV CSK 387/14, LEX no. 1651002.

Judgement of the Supreme Court of 25 May 2016, III CSK 137/15, LEX no. 2023160.

Resolution of the Constitutional Tribunal of 4 December 1991, W 4/91, OTK 1991, no. 1, item 22.

Resolution of the panel of 7 judges of the Supreme Court of 8 March 2006, III CZP 105/05, OSP 2007, no. 7–8, item 84.

Resolution of the panel of 7 judges of the Supreme Court of 8 March 2006, III CZP 105/05, OSNC 2006, no. 10, item 159.

Resolution of the Supreme Court of 26 January 1988, III CZP 2/88, LEX no. 1223001.

Resolution of the Supreme Court of 13 January 1995, III CZP 169/94, OSNC 1995, no. 4, item 64.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.605-619
Data publikacji: 2021-10-13 00:46:06
Data złożenia artykułu: 2020-08-19 18:08:05


Statistics


Total abstract view - 684
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Michał Zalewski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.