Land Consolidation as an Example of Local Social Activity Leading to the Sustainable Rural Development

Katarzyna Czerwińska-Koral

Abstract


Sustainable rural development comprises, among other things, social development in relation to the need to build new infrastructure. Land consolidation provides such an opportunity. The consequences of land consolidation have many aspects and layers, and touch upon all functions of rural areas. They refer to the spatial structure, production structure and the social structure of rural areas, while affecting their development. Local social activity, which is understood as all types of actions within a specific local area to satisfy the needs at the local level, is an effect of land consolidation that had not been previously noticed in literature and that is discussed in this paper. Local activity during land consolidation refers to public participation and to other actions taken in the course of land consolidation proceedings and regulated by law; those actions give the ability to participate in the land consolidation proceedings (“co-organise”, “co-manage” the proceedings – the so-called communitarianism). The underlying thesis of the paper is that active participation of the local community in land consolidation actually supports sustainable rural development and that such actions may be described as a communitarian concept of development.


Keywords


land consolidation; sustainable rural development; local social activity; communitarianism

References


LITERATURE

Adamowicz M., Zwolińska-Ligaj M., Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, “Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2009, no. 2.

Bielska A., Wpływ procesu scalenia gruntów na wielofunkcyjny, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, “Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2012, no. 1.

Calderbank M., Wykorzystanie mapowania do rozpoznania, oceny i wsparcia rozwoju zrównoważonego społeczności lokalnych, [in:] Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, eds. B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec, Warszawa 2010.

Dacko A., Tworzenie warunków do rozwoju terenów wiejskich poprzez scalanie gruntów – aspekt teoretyczny, “Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2006, no. 2.

Foltynowski M., Polityka przestrzenna obszarów wiejskich w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju, Warszawa 2008.

Kida J., Samorząd gminny i jego funkcje rozwojowe, Warszawa 1997.

Komunikacja i partycypacja społeczna, eds. J. Hausner, J. Górniak, S. Kołdras, S. Mazur, R. Paszkowska, Kraków 1999.

Kretzmann J.P., McKnight J.L., Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community’s Assets, Evanston 1993.

Krzysztofik M., Problematyka prawna pojęcia obszaru wiejskiego, “Studia Iuridica Lublinensia” 2017, vol. 26(1), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.299.

Kurowska T., Planowanie przestrzenne a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, “Studia Iuridica Agraria” 2016, vol. 14, DOI: https://doi.org/10.15290/sia.2016.14.03.

Lewenstein B., Między rządzeniem a współrządzeniem. Obywatelskie modele rozwoju społeczności lokalnej, [in:] Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, eds. B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec, Warszawa 2010.

Litwiniuk P., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dokument programowy i źródło prawa rolnego, Warszawa 2018.

Niewiadomski A., Publicznoprawny i prywatnoprawny konflikt interesów na przykładzie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, Warszawa 2017.

Paliwoda J., Scalanie i wymiana gruntów, Wrocław 1972.

Pańko W., Lokalizm – szansa dla rozwoju czy mit?, “Państwo i Kultura Polityczna. Zeszyty Politologiczne” 1988, no. 5.

Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Stan, bariery, rekomendacje, ed. G. Prawelska-Skrzypek, Kraków 1996.

Pietraszko-Furmanek I., Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych, “Rejony Humanistyki” 2012, no. 8.

Pijanowski Z., Realizacja polityki rolnej a rozwój obszarów wiejskich w Polsce, “Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie” 2011, no. 1.

Pijanowski J.M., Przegon W., Szewczyk R., Podstawy zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich, Kraków 2016.

Poliwoda J., Scalanie i wymiana gruntów, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1972.

Prawelska-Skrzypek G., Znaczenie partycypacji obywatelskiej dla rozwoju lokalnego, [in:] Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Stan, bariery, rekomendacje, ed. G. Prawelska-Skrzypek, Kraków 1996.

Skrzypiec R., Konflikt jako strategia rozwiązywania problemów w społecznościach lokalnych, [in:] Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, eds. B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec, Warszawa 2010.

Słownik języka polskiego, vol. 1: A–K, ed. M. Szymczak, Warszawa 1978.

Sowa K.Z., Lokalizm, centralizm i rozwój społeczny, “Państwo i Kultura Polityczna. Zeszyty Politologiczne” 1988, nr 5.

Starosta P., Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Łódź 1995.

Tokarz A.S., Zaskarżanie rozstrzygnięć administracyjnych w postępowaniu scaleniowym zwyczajnym, “Samorząd Terytorialny” 2017, no. 7–8.

Wilkin J. Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, “Wieś i Rolnictwo” 2009, no. 4.

Wlazły A., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie teorii wielofunkcyjności, “Progress in Economic Sciences” 2018, no. 5.

Zieliński A., [in:] Prawo rolne, ed. P. Czechowski, Warszawa 2017.

Zieliński A., Scalanie gruntów w prawie polskim, Poznań 1972.

Żmija D., Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, “Studia Ekonomiczne” 2014, no. 144.

LEGAL ACTS

Act of 31 July 1923 on land consolidation (consolidated text, Journal of Laws 1927, no. 92, item 833).

Act of 14 June 1960 – Administrative Procedure Code (consolidated text, Journal of Laws 2021, items 735, 1491).

Act of 26 March 1982 on land consolidation and exchange (consolidated text, Journal of Laws 2018, item 908).

Act of 7 March 2007 on supporting rural development with the participation of the European Agricultural Fund for Rural Development as part of the Rural Development Programme for the years 2014–2020 (Journal of Laws 2007, no. 64, item 427).

Act of 20 February 2015 on support for rural areas with the participation of the European Agricultural Fund for rural development as part of the rural development programme for the years 2014–2020 (consolidated text, Journal of Laws 2018, item 627).

Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 10 December 2015 on detailed terms and conditions and the procedure for awarding financial aid as part of the activity “Improvement and development of infrastructure related to the development and adjustment of agriculture and forestry by way of land consolidation” covered by the Rural Development Programme for the years 2014–2020 (Journal of Laws 2015, item 2180, as amended).

Regulation (EU) no. 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) no. 1698/2005 (OJ EU L 347/487, 20.12.2013).

CASE LAW

Judgement of the Constitutional Tribunal of 13 May 2009, Kp 2/2009, OTK-A 2009, no. 5, item 66.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 2 June 2009, II OSK 908/08, Legalis no. 238209.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 9 September, I OSK 2001/14, Legalis no. 1327842.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 3 October 2014, II OSK 743/13, Legalis no. 1087378.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 8 December 2017, II OSK 635/16, Legalis no. 1726080.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 28 March 2018, II OSK 860/16, Legalis no. 1838523.

Judgement of the Supreme Court of 22 June 1989, II CR 236/89, OSNC 1991, no. 4, item 53.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Poznań of 25 August 2009, II SA/Po 389/09, Legalis no. 182192.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Białystok of 10 June 2010, II SA/Bk 805/09, LEX no. 630043.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Białystok of 28 January 2016, II SA/Bk 150/15, Legalis no. 1470005.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Rzeszów of 23 May 2017, II SA/Rz 1596/16, Legalis no. 1676459.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Kraków of 22 August 2017, II SA/Kr 113/17, Legalis no. 1681720.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.5.169-186
Data publikacji: 2021-12-17 19:45:04
Data złożenia artykułu: 2020-11-27 10:19:00


Statistics


Total abstract view - 797
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Katarzyna Czerwińska-Koral

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.