Public-Law Nature of Public Procurement Law

Henryk Nowicki

Abstract


In the contemporary legal system, we face more and more complex regulations, located in areas between traditionally established branches of law. Today, public procurement law is predominantly of a public-law nature. The fact that public procurement law is part of public law has been determined under EU law. The EU legislature provided for the need to achieve, in the performance of strategic contracts, certain strategic objectives aimed at pursuing the public interest. The currently applicable Act of 11 September 2019 – Public Procurement Law (PPL) is, for the most part, public law. Firstly, only those statutorily specified are obliged to apply its provisions. Contracting entities are public administration bodies that are appointed to perform public tasks, in the forms provided for by law. Public procurement is one of the legal forms of action of public administration. The contracting entity, especially at the stage of preparing the procurement procedure, exercises sovereign power when taking decisions. Secondly, contracts are awarded for the aim of performance of public tasks and are financed from public funds. Most of the provisions of the PPL concern the obligations of the contracting entity in terms of identifying purchase needs, preparing the procurement procedure, and its conduct. The contracting entity specifies the subject-matter of contract, which is subordinated to its needs and serves the public purpose, which is the consequence of the public tasks assigned to the contracting entity. The purpose of the law is therefore to protect the public interest. The reference to application mutatis mutandis of the provisions of the Civil Code, to the extent not regulated in the PPL, is irrelevant. The legislature assumed that such a reference is applicable only in the situation where the issue in question is not regulated by the provisions of the PPL and concerns the actions taken by the contracting authority, economic operators and contest participant in the procurement and contest proceedings as well as public contract agreements, and is of a civil law nature. The reference does not therefore concern all matters governed by the PPL, but is merely supplementary in nature.


Keywords


legal system; public procurement law; public procurement; public administration bodies; public interest

Full Text:

PDF

References


LITERATURE

Biernat S., Niedźwiedź M., Znaczenie prawa międzynarodowego i unijnego dla prawa administracyjnego i administracji publicznej w świetle Konstytucji RP, [in:] System Prawa Administracyjnego, vol. 2: Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, eds. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.

Boć J., Działalność konsensualna (dwustronna i wielostronna), [in:] System Prawa Administracyjnego, vol. 5: Prawne formy działania administracji, eds. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013.

Bogdanowicz P., Modyfikacja umowy w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej, Warszawa 2019.

Bovis C., The Liberalisation of Public Procurement and Its Effects on the Common Market, Dartmouth 1998.

Comba M.E., Contract Execution in Europe: Different Legal Models with a Common Core, “European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2013, vol. 8(4), DOI: https://doi.org/10.21552/EPPPL/2013/4/182.

Fundowicz S., Miejsce Prawa zamówień publicznych w prawie administracyjnym, [in:] XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Toruń–Warszawa 2009.

Guziński M., [in:] A. Borkowski, A Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2003.

Guziński M., Środki prawne w ustawie Prawo zamówień publicznych, [in:] Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, ed. L. Kieres, Wrocław 2007.

Horubski K., Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego, Warszawa 2017.

Jędrzejewski S., Nowicki H., Kontrola administracji publicznej. Kontrola a nadzór, struktura systemu, instytucje, Toruń 1995.

Kocowski T., Administratywizacja przepisów regulujących postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, [in:] Modernizacja zamówień publicznych. Geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku, eds. M. Kania, P. Nowicki, A. Piwowarczyk, Warszawa 2017.

Łętowski J., Niewładcze działania administracji państwowej, [in:] Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990.

McCrudden C., Buying Social Justice: Equality, Government Procurement and Legal Change, Oxford 2007, DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199232420.001.0001.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2009.

Niczyporuk J., Forma prawna wyboru najkorzystniejszej oferty, [in:] Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – aktualne problemy i propozycje rozwiązań, eds. M. Stręciwilk, A. Panasiuk, Warszawa 2017.

Niczyporuk J., Skuteczność postępowania odwoławczego w zamówieniach publicznych, [in:] Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych, eds. E. Adamowicz, J. Sadowy, Gdańsk–Warszawa 2012.

Niczyporuk J., Sprawa udzielenia zamówienia publicznego, [in:] Procedura zamówień publicznych, ed. J. Niczyporuk, Lublin 2019.

Nowicki H., Krajowa Izba Odwoławcza w systemie kontroli zamówień publicznych. Uwagi de lege ferenda, [in:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018.

Nowicki H., Nowe Prawo zamówień publicznych a system prawa zamówień publicznych. Integracji systemu, [in:] Dziś i jutro zamówień publicznych. XII konferencja naukowa, 7–8 października 2019 r., eds. M. Lemonnier, H. Nowak, Olsztyn–Warszawa 2019.

Nowicki H., O potrzebie zmian w systemie kontroli zamówień publicznych, [in:] Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – aktualne problemy i propozycje rozwiązań, eds. M. Stręciwilk, A. Panasiuk, Warszawa 2017.

Nowicki H., Podstawy prawne systemu zamówień publicznych w Polsce, [in:] System zamówień publicznych w Polsce, ed. J. Sadowy, Warszawa 2013.

Nowicki H., Prawo zamówień publicznych – pojęcie i zakres regulacji, [in:] XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Toruń–Warszawa 2009.

Nowicki H., Nowicki P., Wierzbowski M., Nowe dyrektywy zamówieniowe a polskie prawo zamówień publicznych. Uwagi de lege ferenda, [in:] Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian, eds. H. Nowicki, P. Nowicki, Wrocław 2015.

Nowicki P., Aksjologia prawa zamówień publicznych. Pomiędzy efektywnością a instrumentalizacją, Toruń 2019.

Ochendowski E., Prawo administracyjne, Toruń 2005.

Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusz Ochendowskiego, Toruń 2005.

Przeszło E., Kontrola udzielania zamówień publicznych, Poznań 2013.

Romańska M., Charakter czynności zamawiającego podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, [in:] Procedura zamówień publicznych, ed. J. Niczyporuk, Lublin 2019.

Safjan M. Bosek L. (eds.), Konstytucja RP, t. 1: Komentarz, Legalis 2016.

Szydło M., Prawna koncepcja zamówienia publicznego, Warszawa 2014.

Szydło M., Udzielanie zamówienia publicznego jako pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, “Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2007, no. 2.

LEGAL ACTS

Act of 11 April 1919 on the establishment of the General Army Supply Office (Journal of Laws 1919, no. 32, item 265).

Act of 18 December 1920 on the reorganisation of the matters related to army supplies (Journal of Laws 1920, no. 6, item 33).

Act of 15 February 1933 on supplies and works for the State Treasury, local government and public-law institutions (Journal of Laws 1933, no. 19, item 127).

Act of 19 April 1950 on plan-based contracts in the socialist economy (Journal of Laws 1950, no. 21, item 180).

Act of 28 December 1957 on supplies, works and services for state entities (Journal of Laws 1958, no. 3, item 7).

Act of 10 June 1994 on public procurement (original text, Journal of Laws 1994, no. 76, item 344).

Act of 29 January 2004 – Public Procurement Law (original text, Journal of Laws 2004, no. 19, item 177).

Act of 17 December 2004 on the liability for infringement of public finance discipline (Journal of Laws 2005, no. 14, item 114, as amended).

Act of 27 August 2009 on public finance (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 305, as amended).

Act of 11 September 2019 – Public Procurement Law (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 1129, as amended).

Communication – Europe 2020: “A strategy for smart, sustainable and inclusive growth”, Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020 final.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Single Market Act. Twelve levers to boost growth and strengthen confidence “Working together to create new growth”, Brussels, 13.4.2011, COM(2011) 206 final.

Council Directive 89/665/EEC of 21 December 1989 on the coordination of the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of review procedures to the award of public supply and public works contracts (OJ L 395/33, 30.12.1989).

Council Directive 92/13/EEC of 25 February 1992 coordinating the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of Community rules on the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors (OJ L 76/14, 23.3.1992).

Decree of 7 December 1918 on the establishment of the Distribution Office in order to centralise government procurement (Journal of Laws 1919, no. 19, item 55).

Directive 2007/66/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 amending Council Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC with regard to improving the effectiveness of review procedures concerning the award of public contracts (OJ L 335/31, 20.12.2007).

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC (OJ L 94/65, 28.3.2014).

Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC (OJ L 94/243, 28.3.2014).

Regulation of the Council of Ministers of 29 January 1937 on supplies and works for the State Treasury, local government and public-law institutions (Journal of Laws 1937, no. 13, item 148).

Regulation of the President of the Republic of Poland of 27 October 1933 – Code of Obligations (Journal of Laws 1933, no. 82, item 598).

CASE LAW

Judgment of the Supreme Court of 13 September 2001, IV CKN 381/00.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 4 December 2001, SK 18/00, OTK 2001, no. 8, item 256.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2022.31.4.205-220
Data publikacji: 2022-12-28 17:33:11
Data złożenia artykułu: 2022-11-15 23:30:12


Statistics


Total abstract view - 454
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Henryk Nowicki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.