The Medical Fund in the Public Finance Sector

Paweł Lenio

Abstract


The aim of this study is to determine the legal status of the Medical Fund as a state special-purpose fund, the sources of its financing and the rules of the disposal of public funds, as well as its place in the public finance sector. The article uses the formal-legal method, applicable to legal scholarship. The introduction to the Polish public finance sector of a new unit responsible for financing health care seems to be an expression of the legislator’s care for this sector of activity of public authorities. However, the introduction of the Medical Fund as an additional resource did not significantly increase the financial outlays for the implementation of public tasks in the area of health care incurred by the state and local government units. There was only a change in the structure of public expenditure in the health sector.


Keywords


Medical Fund; financing; health care; public finance

References


LITERATURE

Bożek W., Mańczyk P., Komentarz do art. 29, [in:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, ed. Z. Ofiarski, Warszawa 2020.

Chojna-Duch E., Sektor finansów publicznych, [in:] M. Bitner [et. al.], Prawo finansowe, Warszawa 2017.

Gonet W., Dotacja w systemie finansów publicznych – wybrane zagadnienia, “Finanse Komunalne” 2013, no. 6.

Gorgol A., Fundusze celowe, [in:] Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, ed. W. Wójtowicz, Warszawa 2020.

Lenio P., Państwowe fundusze celowe, [in:] Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, ed. W. Miemiec, Warszawa 2020.

Lenio P., Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia, Warszawa 2018.

Malinowska-Misiąg E., Komentarz do art. 29, [in:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, ed. W. Misiąg, Warszawa 2019.

Maśniak D., Fundusze publiczne, [in:] Podstawy finansów i prawa finansowego, ed. A. Drwiłło, Warszawa 2018.

Miemiec W., Komentarz do art. 11, [in:] Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, ed. M. Stec, Warszawa 2010.

Ofiarski Z., Plany finansowe państwowych funduszy celowych – wybrane problemy dotyczące statusu materialnoprawnego i proceduralnego, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, no. 521.

Sawicka K., Fundusze celowe, [in:] System Prawa Finansowego, vol. 2: Prawo finansowe sektora finansów publicznych, ed. E. Ruśkowski, Warszawa 2010.

Sawicka K., Komentarz do art. 11, [in:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wrocław 2010.

ONLINE SOURCES

Uzasadnienie do projektu ustawy o Funduszu Medycznym, Druk sejmowy Sejmu IX Kadencji nr 457, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=457 (access: 10.10.2021).

Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Druk sejmowy Sejmu IX Kadencji nr 563, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=563 (access: 10.10.2021).

LEGAL ACTS

Act of 27 August 2004 on health care services financed from public funds (Journal of Laws 2020, item 398, as amended).

Act of 27 August 2009 on public finance (Journal of Laws 2021, item 305).

Act of 15 April 2011 on medical activity (Journal of Laws 2021, item 711).

Act of 7 October 2020 on the Medical Fund (Journal of Laws 2020, item 1875).

Budget Act for the year 2021 of 29 January 2021 (Journal of Laws 2021, item 190).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483, as amended).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2022.31.2.169-180
Data publikacji: 2022-06-22 09:37:26
Data złożenia artykułu: 2021-09-07 17:13:39


Statistics


Total abstract view - 449
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Paweł Lenio

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.