The Need to Explicitly Identify (Unambiguously) to Determine How the Areas Would Be Used According to the Local Spatial Development Plan with Respect to Interpretation of the Concepts of the Blurred Definitions and General Clauses: Commentary on the Judgment of the Supreme Administrative Court of 13 February 2020, II OSK 893/18

Robert Stefanicki

Abstract


This commentary discusses the case of the assessment of the plan’s compliance with the study of land use conditions and directions of land development, the issue of interpretation of the concepts of the blurred definitions and general clauses, and in the context of all provisions, the essence of the local plan and its effects on the addressees of this act. Refraining from repeating the planning procedure to the extent necessary is a significant violation of the procedure for preparing the local plan and results in the annulment of all the provisions of the local plan relating to the areas designated in the plan for which the violation occurred. The obligation to specify the intended use of the land in the local spatial development plan means the necessity to specify the method of its future development and use through such expressions that clearly indicate what function a given area is to perform. This does not mean, however, that the same area cannot have different purposes in the plan, and thus it is unacceptable to establish different functions for one area. The condition for such a solution is to establish that these functions are not mutually exclusive and are not contradictory. The above argumentation indicates that it is unacceptable to use multi-significant terms in the text part of the plan that may lead to inconsistent results of their interpretation and pure arbitrariness of legal uses.


Keywords


blurred definitions; general clauses; study of land use conditions; directions of land development; violation of the procedure

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Choduń A., Zieliński M., Uzasadnienie twierdzeń interpretacyjnych z perspektywy derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2020, nr 2, DOI: https://doi.org/10.36280/AFPiFS.2020.2.7.

Geburczyk F., Służebna funkcja postępowania administracyjnego jako paradygmat? Tło historyczne a perspektywa współczesna, „Państwo i Prawo” 2009, z. 7.

Gudowski J., Normatywny, jurysdykcyjny i kulturowy kryzys uzasadnienia wyroku. Droga znikąd donikąd, „Polski Proces Cywilny” 2020, nr 3.

Gudowski J., Rzucidło I., Sądowa „teoria” uzasadnienia orzeczenia na tle teoretycznoprawnego uzasadnienia orzeczenia sądowego, [w:] J. Gudowski, I. Rzucidło, Uzasadnienie orzeczenia sądowego, Warszawa 2020.

Huber P.M., [w:] Kommentar zum Grundgesetz: GG, hrsg. v. H. Mangoldt, F. Klein, C. Starck, München 2010.

Jabłoński P., Kaczmarek P., O grze interpretatora z tekstem prawnym i czynnikami pozatekstowymi w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2020, nr 2, DOI: https://doi.org/10.36280/AFPiFS.2020.2.49.

Kaczmarek P., Materialne i proceduralne aspekty prawa. Wstęp do rozważań nad przejawami proceduralizacji w prawie europejskim, [w:] Z zagadnień teorii prawa. Teoria prawa europejskiego, red. J. Kaczor, Wrocław 2005.

Münnich M., Nieostre zwroty ocenne w polskim prawie podatkowym, Lublin 2017.

Niewiadomski Z., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2021.

Nowak M.J., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz do ustawy i przepisów powiązanych, Warszawa 2020.

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Raport z realizacji projektu badawczego: W poszukiwaniu optymalnego modelu uzasadnienia orzeczenia sądu, Lublin 2021.

Plucińska-Filipowicz A., Kosicki A., [w:] A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2019.

Radwański Z., Zieliński M., Klauzule generalne w prawie prywatnym, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007.

Stahl M., Prawne formy działania administracji, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 5: Prawne formy działania administracji, red. A. Błaś, J. Boć, M. Stahl, K.M. Ziemski, Warszawa 2013.

Stefanicki R., Prawo do obrony na przykładzie wdrażania unijnych reguł ochrony konkurencji w interesie publicznym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 2.

Szewczyk M., Uchwalenie planu miejscowego, [w:] M. Szewczyk, M. Kruś, Z. Leoński, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2019.

The Changing Institutional Landscape of Planning, eds. L. Albrechts, J. Alden, A. da Rosa Pires, Aldershot 2001.

Tomaszewska M., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Komentarz, Warszawa 2017.

Wegner J., Skarga na bezczynność po zakończeniu postępowania administracyjnego. Glosa do uchwały NSA z dnia 22 czerwca 2020 r., II OPS 5/19, „Glosa” 2021, nr 1.

Żak M., O możliwych zastosowaniach idei good governance w naukach prawnych i praktyce prawniczej, „Państwo i Prawo” 2019, z. 9.

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. 2016, poz. 283).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2017, poz. 1369, ze zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017, poz. 1073, ze zm.).

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z dnia 24 września 2013 r., II OSK 2478/12, LEX nr 1559608.

Wyrok NSA z dnia 15 września 2016 r., II OSK 2987/14, LEX nr 2167532.

Wyrok NSA z dnia 7 lutego 2017 r., II OSK 17/17.

Wyrok NSA z dnia 13 lutego 2020 r., II OSK 893/18.

Wyrok NSA z dnia 25 maja 2020 r., II OSK 3008/19.

Wyrok WSA z dnia 8 listopada 2017 r., II SA/Kr 1117/17.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2022.31.2.299-313
Date of publication: 2022-06-22 09:37:39
Date of submission: 2021-07-25 05:32:40


Statistics


Total abstract view - 615
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Robert Stefanicki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.