Conceptions of Inept Attempt Because of the Subject in Judicial Practice (on the Margin of the Supreme Court’s Resolution I KZP 16/16)

Adam Górski, Marcin Klonowski

Abstract


The article deals with the issue of inept attempt because of the subject in judicial practice in reference to the Supreme Court’s resolution I KZP 16/16. Two antagonistic approaches were presented: objective approach and subjective approach, as well as mixed approaches.


Keywords


inept attempt; objective approach; subjective approach

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Biederman J., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2000 r., „Palestra” 2001, nr 7–8.

Bojarski T., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2016.

Budyn-Kulik M., Umyślność w prawie karnym i psychologii. Teoria i praktyka sądowa, Warszawa 2015.

Cieślak M., Polskie prawo karne, Warszawa 1994.

Ćwiąkalski Z., Błąd co do bezprawności czynu w polskim prawie karnym. Zagadnienia teorii i praktyki, Kraków 1991.

Dębski R., Karalność usiłowania nieudolnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1999, nr 2.

Gajdus D., Czynny żal w polskim prawie karnym, Toruń 1984.

Giezek J., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2012.

Giezek J., Glosa do uchwały SN z dnia 20 listopada 2000 r., I KZP 36/2000, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 9.

Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2007.

Jezusek A., Brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego (w rozumieniu art. 13 § 2 k.k.), „Państwo i Prawo” 2015, z. 3.

Jędrzejewski Z., Bezprawie usiłowania nieudolnego, Warszawa 2000.

Jóźwicki W., O pojmowaniu dobrowolności jako warunku czynnego żalu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, nr 1.

Konarska-Wrzosek V., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2016.

Kubiak R., Pojęcie usprawiedliwionego błędu w nowym kodeksie karnym, „Palestra” 1998, nr 7–8.

Lachowski J., Strona podmiotowa czynu zabronionego, [w:] Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2012.

Majewski J., O różnicy i granicy między usiłowaniem udolnym a usiłowaniem nieudolnym, [w:] Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa, red. J. Majewski, Toruń 2007.

Marek A., Istota nieudolnego usiłowania przestępstwa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1968, nr 1.

Markowska E., Glosa do uchwały SN z dnia 20 listopada 2000 r., I KZP 36/2000, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 9.

Postanowienie SN z dnia 16 lutego 2010 r., V KK 354/09, R-OSNKW 2010, poz. 340.

Postanowienie SN z dnia 28 kwietnia 2011 r., V KK 33/11, LEX nr 817558.

Radecki W., Prawne i moralne oceny czynnego żalu, „Palestra” 1976, nr 12.

Raglewski J., Usiłowanie nieudolne dokonania czynu zabronionego – analiza krytyczna, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 12.

Rejman G., W kwestii dobrowolnego odstąpienia od usiłowania, „Nowe Prawo” 1969, nr 3.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz.U. nr 60, poz. 571).

Sitarz O., Czynny żal związany z usiłowaniem w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna i kryminalnopolityczna, Katowice 2015.

Słownik języka polskiego, Warszawa 1978.

Spotowski A., O odstąpieniu od usiłowania, „Państwo i Prawo” 1980, z. 6.

Sroka T., [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 1: Komentarz do art. 1–31, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2015.

Stefańska B.J., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2015.

Stefański R.A., Dobrowolne odstąpienie od usiłowania, „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 4.

Szerer M., „Dobrowolne” odstąpienie od usiłowania, „Nowe Prawo” 1977, nr 5.

Tarapata S., Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna i dogmatyczna, Warszawa 2016.

Tkaczyk K., Instytucja czynnego żalu w prawie karnym w ujęciu prawnoporównawczym, Przemyśl 2008.

Uchwała SN z dnia 20 listopada 2000 r., I KZP 36/00, OSNKW 2001, nr 1–2, poz. 1.

Uchwała SN z dnia 19 stycznia 2017 r., I KZP 16/16, OSNKW 2017, nr 3, poz. 12.

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 13, poz. 94 z późn. zm.).

Wąsek A., Glosa do uchwały SN z dnia 20 listopada 2000 r., I KZP 36/00, OSP 2001, nr 4, poz. 53.

Wiak K., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2014.

Wolter W., Funkcja błędu w prawie karnym, Warszawa 1965.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 28 lutego 2002 r., II AKa 549/01, LEX nr 56778.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 24 maja 2005 r., II AKa 155/05, OSA/Kat. 2005, nr 3, poz. 16.

Wyrok SA w Łodzi z dnia 28 marca 2006 r., II AKa 45/06, KZS 2007, nr 7–8, poz. 92.

Wyrok SA w Lublinie z dnia 4 kwietnia 2006 r., II AKa 66/06, LEX nr 183573.

Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 r., II AKa 400/12, LEX nr 1289607.

Wyrok SA w Łodzi z dnia 4 czerwca 2013 r., II AKa 97/12, LEX nr 1409183.

Wyrok SA w Lublinie z dnia 24 września 2013 r., II AKa 131/14, LEX nr 1439168.

Wyrok SA w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2015 r., II AKa 73/15, LEX nr 1439168.

Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2015 r., II AKa 171/15, LEX nr 1798770.

Zakrzewski P.D., Przesłanka „bezpośredniości zmierzania” przy usiłowaniu nieudolnym a tzw. usiłowanie bezwzględnie nieudolne, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, nr 4.

Zawłocki R., [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 1: Komentarz do art. 1–31, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2010.

Zoll A., [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, cz. 1: Komentarz do art. 1–52, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.

Zoll A., Regulacja błędu w projekcie kodeksu karnego, [w:] Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok, red. L. Tyszkiewicz, Katowice 1996.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.2.11
Data publikacji: 2017-10-27 16:36:10
Data złożenia artykułu: 2017-03-25 15:42:02


Statistics


Total abstract view - 584
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Adam Górski, Marcin Klonowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.