Performance of Statutory Obligations Despite the Lack of Issued Executive Regulations Regarding the Operation of Visual System for the Place of Waste Storage: Gloss to the Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Bialystok of 9 June 2019 (II SA/Bk 16/20, CBOSA)

Ewa Katarzyna Czech

Abstract


The Voivodeship Administrative Court in Bialystok, in its judgement of 9 June 2020, dismissing the complaint of the limited liability company in H., on the post-inspection orders of the Podlaskie Voivodeship Inspector for Environmental Protection in Bialystok of 6 November 2019, considered the necessity to fulfill the obligation under Article 25 para. 6a of the Act on Waste, i.e. the operation of a visual control system for the place of waste storage, in force, in the opinion of the Court, from February 2019, despite the lack of executive acts issued by the competent minister. Determining the requirements for the visual control system of the place of storage or storage of waste, the minimum requirements for the technical devices of the vision control system and the requirements for the storage and sharing of the recorded image, guided by the need to enable supervision over the activities in the field of waste management, was established pursuant to the provisions of the Regulation of 29 August 2019 which entered into force in December 2019. In the opinion of the Court, the provisions of the Act on Waste do not have to be met together with the provisions issued on the basis of the Regulation, as the standards of the implementing acts only supplement the general conditions resulting from the statutory provisions.


Keywords


visual control system for the place of waste storage; waste; post-inspection order; statutory obligations; waste management; the Act on Waste

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Helios J., Jedlecka W., Podstawowe pojęcie prawa i prawoznawstwa dla ekonomistów, Wrocław 2015.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

Rakoczy B., Komentarz do art. 6, [w:] Z. Bukowski, E.K. Czech, K. Karpus, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, LEX./el. 2013.

Sarnecki P., System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.

Skrzydło W., Komentarz do art. 92, [w:] idem, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX/el. 2013.

Smoktunowicz E., Analogia w prawie administracyjnym, Warszawa 1970.

Wiącek M., Komentarz do art. 92, [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, t. 2: Komentarz do art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Legalis.

Wojtyczek K., Zasada proporcjonalności, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002.

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019, poz. 1755).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1, 4.05.2016).

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1355 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1219).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019, poz. 701 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2325).

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z dnia 30 lipca 2019 r., II OSK 1706/18, CBOSA.

Wyrok WSA w Opolu z dnia 25 marca 2008 r., II SA/Op 5/08, CBOSA.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 9 czerwca 2020 r., II SA/Bk 16/20, CBOSA.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.1.403-414
Data publikacji: 2021-03-31 14:40:49
Data złożenia artykułu: 2020-10-16 13:08:40


Statistics


Total abstract view - 550
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Ewa Katarzyna Czech

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.