Auction of a Dwelling or a Plot of Land Developed with a Residential Building to Meet the Housing Needs of the Debtor Including the State of the SARS-CoV-2 Virus Epidemic

Joanna Derlatka

Abstract


The article submits to a scientific discussion on the issue of the auction of a dwelling or a plot of land developed with a residential building, serving to satisfy the debtor’s housing needs during the SARS-CoV-2 virus epidemic. The key importance should be attached to the new Article 9521 § 5 of the Civil Procedure Code, which states that an auction of a dwelling or a plot of land developed with a residential building, which is to meet the housing needs of the debtor, is not carried out during the state of epidemic threat or epidemic state and 90 days after its end. The new legal solution highlights the general problems with the organization of the work of the courts (related to judicial enforcement proceedings) during the SARS-CoV-2 virus epidemic and the division of duties between the district court and the court bailiff. The presented considerations postulate the introduction of innovative solutions applicable not only in the state of epidemics. Firstly, an introduction, through legislative intervention, of an electronic auction in the course of enforcement of real estate, following the example of an electronic auction of movable property. Secondly, breaking the rule according to which the auction of real estate requires direct supervision by a judge (court clerk). The article takes into account the legal status as of 1 January 2021.


Keywords


judicial enforcement proceedings; court bailiff; electronic auction; enforcement of real estate; SARS-CoV-2 virus epidemic

References


LITERATURE

Antkiewicz A., Sporządzanie przez komornika projektu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości (art. 1035 k.p.c.), “Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2007, no. 6–8.

Allerhand M., Kodeks postępowania cywilnego, part 2: Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, Lwów 1933.

Błaszczak Ł., Komentarz do art. 41, [in:] Kodeks postępowania cywilnego, vol. 1: Komornicy sądowi. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, ed. T. Zembrzuski, Warszawa 2019.

Cieślak S., Skutki procesowe niezachowania wymagań prawnych czynności egzekucyjnych komornika sądowego, “Przegląd Sądowy” 2003, no. 11–12.

Cytowski T., Procesowe nadużycie prawa, “Przegląd Sądowy” 2005, no. 5.

Derlatka J., Zaskarżenie planu podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości, [in:] Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. Studia i materiały, ed. J. Misztal-Konecka, Sopot 2017.

Dończyk M., Komentarz do art. 64, [in:] Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Komentarz, ed. K. Szmid, Legalis 2020.

Ereciński T., Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym. Tezy i wstępne propozycje do dyskusji, [in:] Nadużycie prawa procesowego cywilnego, eds. P. Grzegorczyk, M. Walasik, F. Zedler, Warszawa 2019.

Flaga-Gieruszyńska K., Zastój procesu cywilnego jako skutek niewłaściwego postępowania stron, [in:] Jus et remedium. Księga jubileuszowa Profesora Mieczysława Sawczuka, eds. A. Jakubecki, J. Strzępka, Warszawa 2010.

Gawlik Z., Selected Institutions of the Polish Private Law for the Protection of the Creditor, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(4), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.167-185.

Gil I., Komentarz do art. 9521, [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, ed. E. Marszałkowska-Krześ, Legalis 2020.

Góra-Błaszczykowska A., Zasada równości stron w procesie cywilnym, Warszawa 2008.

Hofmański P., Wróbel A., [in:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, vol. 1: Komentarz do artykułów 1–18, ed. L. Garlicki, Warszawa 2010.

Krakowiak M., [in:] Kodeks postępowania cywilnego, vol. 2: Komentarz. Art. 730–1217, ed. J. Jankowski, Warszawa 2019.

Kulski R., Wpływ stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 na postępowanie cywilne, “Monitor Prawniczy” 2020, no. 9.

Kunicki I., Ograniczenie wyznaczenia i przeprowadzenia licytacji nieruchomości z mocy art. 9521 k.p.c., “Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2020, no. 12.

Kunicki I., Wybór sposobu egzekucji i ustalenie majątku dłużnika w świetle projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 2678), “Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2015, no. 5.

Łochowski M., [in:] Kodeks postępowania cywilnego, vol. 2: Komentarz. Art. 506–1217, ed. T. Szanciło, Warszawa 2019.

Mania M.J., Tarcza antykryzysowa 3.0 a postępowanie egzekucyjne, LEX/el. 2020.

Marciniak A., Nadużycie prawa procesowego w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, [in:] Nadużycie prawa procesowego cywilnego, eds. P. Grzegorczyk, M. Walasik, F. Zedler, Warszawa 2019.

Marciniak A., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019.

Plebanek M., Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012.

Purchase M., Schutzer-Weissmann E., Human Rights Practice: Article 6 Right to a Fair Trial, London 2006.

Rylski P., Złożenie przez dłużnika wykazu majątku komornikowi sądowemu w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach cywilnych (art. 8011 k.p.c.), [in:] Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy, ed. J. Jagieła, Warszawa 2020.

Siedlecki W., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, eds. Z. Resich, W. Siedlecki, Warszawa 1976.

Sikorska-Lewandowska A., Zmiana regulacji prawnych w zakresie egzekucji z nieruchomości mieszkalnych wprowadzona w związku ze stanem epidemii, “Nieruchomości” 2021, no. 2.

Szymańska-Grodzka A., [in:] Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego wynikające z regulacji COVID-19. Komentarz, ed. T. Szanciło, Warszawa 2020.

Weitz K., System koncentracji materiału procesowego według projektu zmian Kodeksu postępowania cywilnego, [in:] Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, ed. K. Markiewicz, Warszawa 2011.

Wengerek E., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Warszawa 1972.

Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959.

Zembrzuski T., Zarządzenia sądu z urzędu a odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego i Skarbu Państwa, [in:] Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy, ed. J. Jagieła, Warszawa 2020.

LEGAL ACTS

Act of 17 November 1964 – Code of Civil Procedure (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1575, as amended).

Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1325, as amended).

Act of 29 July 2005 on counteracting domestic violence (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 218, as amended).

Act of 10 July 2015 amending the Act – Civil Code, Act – Code of Civil Procedure and certain other acts (Journal of Laws, item 1311, as amended).

Act of 22 March 2018 on court bailiffs (Journal of Laws 2018, item 771).

Act of 4 July 2019 amending the Act – Code of Civil Procedure and certain other acts (Journal of Laws 2019, item 1469).

Act of 2 March 2020 on special solutions related to the prevention, counteracting and combating COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1842, as amended).

Act of 14 May 2020 amending certain acts in the field of protective measures in connection with the spread of the SARS-CoV-2 virus (Journal of Laws 2020, item 875).

Act of 28 May 2021 amending the Act – Code of Civil Procedure and certain other acts (Journal of Laws 2021, item 1090).

Protocol No. 1 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, done in Paris on 20 March 1952 (Journal of Laws 1995, no. 36, item 175).

Regulation of the Minister of Health of 20 March 2020 on the declaration of an epidemic in the territory of the Republic of Poland (Journal of Laws 2020, item 491).

CASE LAW

Judgment of the ECtHR of 25 April 2017, Zoran Vaskrsić v Slovenia, application no. 31371/12, Legalis.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2022.31.2.101-116
Data publikacji: 2022-06-22 09:37:21
Data złożenia artykułu: 2020-12-08 17:43:41


Statistics


Total abstract view - 424
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Joanna Derlatka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.