The Concept of Single European Digital Area on the Example of Regulation of Electronic Identification

Agnieszka Dragan

Abstract


In the era of globalization and competition, the European Union for many years trying not to fall behind the world’s economic powers, including in the field of ICT. Since 2000 EU prepares strategy for its sustainable growth. The growing demand for data will entail to all sectors of the economy by digital elements. However, to be able to do remotely, quickly and effectively use the benefits of ICT must first establish a consistent, multi-sectoral and interoperable model of cooperation and regulation, which will be Single European Digital Area. Its creating is a long and complicated process that requires mainly homogeneous and obligatory legal regulations related to the cooperation countries at the institutional level and national level within the EU. Digital Single Market is one of the most important elements of Single European Digital Area. Its the result of strategy aims of European Union from 2010 to 2020. Digital Single Market is helping in European firms development in the World and in consequences to guarantee position global electronic leader for EU. An important step in achieving the objectives Single European Digital Area is adopting a regulation eIDAS, the needs of cross-border authentication. It is legal act that guarantee certainty and clarity law on electronic identification and it is modern tools of authentication of electronic data.


Keywords


Single European Digital Area; Digital Agenda for Europe; electronic identification

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Cele Europy 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_pl.htm [data dostępu: 22.02.2016].

Commission Communication of 13 March 2001 on eEurope 2002: Impact and Priorities A communication to the Spring European Council in Stockholm, 23–24 March 2001 [COM(2001) 140 final – not published in the Official Journal].

Communication from the Commission of 1 June 2005 to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions entitled “i2010 – A European Information Society for growth and employment” [COM(2005) 229 final – not published in the Official Journal].

Communication of 8 December 1999 on a Commission initiative for the special European Council of Lisbon, 23 and 24 March 2000 – eEurope – An information society for all [COM(1999) 687 final – not published in the Official Journal].

Communication of 28 May 2002 from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – the eEurope 2005 action plan: an information society for everyone [COM(2002) 263 final – not published in the Official Journal].

Council Decision 2001/48/EC of 22 December 2000 adopting a multiannual Community programme to stimulate the development and use of European digital content on the global networks and to promote linguistic diversity in the information society.

Decision No. 456/2005/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 2005 establishing a multiannual Community programme to make digital content in Europe more accessible, usable and exploitable.

Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich (Dz.U. UE L 205/21).

Dokument roboczy Służb Komisji, Ocena strategii lizbońskiej, SEK(2010) 114 wersja ostateczna z dnia 2 lutego 2010 r.

Dokument roboczy służb Komisji, Sprawozdanie krajowe – Polska 2015 r., COM(2015) 85 final z dnia 26 lutego 2015 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 96/9/WE z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz.U. UE L 77/20 z dnia 27 marca 1996 r.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. UE L 94/65 z dnia 28 marca 2014 r.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (Dz.U. UE L 84/72 z dnia 20 marca 2014 r.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Dz.U. UE L 133/1 z dnia 6 maja 2014).

Europa 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_pl.htm [data dostępu: 15.01.2016].

Europejska Agenda Cyfrowa, www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.3.html [data dostępu: 16.01.2016].

Jednolity rynek cyfrowy, www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.4.html [data dostępu: 22.02.2016].

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejska agenda cyfrowa z dnia 19 maja 2010 r., COM(2010)245 final.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy z dnia 6 maja 2015 r., COM(2015)192 final.

Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu z dnia 3 marca 2010 r., COM(2010) 2020 wersja ostateczna.

Komunikat Komisji Wzrost i zatrudnienie – zintegrowane wytyczne na lata 2005–2008, COM(2005) 141 końcowy z dnia 12 kwietnia 2005 r.

Komunikat na Wiosenny Szczyt Rady Europejskiej – Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – Nowy początek strategii lizbońskiej – Komunikat przewodniczącego Barroso w porozumieniu z wiceprzewodniczącym Verheugenem z dnia 2 lutego 2005 r., COM(2005) 24 końcowy.

Magierek D., Kompetencje Unii Europejskiej w zakresie polityki społecznej, [w:] Europejska polityka społeczna, red. R. Gabryszak, D. Magierek, Warszawa 2011.

Magierek D., Polityka społeczna w Strategii Lizbońskiej, [w:] Europejska polityka społeczna, red. R. Gabryszak, D. Magierek, Warszawa 2011.

Marucha-Jaworska M., Podpisy elektroniczne, biometria, identyfikacja elektroniczna. Elektroniczny obrót prawny w społeczeństwie cyfrowym, Warszawa 2015.

Nowoczesne i zharmonizowane ramy prawne w zakresie ochrony danych w całej UE, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_en.htm [data dostępu: 04.03.2016].

Piwnicki G., Unia Europejska na początku XXI wieku. Perspektywy polityczne, ekonomiczne i militarne – wybrane problemy, [w:] Przyszłość Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, ekonomiczne i cywilizacyjne, red. M.J. Malinowski, S. Musiał, Gdańsk 2009.

Projekt Europa 2030. Wyzwania i szanse. Sprawozdanie dla Rady Europejskiej sporządzone przez Grupę Refleksji dotyczące przyszłości Unii Europejskiej do 2030 roku, www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/pl_web.pdf [data dostępu: 20.02.2016].

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (Dz.U. UE L 145/227).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (wersja przekształcona) (Dz.U. UE L 172/10 z dnia 30 czerwca 2012 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. UE L 347/50 z dnia 20 grudnia 2013 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (Dz.U. UE L 347/81 z dnia 20 grudnia 2013 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylające decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (Dz.U. UE L 347/221 z dnia 12 czerwca 2014 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruktury telekomunikacyjnej, uchylające decyzję nr 1336/97/WE (Dz.U. UE L 86/14 z dnia 21 marca 2014 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. UE L 173/1).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. UE L 257/73 z dnia 28 sierpnia 2014 r.).

Strategia lizbońska, www.europarl.europa.eu/highlights/pl/1001.html [data dostępu: 16.01.2016].

Strategia lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce – wnioski i rekomendacje, red. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, Warszawa 2005.

Strategia lizbońska i odnowiona strategia lizbońska, http://uniaeuropejska.org/strategia-lizbonska [data dostępu: 15.01.2016].

Tadeusiewicz R., Rewolucja społeczeństwa informacyjnego na tle wcześniejszych rewolucji cywilizacyjnych, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. L.H. Haber, M. Niezgoda, Kraków 2006.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), C 326/47 z dnia 26 października 2012 r.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.0.1422).

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.0.1114).

Werra Z., Nowa strategia Unii Europejskiej Europa 2020, [w:] Europejska polityka społeczna, red. R. Gabryszak, D. Magierek, Warszawa 2011.

Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej Państw Członkowskich i Wspólnoty (2005–2008) (Dz.U. UE L 205/28).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.2.49
Data publikacji: 2016-07-20 09:05:33
Data złożenia artykułu: 2016-03-18 12:02:24


Statistics


Total abstract view - 588
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Agnieszka Dragan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.