Employment Relations Established under a Nomination from the Perspective of 40 Years of Validity of the Labour Code

Zbigniew Góral

Abstract


The paper presents the changes that have occurred in the Labour code regulations concerning employment relations established under a nomination. The author assesses the importance of the Labour code in this matter, addresses the disputes concerning the legal nature of the employment relations established under a nomination and the act of nomination itself, especially in the context of art. 11 of the Labour code. He also raises doubts about the legitimacy of maintenance of this employment base in future legislation.


Keywords


legal bases of employment; legal character of nomination; Labour code; freedom of contract; the future of labour law

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Agopszowicz A., Zarys prawa samorządu terytorialnego, Katowice 1991.

Dubowik A., Wzmożona trwałość stosunku pracy z mianowania, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 9.

Góral Z., Swoistości stosunków pracy pracowników samorządowych, [w:] Szczególne formy zatrudnienia, red. Z. Kubot, Wrocław 2000.

Góral Z., Zakres i cel odmiennej regulacji samorządowych stosunków pracy w relacji do kodeksu pracy, [w:] Stosunki pracy pracowników samorządowych, red. M. Stec, Warszawa 2008.

Jagielski W., Rączka K., Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 2001.

Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2014.

Kuczyński T., Pojęcie i przedmiot stosunków służbowych, [w:] System prawa administracyjnego. Stosunek służbowy, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. XI, Warszawa 2011.

Kuczyński T., Umowy o zatrudnienie służbowe, [w:] Szczególne formy zatrudnienia, red. Z. Kubot, Wrocław 2000.

Liszcz T., [w:] E. Jarzęcka-Siwik, T. Liszcz, M. Niezgódka-Medkova, W. Robaczyński, Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2000.

Liszcz T., Pozaumowne stosunki pracy, [w:] Prawo pracy RP w obliczu przemian, red. M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, Warszawa 2006.

Łętowski J., Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 1990.

Mazurczak-Jasińska E., [w:] System prawa administracyjnego. Stosunek służbowy, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. XI, Warszawa 2011.

Prawo urzędnicze, red. T. Liszcz, Lublin 2005.

Prawo urzędnicze. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2014.

Seler R., Istota i funkcje nominacji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1971, nr 12.

Stelina J., Charakter prawny stosunku pracy z mianowania, Gdańsk 2005.

Sypniewski Z., Sytuacja prawna urzędników państwowych w świetle ustawy 16 IX 1982, RPEiS 1983, z. 3.

Sypniewski Z., Wypowiedzenie stosunku pracy z mianowania, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1979, nr 4.

Szewczyk H., Zagadnienie wzmożonej ochrony przed wypowiedzeniem stosunku pracy z mianowanym urzędnikiem służby cywilnej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 11.

Święcicki M., Prawo pracy, Warszawa 1968.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.

Wratny J., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005.

Ura E., Prawo urzędnicze, Warszawa 2004.

Zieliński T., Problem stosunków służbowych a kodyfikacja prawa pracy, „Państwo i Prawo” 1974, nr 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.349
Data publikacji: 2015-09-09 12:12:04
Data złożenia artykułu: 2015-09-09 11:31:03


Statistics


Total abstract view - 573
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Zbigniew Góral

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.