Legal Status of Animals in Poland

Emil Kruk

Abstract


The article is of a scientific and research nature and it is aimed primarily at outlining the legal status of animals and to what extent legal regulations governing this status determine the level of humane protection of animals in Poland. To achieve this goal, first of all, the concept of “animal” needed to be made more specific, the principle of dereification discussed and its normative scope outlined, and the characteristics of an animal as a specific tangible good needed to be presented. The need to address the issue is determined primarily by the awareness that the way of human life and human attitude to animals has been changing with the development of civilisation. In any case, the changes that have taken place in this area in recent decades make the title issue topical and conducive to verify previous findings. It is assumed that the research carried out will contribute to the development of an optimal model of legal protection of animals and to the development of legal science. The very dissemination of the results is to raise the social awareness of the legal status of animals, which is one of the conditions of further progress of civilisation.


Keywords


animal; tangible good; legal status; dereification; humane protection; legal protection; Poland

References


LITERATURE

Białocerkiewicz J., Status prawny zwierząt. Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt, Toruń 2005.

Breczko A., Od rzeczy do podmiotu. Praktyczne implikacje etyki ochrony zwierząt, “Białostockie Studia Prawnicze” 2013, no. 14, DOI: https://doi.org/10.15290/bsp.2013.14.01.

Daniłowicz W., Prawo polowania, Warszawa 2018.

Duraj M., Rasy niebezpieczne psów w prawie polskim i w prawie niektórych landów niemieckich, “Przegląd Prawa Publicznego” 2012, no. 11.

Dzik J., Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt, Warszawa 2015.

Elżanowski A., Pietrzykowski T., Zwierzęta jako nieosobowe podmioty prawa, “Forum Prawnicze” 2013, no. 1.

Gniewek E., Komentarz do art. 45, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, eds. E. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis 2019.

Goettel M., Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Warszawa 2013.

Grabowska B., Zmiany relacji człowiek–zwierzę, czyli cena postępu, “Kultura i Wartości” 2014, no. 2.

Gruszecki K., Rybactwo śródlądowe. Komentarz, Warszawa 2020.

Gudowski J., Rudnicka J., Rudnicki G., Rudnicki S., Komentarz do art. 182, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, vol. 3: Własność i inne prawa rzeczowe, ed. J. Gudowski, Warszawa 2016.

Izdebski H., Prawa zwierząt czy prawo zwierząt?, [in:] Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, eds. T. Gardocka, A. Gruszczyńska, Toruń 2012.

Janowski M., Status prawny zwierząt a ich kategoryzacja biologiczna, “Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2020, no. 4, DOI: https://doi.org/10.36280/AFPiFS.2020.4.29.

Jedlecka W., Z problematyki własności zwierząt, [in:] Własność w prawie i gospodarce, ed. U. Kalina-Prasznic, Wrocław 2017.

Kąkol P., Biologia. Kompendium, Warszawa 2010.

Kmiecik R., „Dereifikacja” zwierząt czy antropomorfizm prawniczy?, [in:] Prawna ochrona zwierząt, ed. M. Mozgawa, Lublin 2002.

Kruk E., Polish and Estonian Regulations on Homeless (Stray) Animals, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(1), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.1.145-166.

Ławniczak A., Ideologia praw zwierząt, “Studia Erasmiana Wratislaviensia” 2010, no. 4.

Łętowska E., Dwa cywilnoprawne aspekty praw zwierząt: dereifikacja i personifikacja, [in:] Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, ed. A. Szpunar, Łódź 1997.

Nałęcz A., Ochrona zwierząt a postęp cywilizacyjny, [in:] Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, eds. J. Zimmermann, P.J. Suwaj, Warszawa 2013.

Nazar M., Normatywna dereifikacja zwierząt – aspekty cywilnoprawne, [in:] Prawna ochrona zwierząt, ed. M. Mozgawa, Lublin 2002.

Niemiec E., Status zwierzęcia w polskim prawie cywilnym a ochrona humanitarna zwierząt – wybrane przykłady nieadekwatności, [in:] Prawo zwierząt do ochrony przed cierpieniem. Wybrane problemy, eds. J. Helios, W. Jedlecka, Toruń 2019.

Niemiec E., Nowakowska M., Hodowla rasowych psów i kotów a ochrona zwierząt – analiza polskich rozwiązań prawnych, “Przegląd Prawa i Administracji” 2017, vol. 108, DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.108.7.

Niezbecka E., Komentarz do art. 45, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, vol. 1: Część ogólna, ed. A. Kidyba, LEX/el. 2012.

Pawlak W., Komentarz do art. 53 i 54, [in:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz do wybranych przepisów, ed. J. Gudowski, LEX/el. 2018.

Pazdan M., Pozycja prawna zwierząt, [in:] System Prawa Prywatnego, vol. 1: Prawo cywilne – część ogólna, ed. M. Safjan, Legalis 2012.

Pązik A., Komentarz do art. 2, [in:] A. Pązik, M. Słomski, Prawo łowieckie. Komentarz, LEX/el. 2015.

Piernik-Wierzbowska K., Systematyka i zagadnienie własności zwierząt oraz ich statusu prawnego w kontekście problematyki odpowiedzialności za szkody przez nie wyrządzane, “Studia Iuridica Toruniensia” 2015, vol. 16.

Pietrzykowski T., Problem podmiotowości prawnej zwierząt z perspektywy filozofii prawa, “Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2015, no. 2.

Probucka D., Prawa zwierząt, Kraków 2015.

Radecki W., Ustawy o ochronie zwierząt. Komentarz, Warszawa 2015.

Radwański Z., Koncepcja praw podmiotowych osobistych, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1988, no. 2.

Rejman G., Ochrona prawna zwierząt, “Studia Iuridica” 2006, vol. 46.

Skowrońska-Bocian E., Warciński M., Komentarz do art. 45, [in:] Kodeks cywilny, vol. 1: Komentarz. Art. 1–44910, ed. K. Pietrzykowski, Legalis 2020.

Stefaniuk M., Environmental Awareness in Polish Society with Respect to Natural Resources and Their Protection (Overview of Survey Research), “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(2), DOI: DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.2.357-379.

Tokarski R., Konceptualizacja zwierząt w potocznej świadomości językowej, [in:] Prawna ochrona zwierząt, ed. M. Mozgawa, Lublin 2002.

Walczak M., Czy owad to zwierzę?, “Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2015, no. 1.

Zaporowska Z., Odpowiedzialność za zwierzę jako produkt niebezpieczny, “Rejent” 2009, no. 1.

ONLINE SOURCES

Kręgowce, [in:] Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kregowce;3927415.html [access: 19.04.2021].

Zwierzę, [in:] Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/zwierze;4002515.html [access: 19.04.2021].

Zwierzę, [in:] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/zwierze;2547682.html [access: 19.04.2021].

Zwierzę, [in:] Wielki słownik języka polskiego, https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=12128&id_znaczenia=4610116&l=26 [access: 19.04.2021].

LEGAL ACTS

Act of 25 February 1932 on the amendment of the Regulation of the President of the Republic of 22 March 1928 on the protection of animals (Journal of Laws 1932, no. 29, item 287).

Act of 23 April 1964 – Civil Code (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1740).

Act of 18 April 1985 on inland fishing (consolidated text, Journal of Laws 2019, item 2168).

Act of 13 October 1995 – Hunting Law (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1683, as amended).

Act of 21 August 1997 on the protection of animals (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 638).

Act of 16 April 2004 on the protection of nature (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 55, as amended).

Act of 20 July 2017 – Water Law (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 310, as amended).

Regulation of the President of the Republic of Poland of 22 March 1928 on the protection of animals (consolidated text, Journal of Laws 1932, no. 42, item 417).

Regulation of the Minister of Environment of 11 March 2005 on defining the list of game species (Journal of Laws 2005, no. 45, item 433).

CASE LAW

Resolution of the Supreme Court of 12 April 1988, III CZP 22/88, LEX no. 3474.

Ruling of the Supreme Court of 9 March 1973, I CR 58/73, LEX no. 2711470.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.3.119-131
Data publikacji: 2021-09-16 22:46:47
Data złożenia artykułu: 2021-06-06 14:45:17


Statistics


Total abstract view - 1076
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Emil Kruk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.