On the Principles of Clerical Law (Basic Aspects)

Bolesław Maciej Ćwiertniak

Abstract


The author points to the fact that the clerical law literature (created by both, the labour law experts as well as those specializing in the administrative law) lacks any well-organized thoughts about the principles of this area of law. Neither are any catalogues of principles prepared as in case of e.g. the labour law. There, in the Labour code, the legislator quoted the catalogue of basic principles, supplemented with the “ordinary rules” of science and judicature (parts I and III). The author presents the achievements of the theory of law and of the legal science referring to expression of the principles (part III), considering it substantial when evaluating principles of the clerical law. An attempt has been made to reconstruct such principles: constitutional (contained by the Constitution as well as those formulated by basic pragmatic assumptions of the clerical law). The author emphasizes some legal regulations of the acts regarding employees of the state administration, the civil service and the territorial government workers. These have been included in the subsequent chapters of the study (parts IV–V). Relations of such principles to other legal regulations, i.e. the administrative law, general rules of the code of administrative proceedings, provisions of the labour law: its sections and institutions, have been included in the general remarks and research demands in the final part of the study. Relations between the “civil service principles” and the civil service ethics have also been pinpointed.


Keywords


administrative law; labour law; clerical law; principles of law; types of principles; labour law principles; clerical law principles; civil service principles; civil service ethics

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Baran K.W., Ćwiertniak B.M., Góral Z., Zasady prawa pracy, [w:] Zarys prawa pracy, t. I: Część ogólna prawa pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2010.

Boć J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., Wrocław 1998.

Bogucka J., Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2010.

Ćwiertniak B.M., Dwie ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego, red. B.M. Ćwiertniak, t. II, Sosnowiec 2013.

Ćwiertniak B.M., Nowa ustawa o pracownikach samorządowych (próba oceny), [w:] Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej.

Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, red. A. Patulski, K. Walczak, Warszawa 2009.

Ćwiertniak B.M., O aktualnym stanie rozważań nad zasadami prawa pracy w literaturze krajowej (kilka refleksji), [w:] Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu, red. M. Seweryński, J. Stelina, Gdańsk 2012.

Ćwiertniak B.M., O ewolucji pojmowania „zasad prawa pracy” w doktrynie polskiego prawa pracy, [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, red. A. Sobczyk, Warszawa 2010.

Ćwiertniak B.M., O pozadyrektywalnych opisowych rozumieniach „zasad prawa”, „Studia Prawnicze” 1976, nr 3.

Ćwiertniak B.M., O procesach przemian pragmatyk zawodowych w ostatnim dwudziestoleciu (kilka refleksji), [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009.

Ćwiertniak B.M., Pozaumowne stosunki pracy, [w:] Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K.W. Baran, Warszawa 2013.

Ćwiertniak B.M., Z zagadnień naboru na stanowiska urzędnicze w samorządzie terytorialnym (kilka refleksji), „Roczniki Administracji i Prawa”, R. X (2010), Sosnowiec 2012.

Ćwiertniak B.M., Zasady prawa pracy, [w:] Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K.W. Baran, Warszawa 2013.

Ćwiertniak B.M., Zasady prawa pracy – zarys problematyki, [w:] Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, red. T. Zieliński, t. III, Katowice 1980.

Ćwiertniak B.M., Zasady prawa pracy a zasady współżycia społecznego w stosunkach pracy (zarys problematyki), [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz. B. Wagner, L. Nawacki Warszawa 2002.

Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz P., Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2010.

Dubowik A., Nowe zasady naboru do służby publicznej a zasada równego dostępu obywateli do służby publicznej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 2.

Dubowik A., Organizacja i struktura służby cywilnej w świetle ustawy z 2008 r., „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2009, nr 6.

Dubowik A., Pracownicy urzędów państwowych w dobie reform administracji publicznej, [w:] Prawo pracy. Zabezpieczenie społeczne (z aktualnych zagadnień), red. B.M. Ćwiertniak, Opole 2001.

Dubowik A., Rygory selekcyjne i nabór do służby cywilnej w świetle ustawy o służbie cywilnej z 2008 r., „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2009, nr 8.

Dubowik A., Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym a zatrudnienie w służbie cywilnej. Wybrane zagadnienia, [w:] Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), red. B.M. Ćwiertniak, t. I, Sosnowiec 2012.

Dubowik A., Pisarczyk Ł., Prawo urzędnicze, Warszawa 2011.

Dworkin R., Biorąc prawo poważnie, Warszawa 1998.

Etos urzędnika, red. D. Bąk, Warszawa 2007.

Gizbert-Studnicki T., Zasady i reguły prawne, „Państwo i Prawo” 1988, z. 3.

Góral Z., O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2011.

Góral Z., Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999.

Góral Z., Zasady prawa pracy, [w:] Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K.W. Baran, Warszawa 2015 (w druku).

Jabłoński A., Stosunek pracy pracowników samorządowych, Warszawa 2012.

Jackiewicz A., Prawo do dobrej administracji w świetle Karty Praw Podstawowych, „Państwo i Prawo” 2003, z. 7.

Jagielski J., Rączka K., Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 2001.

Kaczyński L., Relacja między podstawowymi zasadami prawa pracy a zasadami prawa pracy w rozumieniu art. 300 k.p. według koncepcji Profesora Czesława Jackowiaka, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, t. 6.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.

Korczak J., Pracownicy administracji, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 1998.

Kosewski M., Etos pracowniczy w urzędach państwowych i samorządowych, „Służba Cywilna” 2003/2004, nr 7.

Krawiec G., Europejskie prawo administracyjne, Warszawa 2009.

Kuczyński T., Mazurczak-Jasińska E., Stelina J., System prawa administracyjnego, t. XI: Stosunek służbowy, red. R. Hausner, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011.

Kudrycka B., Neutralność polityczna urzędników, Warszawa 1998.

Kudrycka B., Dębicki M., Etyczne administrowanie, Warszawa 2000.

Lach D.E., Samol S., Nabór do pracy w samorządzie terytorialnym a zasada równego traktowania w zatrudnieniu, [w:] Stosunki pracy pracowników samorządowych, red. M. Stec, Warszawa 2008.

Leja A., Neutralność polityczna w ustawie o służbie cywilnej, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A.M. Świątkowski, Kraków 2010.

Liszcz T., Hasło: Zasady prawa pracy, [w:] Encyklopedia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz do instytucji prawnych, red. L. Florek, Warszawa 1998.

Liszcz T., Nabór do służby cywilnej po nowelizacji ustawy, „Kontrola Państwowa” 2006, nr 1.

Liszcz T., Pozaumowne stosunki pracy, [w:] Prawo pracy RP w obliczu przemian, red. M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, Warszawa 2006.

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2014.

Liszcz T., Służba cywilna – trzecie wydanie, [w:] Człowiek. Obywatel. Pracownik. Studia z zakresu prawa. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak, red. J. Stelina, A. Wypych-Żywicka, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2009, t. XVII.

Liszcz T., Ustrój pracy w projekcie nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Polskie prawo pracy w obliczu nowelizacji „Kodeksu Pracy”, red. S.L. Stadniczeńko, Opole 1997.

Liszcz T., Borek-Buchajczyk R., Perdeus W., Prawo urzędnicze, Lublin 2005.

Mikułowski W., O potrzebie wspólnych ogólnych zasad i standardów cywilnej służby publicznej w Polsce, [w:] Standardy administracji publicznej w Unii Europejskiej, red. B. Kudrycka, P.J. Suwaj, Białystok 2005.

Mroczkowska R., Nowa ustawa o pracownikach samorządowych, Gdańsk 2009.

Niesiołowski J., Hasło: Zasady prawa, [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii praw. 100 podstawowych pojęć, red. J. Zajadło, Warszawa 2007.

Niewiadomski Z., Kodeks dobrej administracji a polska procedura administracyjna, [w:] Jakość administracji publicznej, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2004.

Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Katowice 1997.

Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.

Piątkowski J., Podstawowe zasady prawa pracy po nowelizacji kodeksu pracy, Toruń 1996 (wyd. 2, Toruń 2008).

Piątkowski J., Kolasiński M.K., Kolasiński A., Stosunki pracy w administracji publicznej (na tle prawa wspólnotowego), Toruń 2008.

Pietrzykowski T., Etyczne problemy prawa, Katowice 2005.

Pietrzykowski T., Etyczne problemy prawa, Warszawa 2011.

Płażek S., Nabór na stanowiska urzędnicze w samorządzie terytorialnym – uwagi krytyczne, „Przegląd Prawa Publicznego” 2012, nr 3.

Płażek S., Sieńko-Smaga S., Kawecki K., Bąbiak-Kowalska D., Skwarło R., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz ze wzorami regulaminów, zarządzeń i uchwał, Warszawa 2009.

Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2006.

Postępowanie administracyjne w Europie, red. Z. Kmieciak, Kraków 2005.

Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk, Lublin – Warszawa 2010.

Prawo urzędnicze. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2014.

Przywora B., Transformacje służby cywilnej, Kraków 2012.

Przywora B., Zakres podmiotowy służby cywilnej – wnioski „de lege lata” i „de lege ferenda” na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), red. B.M. Ćwiertniak, t. I, Sosnowiec 2012.

Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1998.

Romul J., Funkcja porządkująca „zasad prawa” w systemie prawa socjalistycznego w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1975, nr 1.

Rycak M., Rycak B., Stelina J., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, wstęp J. Stępień, Warszawa 2013.

Rydlewski G., Problemy europeizacji administracji publicznej, „Służba Cywilna” 2004/2005, nr 9.

Rydlewski G., Służba cywilna w Polsce. Przegląd rozwiązań na tle doświadczeń innych państw i podstawowe akty prawne, Warszawa 2001.

Rzetecka-Gil A., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2009.

Salwa Z.,, Szubert W., Święcicki M., Podstawowe problemy prawa pracy, Warszawa 1957.

Sarkowicz R., Stelmach J., Teoria prawa, Kraków 1998.

Seniuk M., Zasady postępowania administracyjnego w świetle Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji, [w:] Prawo. Administracja. Policja. Księga pamiątkowa Prof. W. Bednarka, red. J. Dobkowski, Olsztyn 2006.

Skoczyński J., Ustawowa regulacja naboru do służby publicznej w świetle konstytucyjnej zasady równego dostępu do służby publicznej, [w:] Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym, red. W. Sanetra, Białystok 2001.

Skuczyński P., Sykuna S., Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013.

Służba publiczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania, red. M. Stec, S. Płażek, Warszawa 2013.

Sokolewicz W., [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do piątego tomu, red. K. Działocha, L. Garlicki, P. Sarnecki, Warszawa 2007.

Sokolewicz W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 2001.

Stefański K., Nowa ustawa o służbie cywilnej – reforma czy kontynuacja, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2009, nr 5.

Stelina J., Prawo urzędnicze, Warszawa 2009.

Stelina J., Wypych-Żywicka A., Zasada politycznej neutralności służby cywilnej, [w:] Człowiek. Pracownik. Studia z zakresu prawa. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak, red. J. Stelina, A. Wypyca-Żywicka, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. XVII.

Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym, red. W. Sanetra, Białystok 2001.

Szewc T., Pragmatyki służbowe w administracji publicznej, Bytom 2002.

Szewczyk H., Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2012.

Szewczyk H., Stosunki pracy w służbie cywilnej, Warszawa 2010.

Szewczyk H., Zatrudnienie w służbie cywilnej. Monografia, Bydgoszcz – Katowice 2006.

Świątkiewicz J., Europejski kodeks dobrej administracji (wprowadzenie, tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych), Warszawa 2007.

Świątkowski A.M., Komentarz do pragmatyki urzędniczej, Warszawa 1998.

Tobor Z., Wprowadzenie, [w:] Zasady prawa. Materiały konferencyjne, red. C. Martysz, A. Matan, Z. Tobor, Bydgoszcz – Katowice 2007.

Tokarczyk R., Etyka prawnicza, Warszawa 2005.

Tomaszewska M., Hasło: Zasady prawa pracy, [w:] Leksykon prawa pracy. 100 podstawowych pojęć, red. J. Stelina, Warszawa 2008.

Ura E., Pozycja prawna pracowników terenowej administracji rządowej samorządu terytorialnego, Lublin 1995.

Ura E., Prawo urzędnicze, Warszawa 2011.

Ura E., Służba cywilna – ciągłe zmiany w regulacjach prawnych, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009.

Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, red. A. Szewc, Warszawa 2011.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.

Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa: zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.

Wróblewski J., Prawo obowiązujące a „ogólne zasady prawa”, „Zeszyty Naukowe UŁ. Seria I” 1965, z. 42.

Wypych-Żywicka A., Jeszcze o zasadach prawa pracy w rozumieniu art. 300 k.p., [w:] Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), red. B.M. Ćwiertniak, t. II, Sosnowiec 2013.

Zatrudnienie w administracji publicznej, red. H. Szewczyk, Warszawa 2013.

Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu, t. I: Część ogólna, Warszawa – Kraków 1986.

Zieliński T., Ustrój pracy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo pracy. Ubezpieczenia społeczne. Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, red. B.M. Ćwiertniak, Opole 1998.

Zieliński T., Zasady prawa pracy w nowym systemie ustrojowym, „Państwo i Prawo” 2001, z. 12 (przedruk: Prawo pracy RP w obliczu przemian, red. M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, Warszawa 2006).

Ziembiński Z., Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa 1996.

Ziembiński Z., Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa – Poznań 1983.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.331
Data publikacji: 2015-09-09 12:12:04
Data złożenia artykułu: 2015-09-09 11:25:36


Statistics


Total abstract view - 740
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Bolesław Maciej Ćwiertniak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.