Law Changes of the Rest Leave in the Labour Code

Anna Kosut

Abstract


Rest leave regulations have significantly changed during the 40 years of the Labour code validity. The necessity of adapting the law to the free – market economy requirements and European Union law standards have been the foundation of those changes. The aim of the article is to present the general characteristics of the new legal provisions concerning acquiring the right to rest leave and its length as well as the principles and the procedure for granting and using rest leave.

Keywords


Labour code; rest leave

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bigaj A., Wybrane aspekty ujmowania prawa do wypoczynku, [w:] Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), red. B. M. Ćwiertniak, t. II, Sosnowiec 2013.

Boruta I., Góral Z., Hajn Z., Włodarczyk M., Wyka T., Zmiany w kodeksie pracy. Komentarz, Warszawa 1996.

Chmielek-Łubińska E., Urlop na żądanie pracownika, „Monitor Prawa Pracy” 2005, nr 10.

Chmielek-Łubińska E., Urlop wypoczynkowy po nowelizacji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 1.

Chmielek-Łubińska E., Urlopy wypoczynkowe po nowelizacji kodeksu pracy, „Służba Pracownicza” 1997, nr 1.

Dubowik A., Zasada udzielania urlopu wypoczynkowego w naturze i plan urlopów, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 5.

Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014.

Gersdorf M., Rączka K., Skoczyński J., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 1999. Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2014.

Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2011.

Kosut A., Urlop na żądanie pracownika, [w:] Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logi, Łódź 2007.

Kosut A., Szczególne tryby udzielania urlopu wypoczynkowego, „Prawnik. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie” 2011, nr 1.

Liszcz T., Kodeks pracy. Wprowadzenie, Kraków 1996.

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2014.

Loga J., Poglądy nauki burżuazyjnej na charakter prawny urlopu wypoczynkowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria I” 1958, z. 14.

Loga J., Pracownicze urlopy wypoczynkowe, „Nowe Prawo” 1975, nr 3.

Mitrus L., Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006.

Orłowski G., Urlop na żądanie jako pozastrajkowa forma protestu, „Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 9.

Podgórska M., Urlop na żądanie, „Służba Pracownicza” 2010, nr 11.

Rączka K., Kilka uwag w sprawie urlopu na żądanie, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2012, nr 1.

Rączka K., Urlopy wypoczynkowe po zmianach, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 10.

Rzetecka-Gil A., Urlop na żądanie, „Monitor Prawa Pracy” 2008, nr 11.

Serafin K., Urlop na żądanie a pracownicze formy protestu, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Warszawa 2009.

Sobczyk A., Urlop na żądanie, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 7.

Sobczyk A., Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa 2005.

Uklejska A., Aktualne kierunki rozwoju prawa urlopowego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1974, nr 6.

Wrocławska T., Kontrowersje wokół prawa do urlopu na żądanie (ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego lekarzy), [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Warszawa 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.181
Data publikacji: 2015-09-09 12:11:58
Data złożenia artykułu: 2015-09-08 12:34:54


Statistics


Total abstract view - 624
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Anna Kosut

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.