The Commentary on the Supreme Court’s Verdict of 31 March 2016 (II KK 313/15)

Marek Kulik

Abstract


The commentary concerns the possibility of recognizing the terminal severe illness as a negative prerequisite for criminal proceedings. The author shares the view of the Supreme Court that such a disease is not a circumstance of this nature but for other reasons than indicated by the Supreme Court. He also states that the grounds for suspension of legal proceedings cannot be only real obstacles.


Keywords


suspension of legal proceedings; discontinuance of legal proceedings; serious illness

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Banasiak W., Wpływ zawieszenia postępowania karnego na spoczywanie biegu przedawnienia, „Palestra” 1977, nr 12.

Gostyński Z., Nowe podstawy zawieszenia postępowania karnego, [w:] Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga ku czci Profesora Wiesława Daszkiewicza, red. T. Nowak, Poznań 1999.

Gostyński Z., Zawieszenie postępowania karnego, Warszawa 1994.

Góral R., Zawieszenie postępowania karnego przez sąd, „Nowe Prawo” 1967, nr 9.

Grajewski K., Immunitet parlamentarny w prawie polskim, Warszawa 2001.

Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2014.

Huba W., Kilka uwag na temat praktyki zawieszenia postępowania przygotowawczego, „Problemy Praworządności” 1973, nr 8.

Iwanicki S., Immunitet parlamentarny jako przyczyna zawieszenia postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 10.

Janusz-Pohl B., Immunitety w polskim postępowaniu karnym, Warszawa 2009.

Kmiecik R., Glosa do uchwały SN z dnia 19 VII 1969 r. (VI KZP 6/69), „Nowe Prawo” 1970, nr 3.

Kmiecik R., Glosa do wyroku z dnia 28 lipca 1986 r. (II KR 187/86), „Nowe Prawo” 1988, nr 11–12.

Kmiecik R., „Przeszkody dowodowe” a zawieszenie postępowania karnego, „Palestra” 1985, nr 2.

Kmiecik R., Przewlekłość postępowania karnego a spoczywanie terminu przedawnienia (art. 104 § 1 k.k.), „Państwo i Prawo” 2005, z. 5.

Kudrelek J., Przyczyny zawieszenia postępowania karnego niewymienione expressis verbis w art. 22 kodeksu postępowania karnego, „Przegląd Policyjny” 2005, nr 1.

Kurowski M., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki, t. 1, Warszawa 2015.

Kulik M., Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym, Warszawa 2014.

Peczeniuk A., Zawieszenie postępowania przygotowawczego, „Problemy Praworządności” 1979, nr 3.

Postanowienie SA w Rzeszowie z dnia 3 marca 1992 r., II AKz 12/92, OSA 1993, nr 10, poz. 60.

Postanowienie SN z dnia 13 stycznia 1973 r., II KZ 171/73, OSNKW 73, nr 10, poz. 127.

Postanowienie SN z dnia 19 czerwca 1975 r., II KZ 138/75, OSNKW 1975, nr 8, poz. 112.

Sakowicz A., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2016.

Schaff L., Proces karny Polski Ludowej, Warszawa 1953.

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1, Warszawa 1978.

Sych W., Pokrzywdzony wobec zawieszenia postępowania przygotowawczego, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 3.

Waltoś S., Zawieszenie postępowania w świetle przepisów nowego kodeksu postępowania karnego, „Palestra” 1970, nr 12.

Witkowska K., Zawieszenie postępowania karnego a rozstrzygnięcie sprawy w rozsądnym terminie, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 11.

Wyciszczak S., O zawieszeniu postępowania przygotowawczego, „Problemy Praworządności” 1985, nr 10.

Zgryzek K., Ludwiczak A., Netczuk I., Przedawnienie w prawie karnym – wybrane aspekty karnoprocesowe, [w:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warszawa 2009.

Zubik M., Immunitet parlamentarny a zawieszenie postępowania karnego. Uwagi na tle art. 105 ust. 3 Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1998, z. 7.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.2.187
Data publikacji: 2017-10-27 16:36:20
Data złożenia artykułu: 2017-04-04 22:51:28


Statistics


Total abstract view - 480
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Marek Kulik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.