Problems of Part Time Work

Jerzy Wratny

Abstract


The author discusses problems of part time work pointing out protection against discrimination of part time workers, the employee’s right to change working hours at his request, and the problem of employment of these workers in the hours exceeding working time agreed in employment contract. Proposals to amend existing legislation have been made, in particular the recognition of all number of hours worked over the agreed working time as overtime hours with all consequences.


Keywords


part time work; overtime; non-discrimination

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Głogosz D., Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy. Skutki dla życia rodzinnego i zawodowego, Warszawa 2007.

Hajn Z., Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne, [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, Warszawa 2003.

Hajn Z., Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy za pracę w godzinach wykraczających poza umówiony czas pracy a zasada równego traktowania w zatrudnieniu, [w:] Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, red. W. Sanetra, Warszawa 2009.

Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, wyb. i oprac. A. Świątkowski, H. Wierzbińska, Kraków 2011.

Latos-Miłkowska M., Tendencje rozwoju przepisów o czasie pracy wobec prognoz gospodarczych i społecznych, [w:] Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy?, red. H. Strzemińska, M. Bednarski, Warszawa 2014.

Liszcz T., Prawo pracy, wyd. 10, Warszawa 2014.

Part time employment as percentage of total employment, by sex and age (%), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_eppgaangn.

Rycak M., Polityka w zakresie czasu pracy oraz zasady jego prawnej regulacji w Holandii, Niemczech i Danii, [w:] Czas pracy, red. L. Florek, Warszawa 2011.

Seweryński M., Kontraktualizacja stosunków pracy i jej wpływ na ochronę praw pracowników, [w:] Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003.

Sobczyk A., Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa 2005.

Wratny J., Problemy regulacji wynagrodzenia za pracę de lege ferenda, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2013, nr 10.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.287
Data publikacji: 2015-09-09 12:12:02
Data złożenia artykułu: 2015-09-09 09:58:59


Statistics


Total abstract view - 327
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Jerzy Wratny

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.