Changes in Law Regulations Concerning Additional Employment

Bogusław Cudowski

Abstract


Undertaking additional employment occurs in many countries regardless of the binding socioeconomic system. However, despite the paramount freedom to work rule there still remain legal constraints to undertaking additional employment in many democratic countries. With regard to Poland, even after removing the requirement to gain consent for additional employment from the labour code, constraints still exist in many labour regulations within the polish legal system. While there are no statutory limitations with regard to “other” employees, which is the result of labour law liberalization, it is controversial whether there still exists a possibility of establishing a conventional limitation, or prohibition, of undertaking additional employment. This paper presents pivotal problems and changes in law regulations concerning additional employment made after the change of the socio-economic system in Poland after 1989.

Keywords


additional employment; freedom to work; liberalization of employment law; conventional prohibition of additional employment

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Cudowski B., Dodatkowe zatrudnienie, Warszawa 2007.

Cudowski B., O modyfikacji długości okresu wypowiedzenia i zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy, „Monitor Prawa Pracy” 2014, nr 6.

Cudowski B., Umowny zakaz dodatkowego zatrudnienia, [w:] Problemy zatrudnienia we współczesnym ustroju pracy. Księga jubileuszowa na 55-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Włodzimierza Piotrowskiego, red. Z. Niedbała, M. Skąpski, Poznań 2009.

Cudowski B., Uzyskanie zgody na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1984, nr 8–9.

Czerniak-Swędzioł J., Glosa do wyr. Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2009 r., III PK 60/08, OSP 2011, z. 7–8.

Czerniak-Swędzioł J., Dopuszczalność umownego ograniczenia pracownika w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2011.

Dubowik A., Dodatkowe zatrudnienie i inne zajęcia pracowników sfery publicznej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 10.

Florek L., Granice liberalizacji prawa pracy, [w:] Granice liberalizacji prawa pracy. Problemy zabezpieczenia społecznego. Materiały z XIV Zjazdu Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Łódź 2003.

Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2013.

Florek L., Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010.

Góral Z., [w:] Zarys systemu prawa pracy, t. I: Część ogólna prawa pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2010.

Kijowski A., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. T. Zieliński, Warszawa 2000.

Kijowski A., Dodatkowe zatrudnienie a funkcje prawa pracy, [w:] Prawo pracy a reforma gospodarcza, red. W. Piotrowski, Poznań 1989.

Kubot Z., Dodatkowe zatrudnienie kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej, Wrocław 2006.

Lewandowski H., Nawiązanie i zmiana stosunku pracy (zarys problematyki), [w:] Prawo pracy RP w obliczu przemian, red. M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, Warszawa 2006.

Masewicz W., Dzwonkowski S., Czas pracy. Komentarz, Warszawa 1968.

Piotrowski W., [w:] W. Jaśkiewicz, Cz. Jackowiak, W. Piotrowski, Prawo pracy w zarysie, Warszawa 1985.

Raczkowski M., [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010.

Romer M.T., Dodatkowe zatrudnienie a uprawnienia pracownicze, Warszawa 1995.

Salwa Z., Projekt nowelizacji kodeksu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1986, nr 10–11.

Skoczyński J., [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 1999.

Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1976.

Świst E., Dodatkowe zatrudnienie pracowników, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1979, nr 1.

Tazbir R., Ochrona interesów pracodawcy przed działalnością konkurencyjną pracownika, Kraków 1999.

Wagner B., O swobodzie umowy o pracę raz jeszcze, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa 2002.

Wojciechowski P., Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.131
Data publikacji: 2015-09-09 12:11:57
Data złożenia artykułu: 2015-09-08 12:04:43


Statistics

Total abstract view - 270
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Bogusław Cudowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.