Penitentiary Systems Seen from the Historical Perspective

Krzysztof Wala

Abstract


The aim of the article is to present the penitentiary systems which functioned in XVIII and XIX centuries. At the beginning the author makes an attempt to define the very concept of a penitentiary system and points to the existing inconsistent classification of penitentiary systems. The next part of the article is devoted to the characterisation of individual systems. The first one to be discussed is the oldest system of shared incarceration. Then the cell system is discussed with its two variants: the Pennsylvania and the Auburn system. Next the progressive system is presented, including its English and Irish variants. As the last one the system of American reformatories is discussed. The characterisation of all the systems included their ideological grounds, their execution in practice as well as the reasons why some of them turned out to be totally erroneous.


Keywords


punishment; prison sentence; penitentiary system; classification of penitentiary systems; system of shared incarceration; cell system; progressive system; system of American reformatories

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2002.

Kalisz T., Zatrudnianie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, Wrocław 2004.

Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003.

Machel H., Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk 1994.

Mozgawa M., [w:] Prawo karne materialne. Część ogólna, pod red. M. Mozgawy, Warszawa 2009.

Pospiszyl K., Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje, Warszawa 1990.

Rabinowicz L., Podstawy nauki o więziennictwie, Warszawa 1933.

Senkowska M., Kara więzienia w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław – Warszawa – Kraków 1961.

Szczygieł G.B., Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, [w:] System Prawa Karnego, pod red. M. Meleziniego, t. 6, Warszawa 2010.

Śliwowski J., Prawo i polityka penitencjarna, Toruń 1978.

Walczak S., Prawo penitencjarne. Zarys systemu, Warszawa 1972.

Warylewski J., Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007.

Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2004.

Warylewski J., Zagadnienia ogólne, [w:] System Prawa Karnego, pod red. A. Marka, t. 1, Warszawa 2010.

Ziembiński S., Klasyfikacja skazanych, Warszawa 1973.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.4.133
Data publikacji: 2016-02-08 13:03:47
Data złożenia artykułu: 2015-05-17 14:32:04


Statistics


Total abstract view - 820
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Krzysztof Wala

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.