The Commentary on the Supreme Court’s Verdict of 28 April 2016 (I KZP 24/15)

Adam Górski

Abstract


The author agrees with the thesis of the verdict according to which, “the legal protection that is due to a public official granted to a physician in Art. 44 of the Act of 5 December 1996 on the Professions of a Physician and a Dentist Physician and in Art. 5 of the Act of 8 September 2006 on National Medical Emergency Service does not cover situations other than providing short-term assistance (i.e. providing first aid and performing emergency medical procedures) or medical assistance where any delay would result in exposing to danger of loss of life, grievous bodily harm or health disorder, and in other urgent cases”.


Keywords


insult; physician

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Andrejew I., Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, Warszawa 1978.

Buchała K., Wolter W., Wykład prawa karnego na podstawie kodeksu karnego z 1969 r., cz. 1, Kraków 1970.

Hauser M., Odpowiednie stosowanie przepisów prawa – uwagi porządkujące, „Przegląd Prawa i Administracji” 2005, t. 65.

Kulesza J., Prawnokarne środki ochrony przed przemocą przysługujące lekarzowi w związku z wykonywaniem zawodu – zagadnienia podstawowe, „Prawo i Medycyna” 2010, nr 2.

Majewski J., Budowa przepisów prawa karnego i norm w nich zawartych, [w:] System Prawa Karnego, t. 2: Źródła prawa karnego, red. T. Bojarski, Warszawa 2011.

Postanowienie SN z dnia 7 września 2000 r., I KZP 26/00, OSNKW 2000, nr 9–10.

Postanowienie SN z dnia 3 października 2008 r., III KK 176/08, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 7, poz. 8 (dodatek: Orzecznictwo).

Sakowski K., Komentarz do art. 44, [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. E. Zielińska, Warszawa 2008.

Siwik Z., „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa karnego w prawie karnym skarbowym, „Przegląd Prawa i Administracji” 1987, nr 23.

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 1997 r., nr 28, poz. 152 ze zm).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 554).

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r., nr 191, poz. 1410).

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 r., nr 174, poz. 1039).

Wiatrowski P., Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego, Warszawa 2013.

Wyrembak J., Pojęcie funkcjonariusza publicznego w prawie karnym, „Państwo i Prawo” 2007, z. 4.

Wyrok SN z dnia 9 lutego 2010 r., II KK 176/09.

Wyrok TK z dnia 11 października 2006 r., P 3/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 121.

Zatyka E., Status osób wykonujących zawody medyczne w płaszczyźnie prawnokarnej, [w:] Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, red. A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak, Toruń 2012.

Zielińska E., Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warszawa 2001.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2012.

Zoll A., Znaczenie konstytucyjnej zasady podziału władzy dla prawa karnego materialnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, nr 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.2.177
Data publikacji: 2017-10-27 16:36:20
Data złożenia artykułu: 2017-01-16 16:28:29


Statistics


Total abstract view - 528
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Adam Górski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.