Specific Bequest as a New Polish Law Institution

Paulina Katarzyna Chała

Abstract


Since 23rd October 2011 we have had a new inheritance law institution to reckon with, which is specific bequest (legatum per vindicationem). The amendment of 18th March 2011 introduced changes to the Polish Civil Code and a few other acts. Deliberations – mainly on the changes that were introduced to the Book 4 of the Polish Civil Code entitled Inherited estate – shall be the subject of this article, so it is mainly focused on issues such as: ability to establish a specific bequest, form of its establishment and capacity to be a legatee. Legislator’s objective was, among others, to widen freedom of testing by the possibility to bequeath a specific item to the particular person in the will. This need was arising from the tendencies that practically took place before the amendment. Many testators wanted to bequeath their specific items to the particular people. They did that mainly by including simple entries in their wills and testaments, however this did not result in fulfilment of the testators’ wills. Legislator responded to that need. Since the amendment we have had two kinds of bequests to reckon with: normal and specific, that differ widely. Demonstration and explanation of those differences will also be a subject of this article.


Keywords


testament; specific bequest; inheritance; inherited estate; heir

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Gniewek E., O niedopuszczalności zapisu windykacyjnego przedmiotów majątku wspólnego małżonków, „Rejent” 2012, nr 1.

Górecki J., Umowa darowizny na wypadek śmierci, „Rejent” 2006, nr 2.

Górecki J., Zapis windykacyjny – uwagi de lege ferenda, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego, red. E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan, Kluczbork 2007.

Księżak P., Podstawowe problemy zapisu windykacyjnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2011, nr 4.

Księżak P., Borysiak W., Forma złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem, „Rejent” 2011, nr 7–8.

Maragoński M., Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 29 listopada 2011 r., „Rejent” 2012, nr 4.

Mleko Ł., O zapisie windykacyjnym i wprowadzeniu do systemu prawnego darowizny na wypadek śmierci, „Forum Prawnicze” 2011, nr 4–5.

Niedośpiał M., Zapis własności nieruchomości rolnej a inny zapis, „Państwo i Prawo” 2010, z. 3.

Niezbecka E., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 4: Spadki, red. A. Kidyba, wyd. 3, Warszawa 2012.

Niezbecka E., Zapis, Lublin 1990.

Pisuliński J., Niektóre problemy związane z terminem do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, „Rejent” 1992, nr 6.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 29 listopada 2011 r., II Cz 1006/11 (niepubl.).

Skowrońska-Bocian E., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Warszawa 2011.

Sobolewski P., Opinia prawna o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2010, nr 4 (28).

Sztyk R., Zapis windykacyjny jako element reformy prawa spadkowego, „Łódzki Biuletyn Notarialny” 2011 (wrzesień).

Turłukowski J., Zapis windykacyjny. Komentarz, Warszawa 2011.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 46/12, LEX nr 1211870.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1188 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 4 ze zm.).

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Druk Sejmowy nr 3018.

Zakrzewski P., Zapis windykacyjny, „Przegląd Samorządowy” 2012, nr 2.

Żukowski W., Projektowane wprowadzenie zapisu windykacyjnego do polskiego prawa spadkowego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2010, nr 4.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.2.11
Data publikacji: 2016-07-20 09:05:31
Data złożenia artykułu: 2015-09-11 20:19:00


Statistics


Total abstract view - 561
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Paulina Katarzyna Chała

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.