Notification Obligation Concerning the Bank Agent’s Remuneration and the Binding Force of Article 761 § 1 in fine of the Civil Code: Commentary on the Judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 18 January 2019 (VII AGa 467/18, Legalis no. 2668772)

Krzysztof Topolewski

Abstract


The commentary rejects the view adopted in the commented judgment according to which the claim for submitting a declaration to the agent with information on the commission due is not actionable (Article 7615 § 1 of the Civil Code). The author accepts the possibility of demanding a declaration on the commission due of the agent importance even though the claim for such a commission is already barred by the statute of limitation. As he indicates, Article 7615 in fine of the Civil Code should not be regarded as a mandatory rule. The commentary upholds the view that the information referred to in Article 7615 of the Civil Code may contain secrets of the principal’s enterprise. The author also upholds the view that Article 459 § 2 of the Civil Code does not apply in the case of providing excerpts from the principal’s commercial books on the basis of Article 7615 § 2 of the Civil Code. In addition, he indicates the validity of this view also in the case of other information covered by the scope of this provision.


Keywords


agency contract; bank agent; commission; secret of the enterprise

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Bucior D., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 4: Zobowiązania. Część szczególna (art. 535–7649), red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018.

Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009.

Dąbrowa J., [w:] System Prawa Cywilnego, t. 3, cz. 1: Prawo zobowiązań – część ogólna, red. Z. Radwański, Wrocław 1981.

Grochowski M., Rott-Pietrzyk E., Prowizja agenta w czasie trwania umowy (imperatywny czy dyspozytywny charakter regulacji i wynikające z tego konsekwencje), „Transformacje Prawa Prywatnego” 2018, nr 3.

Grochowski M., Rott-Pietrzyk E., Wynagrodzenie agenta z tytułu interesów pośrednich – granice dyspozytywności na tle pytania prejudycjalnego w sprawie Rigall, „Monitor Prawniczy” 2020, nr 23.

Jezioro J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, M. Machnikowski, Warszawa 2021.

Knoppek K., Dokument w procesie cywilnym, Poznań 1993.

Konert A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki, Warszawa 2020.

Krajewski M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5: Prawo zobowiązań – część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2020.

Machnikowski P., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5: Prawo zobowiązań – część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2020.

Machnikowski P., Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005.

Machnikowski P., Pajor T., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.

Mikłaszewicz P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2: Zobowiązania, red. K. Osajda, W. Borysiak, Warszawa 2021.

Mycko-Katner I., Umowa agencyjna, Warszawa 2012.

Ogiegło L., [w:] Kodeks cywilny, t. 2: Komentarz. Art. 450–1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2021.

Pajor T., Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982.

Perl T., Umowa ajencyjna, Warszawa 1935.

Radwański Z., Zieliński M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.

Rott-Pietrzyk E., [w:] System Prawa Handlowego, t. 5B: Prawo umów handlowych, red. M. Stec, Warszawa 2020.

Rott-Pietrzyk E., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 7: Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2018.

Rott-Pietrzyk E., Czy tajemnica bankowa wyłącza prawo agenta do informacji stanowiącej podstawę do obliczenia prowizji?, [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017.

Rott-Pietrzyk E., Dopuszczalność pozbawienia agenta prowizji od umów zawartych z pozyskanymi uprzednio klientami, [w:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, red. M. Fras, P. Ślęzak, Warszawa 2017.

Szczurowski T., Roszczenie informacyjne agenta, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2019, nr 7, DOI: https://doi.org/10.33226/0137-5490.2019.7.5.

Topolewski K., Cywilnoprawne skutki niewykonania umowy agencyjnej, Lublin 2007.

Wiśniewski T., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 5: Zobowiązania. Część szczegółowa, red. J. Gudowski, Warszawa 2017.

Włodarska K., Umowa agencyjna, Warszawa 2008.

Włodyka S., Spyra M., [w:] System Prawa Handlowego, t. 5: Prawo umów handlowych, red. M. Stec, Warszawa 2017.

Wojcieszko-Głuszko E., Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2002, nr 81.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2020.

AKTY PRAWNE

Dyrektywa 86/653/EWG Rady z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek (Dz.Urz. WE L 382/17, 31.12.1986).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. 1934, nr 57, poz. 502, ze zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1965 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1145, ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1913, ze zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2021, poz. 2439, ze zm.).

Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. 2000, nr 74, poz. 857).

ORZECZNICTWO

Wyrok SA w Warszawie z dnia 24 maja 2016 r., I ACa 1149/15, Legalis nr 2122441.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 r., VII AGa 179/18, Legalis nr 1772422.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2009 r., C-348/07 (Turgay Semen v. Deutsche Tamoil GmbH, ECLI:EU:C:2009:195), Legalis nr 124356.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r., C-315/14 (Marchon Germany GmbH v. Yvonne Karaszkiewicz, ECLI:EU:C:2015:585), Legalis nr 1430064.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2023.32.1.373-394
Data publikacji: 2023-03-28 11:24:21
Data złożenia artykułu: 2022-03-12 17:45:21


Statistics


Total abstract view - 187
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Krzysztof Topolewski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.