From May to Bereza: A Legal Nihilism in the Political and Legal Practice of the Sanation Camp 1926–1935

Wawrzyniec Kowalski

Abstract


The article is an attempt to outline the manifestations of the legal and political system’s nihilism, the occurrence of which the author to some extent attributes to the policy of the Piłsudski political camp after 1926. The subject of the study is to determine the attitude of the leading activists of the Sanation camp to the political system practice and legal practice, seen for the purposes of this thesis as a certain set of actions contra legem and praeter legem in relation to the legal system in force. The author also analyzes the implications of J. Piłsudski’s lack of a concrete, in formal and legal terms, political program on the attitude of the Sanation political camp in relation to the application of law law and on the legal security. The legal system turned out to be a factor significantly hindering the realization of the post-May camp’s plans as well as the effectiveness of the political system’s initiatives undertaken by the Piłsudski political camp. The main reason for the post-May camp’s frequent recourse to activities that are to some extent attributed to the legal or political system’s nihilism was the lack of deeper political intentions of the victor of the May Coup d’État.


Keywords


legal nihilism; Piłsudski; the Sanation; May Coup d’État; legal security

References


LITERATURE

Ajnenkiel A., Polskie konstytucje, Warszawa 1991.

Bosiacki A., Ewolucja myśli polityczno-państwowej Józefa Piłsudskiego oraz jej wpływ na myśl społeczną i dokonania Drugiej Rzeczypospolitej, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2015, vol. 37(2).

Bosiacki A., Między nihilizmem prawnym a socjalistycznym normatywizmem. Z rozważań nad koncepcją prawa państwa stalinowskiego, [in:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, vol. 2, Białystok–Katowice 2010.

Bosiacki A., Pomiędzy państwem prawnym a autorytaryzmem. Z polskich rozważań nad poszukiwaniem optymalnego ustroju państwa po odzyskaniu niepodległości w III Rzeczypospolitej, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2017, vol. 38(4), DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.7.

Bosiacki A., Utopia, władza, prawo. Doktryna i koncepcje prawne bolszewickiej Rosji 1917–1921, Warszawa 2012.

Car S., Józef Piłsudski a Państwo Polskie, Warszawa 1930.

Car S., Konstytucja 17 marca a polska rzeczywistość, Warszawa 1930.

Chłopecki T., Koncepcje elitaryzmu w myśli Walerego Sławka, [in:] Prace z myśli polityczno-prawnej oraz prawa publicznego, eds. M. Sadowski, P. Szymaniec, Wrocław 2012.

Chojnowski A., BBWR – antypartyjna partia piłsudczyków, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, no. 5–6.

Chojnowski A., Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław 1986.

Cywiński Z., Uwagi o nihilizmie prawnym, „Studia Iuridica” 1997, vol. 34.

Friszke A., Wypowiedź w ramach Panelu historyczno-politologicznego, [in:] Polska Partia Socjalistyczna. Szkice, polemiki, wspomnienia. Dlaczego się nie udało?, ed. R. Spałek, Warszawa 2010.

„Gazeta Robotnicza. Organ Polskiej Partii Socjalistycznej Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego” 25.05.1930, no. 120.

Grudzińska A., Koncepcje prawne Aleksandra Mogilnickiego. Prawo i prawnicy, Lublin 2014 (unpublished doctoral dissertation).

Habielski R., Ewolucja prawa prasowego w Drugiej Rzeczypospolitej. Zakres i recepcja, „Studia Medioznawcze” 2013, no. 4.

Jędrzejewicz J., W służbie idei. Fragmenty pamiętnika i pism, Londyn 1972.

Jędrzejewicz W., Józef Piłsudski 1867–1935. Życiorys, Londyn 1996.

Kowalski W., Koncepcje prawne Ignacego Matuszewskiego w okresie II Rzeczypospolitej, „Studia Iuridica” 2016, vol. 66.

Kowalski W., Koncepcje ustrojowo-polityczne izby drugiej obozu piłsudczykowskiego po przewrocie majowym, „Studia Iuridica” 2014, vol. 59.

Kowalski W., Między demokratyzmem a autorytaryzmem – kształtowanie się programu politycznego PPS przed i po maju 1926 roku, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2019, vol. 41(3), DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.3.8.

Kowalski W., Stanowisko Polskiej Partii Socjalistycznej wobec zamachu majowego 1926 roku, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2018, vol. 40(2), DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.40.2.5.

Kulesza W.T., Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926–1935, Wrocław 1985.

Ławnikowicz G., Idea niezawisłości sędziowskiej w porządku prawnym i myśli prawniczej II Rzeczypospolitej, Toruń 2009.

Majchrowski J., Stanisław Car – polska koncepcja autorytaryzmu, Warszawa 1996.

Makowski W., Rozwiązanie Sejmu, [in:] Zmiana konstytucji. Mowy i oświadczenia Ministra Sprawiedliwości Prof. Wacława Makowskiego, Warszawa 1926.

Makowski W., Wacław Makowski o państwie społecznym, Warszawa 1998.

Makowski W., Wywiad w Nowym Kurierze Polskim, [in:] Zmiana konstytucji. Mowy i oświadczenia Ministra Sprawiedliwości Prof. Wacława Makowskiego, Warszawa 1926.

Matuszewski I., Próby syntez, Warszawa 1937.

Michałowski S., Myśl polityczna Polskiej Partii Socjalistycznej (1918–1939), Lublin 1994.

Mogilnicki A., Niezawisłość sędziów w nowym ustroju sądowym, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1928, no. 10–14.

Mogilnicki A., Wspomnienia adwokata i sędziego, Warszawa 2016.

Paruch W., Między dziedzictwem a współczesnością, czyli o podstawach ideologicznych myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926–1939), „Annales UMCS. Sectio K” 1998, vol. 5.

Paruch W., Prawo i bezprawie w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego w latach 1926–1939: między siłą i prawem, czyli idea „pasa neutralnego” w polityce, „Annales UMCS. Sectio K” 1994, vol. 1.

Piasecki A., Tezy konstytucyjne Marszałka Piłsudskiego. Referat wygłoszony w dniu 28 lutego 1931 r. u Marszałka Senatu Władysława Raczkiewicza, Warszawa 1931.

Piłsudski J., Pismo do marszałka Sejmu, zawiadamiające o nieprzyjęciu urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, [in:] idem, Pisma zbiorowe, vol. 9, Warszawa 1938.

Przemówienie Marszałka Józefa Piłsudskiego do przedstawicieli stronnictw sejmowych 29 maja 1926 r., www.jpilsudski.org/przemowienia-odezwy-rozkazy/1267-przemowienie-marszalka-jozefa-pilsudskiego-do-przedstawicieli-stronnictw-sejmowych-29-maja-1926-r [access: 8.11.2020].

Rogala M., Józef Piłsudski i jego kontakty z prawem, „Palestra” 1998, no. 11–12.

Srokosz J., W stronę silnego państwa. Koncepcje ustrojowe prawników obozu rządzącego w Polsce 1926–1939, Warszawa–Kraków 2013.

Śliwa M., Polska myśl socjalistyczna (1918–1948), Wrocław 1988.

Świtalski K., Diariusz 1919–1935, Warszawa 1992.

LEGAL ACTS

Act of 2 August 1926 Amending and Supplementing the Constitution of the Republic of Poland of 17 March 1921 (Journal of Laws 1926, no. 78, item 442).

Constitutional Act of 23 April 1935 (Journal of Laws 1935, no. 30, item 227).

Regulation of the President of the Republic of Poland of 5 November 1926 on penalties for spreading untrue news and on penalties for insulting authorities and their representatives (Journal of Laws 1926, no. 110, item 640).

Regulation of the President of the Republic of Poland of 10 May 1927 on press law (Journal of Laws 1927, no. 45, item 398).

Regulation of the President of the Republic of Poland of 6 February 1928 – Law on the Common Court System (Journal of Laws 1928, no. 12, item 93).

Regulation of the President of the Republic of Poland of 23 August 1932 amending certain provisions of the law on the Common Court System (Journal of Laws 1932, no. 73, item 661).

Regulation of the President of the Republic of Poland of 17 June 1934 on persons threatening security, peace and public order (Journal of Laws 1934, no. 50, item 473).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.5.133-147
Data publikacji: 2020-12-31 13:57:47
Data złożenia artykułu: 2020-10-13 20:38:41


Statistics

Total abstract view - 293
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Wawrzyniec Michał Kowalski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.