From the Lump-sum Damages to the Mitigation – Compensatory Nature of the Contractual Penalty in the Polish Law on the Background of Solutions Adopted by the 19th-Century Civil Law

Anna Fermus-Bobowiec

Abstract


The present paper addresses the institution of the contractual penalty and its normative reflection in the Polish 20th-century civil law, presented on its 19th-century background. Within the scope of presented institution, the considerations included civil law which was in force during the partitions of Poland (Napoleonic Code, ABGB, BGB, Code of Laws of the Russian Empire – volume 10) and then obligations code and current civil code. It has enabled to show that the juridical construction of the contractual penalty in the contemporary civil law is based on the 19th-century normative solutions.


Keywords


contractual penalty; damages; fulfillment of the contract; Napoleonic Code; civil law in force during the partitions of Poland; obligations code; civil code

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Allerhand M., Kodeks Handlowy. Księga druga. Czynności handlowe. Komentarz, Lwów 1935 (reprint: Warszawa 1991).

Czemeryński I.S., Powszechne prawo prywatne austriackie. Dział II. Prawo rzeczowe. Oddział II. O prawach osobowo-rzeczowych, Lwów 1867.

Delsol J.J., Zasady Kodeksu Napoleona w związku z nauką i jurysprudencją, t. 2, Warszawa 1874.

Domański L., Instytucje kodeksu zobowiązań. Komentarz teoretyczno-praktyczny. Część ogólna, Warszawa 1936.

Drapała P., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5: Prawo zobowiązań – część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2006.

Jastrzębski J., Kara umowna, Warszawa 2006.

Jaworski W.L., Kodeks cywilny austriacki, Kraków 1905.

Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa – Poznań 1928.

Korobowicz A., Witkowski W., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2012.

Korzonek J., Rosenblüth I., Kodeks zobowiązań. Komentarz, t. 1, Kraków 1934.

Kuryłowicz M., Prawo rzymskie. Historia. Tradycja. Współczesność, Lublin 2003.

Litauer J.J., Prawo cywilne obowiązujące na obszarze b. Kongresowego Królestwa Polskiego, Warszawa 1929.

Longchamps de Bérier R., Polskie prawo cywilne. Podręcznik systematyczny, t. 2: Zobowiązania, Lwów 1939.

Longchamps de Bérier R., Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań, t. 1, Warszawa 1936.

Łopatka A., Prawo cywilne w systemie prawa socjalistycznego, [w:] Problemy współczesnego prawa cywilnego. Konferencja naukowa – Popowo, czerwiec 1982, Warszawa 1982.

Namitkiewicz J., Kodeks zobowiązań. Komentarz dla praktyki, Łódź 1949.

Peiper L., Kodeks zobowiązań, Kraków 1934.

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1932 r. w sprawie określenia w trybie § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie pieniężnej najwyższych dozwolonych korzyści majątkowych w pieniężnych stosunkach kredytowych (Dz.U., nr 90, poz. 759).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U., nr 82, poz. 598).

Rymowicz Z., Święcicki W., Prawo cywilne ziem wschodnich. Tom X, cz. I Zwodu Praw Rosyjskich, t. 2, Warszawa 1933.

Sójka-Zielińska K., Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2009.

Szwaja J., Kara umowna według kodeksu cywilnego, Warszawa 1967.

Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, OSP 2004, nr 9, poz. 115.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U., nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 1976 r., I CR 221/76, OSNC 1977, nr 4, poz. 76.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2003 r., II CK 271/02, LEX nr 151630.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2004 r., IV CK 522/03, OSP 2005, z. 7–8, poz. 97.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.287
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:05
Data złożenia artykułu: 2016-02-10 12:44:49


Statistics


Total abstract view - 687
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Anna Fermus-Bobowiec

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.