A New Model of Appeal Proceedings in Criminal Cases: Acceleration v. Fairness? A Few Remarks from the Perspective of the Standards of Protecting Human Rights

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

Abstract


The purpose of this study is to present and evaluate the main changes to the appeal proceedings model introduced in the last few years to the Polish criminal proceedings in order to accelerate it and, thereby, satisfy the requirements of Article 6 (1) of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The article presents arguments supporting the thesis whereby these have weakened the right of the defendant to appeal against the judgement. Under the currently applicable regulations, it is permissible that an appellate court may impose a penalty for the first time which cannot be subject to an effective appellate review. Such a solution may raise doubts as to its compliance with Article 14 (5) of the International Covenant on Civil and Political Rights. The article also formulates a thesis whereby the newly introduced measure – a complaint against the cassatory judgement of the appellate court – contrary to preliminary fears, has not in fact “blown up” the system of appeal measures in the Polish criminal proceedings. At the same time, despite the relatively small scope of its use, it may contribute to strengthening the appeal – as opposed to the revisory – model of appellate proceedings and thus accelerating the criminal proceedings. This thesis is based on the research of all complaints brought to the Supreme Court in 2016–2019.


Keywords


system of appeal measures in the Polish criminal proceedings; European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; complaint against the cassatory judgement of the appellate court; International Covenant on Civil and Political

Full Text:

PDF

References


LITERATURE

Błoński M., Uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania jako wyjątkowy rodzaj rozstrzygnięcia sądu odwoławczego, [in:] Artes serviunt vitae sapientia imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, eds. R. Olszewski, D. Świecki, J. Kasiński, P. Misztal, K. Rydz-Sybilak, A. Małolepszy, Warszawa–Łódź 2019.

Calvez F., Regis N., Length of court proceedings in the member states of the Council of Europe based on the case-law of the European Court of Human Rights, Report CEPEJ(2018)26, Council of Europe 2018.

Cape E., Namoradze Z., Smith R., Spronken T., Effective Criminal Defence in Europe, Antwerp–Oxford–Portland 2010.

Djukić D., The Right to Appeal in International Criminal Law: Human Rights Benchmarks, Practice and Appraisal, Leiden–Boston 2019.

Edel F., The Length of Civil and Criminal Proceedings in the Case-law of the European Court of Human Rights, Strasbourg, Strasbourg 2007.

Fingas M., Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w polskim procesie karnym, Warszawa 2016.

Flinterman K., Right to Appeal in Criminal Matters, [in:] Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, eds. P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn, L. Zwaak, Cambridge–Antwerp–Portland 2017.

Gliszczyńska-Grabias A., Sękowska-Kozłowska K., Komentarz do art. 14 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, ed. R. Wieruszewski, LEX/el. 2012.

Hofmański P., Szumiło-Kulczycka D., Waltoś S., Przewlekłość procesu karnego w Polsce i środki jej zwalczania, [in:] Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić?, eds. S. Waltoś, J. Czapska, Warszawa 2005.

Hofmański P., [in:] Protokół nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz, ed. L. Garlicki, Legalis 2011.

Impact of the European Convention on Human Rights in States Parties: Selected Examples, Council of Europe, November 2016.

Jasiński W., Redukcja postępowania przed sądem pierwszej instancji a konstytucyjny i konwencyjny standard prawa do odwołania się w sprawach karnych, [in:] Postępowanie odwoławcze w procesie karnym – u progu nowych wyzwań, ed. S. Steinborn, Warszawa 2016.

Klejnowska M., Model postępowania odwoławczego i nadzwyczajnoskargowego w sprawach karnych, “Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego” 2010, no. 2.

Kmiecik R., Trójinstancyjny system apelacyjno-kasacyjny czy dwuinstancyjna hybryda rewizyjno-kasacyjna?, [in:] Kierunki i stan reformy prawa karnego, eds. T. Bojarski, E. Skrętowicz, Lublin 1995.

Kulesza C., Conventional model of a fair appeal proceedings in the comparative perspective, [in:] Fairness of the New Model of Polish Criminal Appeal Proceedings in the Context of Delivered Research, ed. C. Kulesza, Białystok 2019.

Lach A., Skarga na wyrok sądu odwoławczego, [in:] Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r., ed. A. Lach, Warszawa 2017.

Marshall P.D., A Comparative Analysis of the Right to Appeal, “Duke Journal of Comparative and International Law” 2011, vol. 22(1).

Sakowicz A., Zakres kontroli dokonywanej przez Sąd Najwyższy przy rozpoznaniu skargi na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego, “Białostockie Studia Prawnicze” 2018, vol. 23(1), DOI: https://doi.org/10.15290/bsp.2018.23.01.10.

Steinborn S., Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego na tle systemu środków zasakrżenia w polskim procesie karnym, [in:] Verba volant scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach 2015–2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, eds. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2017.

Świecki D., [in:] Komentarz aktualizowany do art. 454 Kodeksu postępowania karnego, LEX/el. 2020.

Świecki D., Nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego sprawowany w trybie skargi na wyrok kasatoryjny, [in:] Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013–2018 w świetle standardów rzetelnego procesu, eds. C. Kulesza, A. Sakowicz, Białystok 2019.

Trechsel S., Human Rights in Criminal Proceedings, with the assistance of S.J. Summers, Oxford 2006.

Wąsek-Wiaderek M., Sprawa Kudła v. Poland z 2000 r.: prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 of the Convention), [in:] Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Sprawy wiodące: sprawa Kudła przeciwko Polsce z 2000 r., ed. E. Morawska, Warszawa 2019.

Wąsek-Wiaderek M., Wybrane aspekty postępowania odwoławczego w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. w świetle standardów międzynarodowych, [in:] Postępowanie odwoławcze w procesie karnym – u progu nowych wyzwań, ed. S. Steinborn, Warszawa 2016.

Wiliński P., Konstytucyjne uwarunkowania postępowania odwoławczego w procesie karnym, [in:] Postępowanie odwoławcze w procesie karnym – u progu nowych wyzwań, ed. S. Steinborn, Warszawa 2016.

Zabłocki S., Priorytety Komisji w zakresie analizy rozwiązań dotyczących postępowania odwoławczego oraz postępowania w trybie nadzwyczajnych środków zaskarżenia, “Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego” 2010, no. 2.

Zagrodnik J., Instytucja skargi na wyrok sądu odwoławczego (rozdział 55a k.p.k.) – zarys problematyki, [in:] Verba volant scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach 2015–2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, eds. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2017.

ONLINE SOURCES

Justification of the Draft Act no. 3251 of the Parliament of the Republic of Poland of the 8th term, www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3251 [access: 12.12.2020].

Justification of the draft Act of 11 March 2016 amending the Act – Code of Criminal Procedure and some other acts, Legislative issue no. 207 of the Parliament of the 8th term, www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=207 [access: 12.12.2020].

LEGAL ACTS

Act of 6 June 1997 – Code of Criminal Procedure (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 30).

Act of 10 January 2003 amending the Act – Code of Criminal Procedure, the Act – Provisions introducing the Code of Criminal Procedure, the Act on the crown witness and the Act on the protection of classified information (Journal of Laws 2003, no. 17, item 155).

Act of 17 June 2004 on a complaint on the violation of the party’s right to have a case examined in the pre-trial proceedings conducted or supervised by a public prosecutor and in the judicial proceedings without undue delay (consolidated text, Journal of Laws 2018, item 75, as amended).

Act of 27 September 2013 amending the Code of Criminal Procedure (Journal of Laws 2013, item 1247).

Act of 11 March 2016 amending the Code of Criminal Procedure (Journal of Laws 2016, item 437).

Act of 19 July 2019 amending the Code of Criminal Procedure (Journal of Laws 2019, item 1694).

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted on 4 November 1950 (Journal of Laws 1933, no. 61, item 284, as amended).

International Covenant on Civil and Political Rights, adopted by United Nations General Assembly on 16 December 1966 (Journal of Laws 1977, no. 38, item 167).

Protocol no. 7 to the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted on 22 November 1984 (Journal of Laws 2003, no. 42, item 364).

CASE LAW

Decision of the European Commission on Human Rights of 17 January 1994, Botten v. Norway, application no. 16206/90.

Decision of the Supreme Court of 7 October 2020 r., IV KS 24/20, Supremus.

Decision of the Supreme Court of 20 October 2020, V KS 23/20, Supremus.

HRC, General Comment no. 32, 23 August 2007, CCPR/C/GC/32, part VII.

HRC views adopted on 6 April 1998, Communications no. 623/1995, 624/1995, 626/1995, 627/1995, Domukovsky and others v. Georgia, CCPR/C/OP/6/2005.

HRC views adopted on 22 July 2005, Communication no. 1095/2002, Bernardino Gomaríz Valera v. Spain, U.N. Doc. A/60/40, vol. II, at 134 (HRC 2005).

HRC views adopted on 28 March 2006, Communication no. 1100/2002, Bandajevsky v. Belarus, CCPR/C/86/1100/2002.

HRC views adopted on 22 July 2009, Communication no. 1364/2005, CCPR/C/96/D/1364/2005.

Judgement of the ECtHR of 26 October 2000, Kudła v. Poland, application no. 30210/96.

Judgement of the ECtHR of 29 March 2006, Scordino v. Italy (no. 1), application no. 36813/97.

Judgement of the ECtHR of 27 July 2006, Mamič v. Slovenia (no. 2), application no. 75778/01.

Judgement of the ECtHR of 4 March 2008, Żelazko v. Poland, application no. 9382/05.

Judgement of the ECtHR of 29 July 2008, Choumakov v. Poland, application no. 33868/05.

Judgement of the ECtHR of 10 March 2009, Igual Coll v. Spain, application no. 37496/04.

Judgement of the ECtHR of 19 November 2009, Telegina v. Ukraine, application no. 2035/03.

Judgement of the ECtHR of 16 September 2010, Beloga v. Ukraine, application no. 620/05.

Judgement of the ECtHR of 1 February 2011, Choumakov v. Poland (no. 2), application no. 55777/08.

Judgement of the ECtHR of 3 May 2011, Chernyshov v. Poland, application no. 35630/02.

Judgement of the ECtHR of 20 December 2011, Zambrzycki v. Poland, application no. 10949/10.

Judgement of the ECtHR of 21 July 2012, Sizov v. Russia (No. 2), application no. 58104/08.

Judgement of the ECtHR [pilot judgement] of 7 July 2015, Rutkowski and Others v. Poland, application no. 72287/10, 13927/11 and 46187/11.

Judgement of the ECtHR of 20 June 2019, Chiarello v. Germany, application no. 497/17.

Judgement of the ECtHR of 16 July 2019, Júlíus Þór Sigurþórsson v. Iceland, application no. 38797/17.

Judgement of the ECtHR of 26 March 2020, Zborowski v. Poland, application no. 72950/13.

Judgement of the ECtHR of 1 December 2020, Lamatic v. Romania, application no. 55859/15.

Judgement of the Supreme Court of 7 December 1994, II KRN 234/94, “Wokanda” 1995, no. 5.

Judgement of the Supreme Court of 31 August 2005, V KK 58/05, OSNKW 2005, no. 11, item 113.

Judgement of the Supreme Court of 2 March 2009, IV KK 334/08, LEX no. 495314.

Judgement of the Supreme Court of 4 July 2019, V KS 20/19, Supremus.

Judgement of the Supreme Court of 18 July 2019, IV KS 25/19, LEX no. 2714724.

Judgement of the Supreme Court of 29 January 2020, II KS 27/19, LEX no. 2775312.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.187-207
Data publikacji: 2021-10-13 00:45:32
Data złożenia artykułu: 2021-02-08 14:14:13


Statistics


Total abstract view - 1466
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Małgorzata Wąsek-Wiaderek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.