Military Courts as Bodies of Administration of Justice

Katarzyna Dunaj

Abstract


The article is devoted to position of military courts in Poland – in the light of Constitution of 1997 – as bodies of administration of justice. The author has identified the place of military courts in the system of judicial power. She has indicated they exercise justice in a similar way as the ordinary courts and administrative courts. Constitutional conditions governing the position of other courts also refer to military courts. It is guaranteed in particular the principle of independence of military courts and judges adjudicating in them. Hereafter the author explained the essence of the concept of administration of justice. Referring to the discussion on this topic the author recognized the objective and subjective aspect of administrative of justice may be found in the light of the Constitution of Republic of Poland. The author discussed the specifics of the administration of justice by military courts against this background.


Keywords


military courts; administration of justice; Constitution of Republic of Poland; judicial power

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Banaszak B., Niezawisłość sędziowska i niezależność sądów, [w:] Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce – wybrane problemy, pod red. M. Jabłońskiego, S. Jarosz-Żukowskiej, Wrocław 2013.

Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2001.

Banaszak B., Przesłanki i cele reformy sądownictwa wojskowego, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 6.

Czeszejko-Sochacki Z., O wymiarze sprawiedliwości w świetle Konstytucji, międzynarodowych standardów i praktyki, „Państwo i Prawo” 1999, nr 9.

Czeszejko-Sochacki Z., Zarys modelu polskiego Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Prawo i kontrola jego zgodności z konstytucją, pod red. E. Zwierzchowskiego, Warszawa 1997.

Dąbrowski S., Władza sądownicza – definicja, funkcja, atrybuty, [w:] Pozycja ustrojowa sędziego, pod red. R. Piotrowskiego, Warszawa 2015.

Dudek D., Trybunał Konstytucyjny jako organ władzy sądowniczej, [w:] Konstytucja. Trybunał Konstytucyjny, pod red. C. Banasińskiego, J. Oniszczuka, Warszawa 1998.

Dunaj K., Giżyńska M., Konstytucyjne podstawy sądownictwa wojskowego w Polsce, [w:] Wymiar sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych, pod red. K. Dunaj, M. Stepnowskiej, Warszawa 2014.

Garlicki L., Komentarz do art. 175, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego, t. 4, Warszawa 2005.

Garlicki L., Pojęcie i cechy „sądu” w świetle orzecznictwa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, [w:] Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce. Materiały Jubileuszowego Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Gdynia, 24–26 kwietnia 2008 roku, pod red. A. Szmyta, Gdańsk 2008.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Golonka S., Czech-Śmiałkowski C., Niezależność sądów i niezawisłość sędziów w prawie i orzecznictwie międzynarodowym, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 1.

Karpiuk M., Dwuinstancyjność postępowania jako warunek sprzyjający poprawie jakości działania administracji publicznej realizowany w ramach standardów sprawiedliwości proceduralnej, [w:] Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji publicznej, pod red. E. Jasiuk, G.P. Maja, Radom 2012.

Kostrubiec J., Wymiar sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, pod red. M. Czuryk, W. Kitlera, Warszawa 2014.

Krawiec J., Przyjemski S.M., Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2005, nr 2.

Laskowska M., Sądy wojskowe, [w:] System organów ochrony prawnej w Polsce. Podstawowe instytucje, pod red. M. Kruk, Warszawa 2008.

Ławniczak A., Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej w Konstytucji RP, [w:] Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce – wybrane problemy, pod red. M. Jabłońskiego, S. Jarosz-Żukowskiej, Wrocław 2013.

Ostafiński-Bodler R., Sądy wojskowe w polskich siłach zbrojnych i ich kompetencje w sprawach karnych w latach 1914–2002, Toruń 2002.

Piasecki K., Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce, Kraków 2005.

Podkowik J., Wymogi europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczące sądownictwa wojskowego, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 3.

Rogowska A., Zasadność organizacyjnego wyodrębnienia sądów wojskowych, [w:] Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce – wybrane problemy, pod red. M. Jabłońskiego, S. Jarosz-Żukowskiej, Wrocław 2013.

Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Kraków 2002.

Sokolewicz W., Konstytucyjna regulacja władzy sądowniczej, [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, pod red. T. Dębowskiej-Romanowskiej, Warszawa 1999.

Steinborn S., W sprawie optymalnego zakresu jurysdykcji sądów wojskowych, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 7–8.

Szmulik B., Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008.

Świda Z., Komentarz do art. 175 ust. 1, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, pod red. J. Bocia, Wrocław 1998.

Trzciński J., Komentarz do art. 173, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego, t. 1, Warszawa 1999.

Wasilewski A., Władza sądownicza w nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1998, nr 7.

Wielec M., Wyodrębnienie sądów wojskowych w Polsce jako podstawa do rzetelnego sprawowania wymiaru sprawiedliwości w postępowaniach karnych w państwach członkowskich NATO, [w:] Polskie prawo w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń, t. 1: Wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego, pod red. C.T. Szyjko, Warszawa 2014.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008.

Zieliński A., Prawo do sądu a struktura sądownictwa, „Państwo i Prawo” 2003, nr 4.

Zieliński A., Prawo do sądu i organizacja władzy sądowniczej, [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, pod red. M. Zubika, Warszawa 2006.

Zubik M., Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w świetle Konstytucji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 3.

Żurawik A., Ustrój sądownictwa w Polsce, Warszawa 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.4.9
Data publikacji: 2016-02-08 13:03:43
Data złożenia artykułu: 2015-09-27 20:11:15


Statistics


Total abstract view - 828
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Katarzyna Dunaj

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.